Turbaaia õppepäev 29.mai 2014 kell 9.00 H: 35€

TURBAAIA ÕPPEPÄEV

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina

Aeg: 29. mai 2014 kell 9.00

Hind: 35€

Õppekeel: eesti keel
Õppekava kogumaht : 8 akadeemilist tundi
Sihtrühm ja selle kirjeldus :
koduaiapidajad, kes soovivad läbi praktilise töö õppida turbaaeada rajama.
Grupi suurus: vähemalt 10 inimest
Õppe alustamise nõuded: õppepäev toimub välitingimustes, vajalik ilmastikukindel tööriietus ja – saapad.
Õppe eesmärk:
Omandatakse turbaaia rajamise oskus läbi praktilise ülesande.
Õpiväljundid :
Kursuse lõpetanu:
• oskab plaanilt maha märkida peenra piirjooni;
• oskab tähistada loodusesse plaanil antud kõrgusi;
• oskab ehitada turbaaeda;
• oskab valida turbaaeda sobilike liike
Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);
Praktilise töö lühikirjeldus:
1. Peenraplaani mahamärkimine
2. Turbaaia piirete ehitamine
3. Turbaaias kasutatava kasvusubstraadi segamine
4. Turbaaeda sobilike liikide tundma õppimine
5. Turbaaia taimestamine

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid :
1.Osalemine 100% ulatuses õppetöös.

Hindamine on mitteeristav: arvestatud või mittearvestatud.
Kriteeriumid:
1. Mahamärkimise täpsus
2. Ehitamise korrektsus
3. Tööohutusnõuetest kinni pidamine

Tunnistuse kursuse eduka läbimise kohta saab kõik hinnatavad aspektid tulemusele- ARVESTATUD sooritanu. Teistel juhtudel väljastatakse tõend kursusel osalemise kohta.
Kursuse viib läbi:
Reti Randoja-Muts,
Räpina Aianduskooli kutseõpetaja,