Tugisüsteem

Räpina Aianduskooli õpilaste tugisüsteemi eesmärgiks on õpilase toetamine ning sõbraliku, õppimist soodustava õpikeskkonna olemasolule kaasaaitamine.
Tugisüsteem toimib kooli õpilaste, nende seaduslike esindajate ja kooli töötajate koostööna.

Koolis on õpilasele tagatud järgmiste tugiteenuste kättesaadavus:

 • Karjääriteenus – toetab õpilase sotsiaalse valmisoleku ja üldiste kompetentside sh kutse-, eri- ja ametialase kompetentsuse kujunemist, et võimaldada tal tööturul edukalt toime tulla. Karjääriteenus hõlmab endas karjääriinfo, karjääriõppe ja karjäärinõustamise.
  Karjääriteenust osutab kooli õpilasnõustaja.
 • Sotsiaalpedagoogiline teenus – nõustamise käigus selgitatakse välja õpilase igapäevast toimetulekut ja õppimist takistavad probleemid ning nõustatakse õpilast ja vajadusel tema lähedasi nende lahendamisvõimaluste osas.
  Sotsiaalpedagoogilist teenust osutab kooli õpilasnõustaja.
 • Eripedagoogiline teenus – nõustamise käigus selgitatakse välja õpilase võimed ja piirangud nõutud õpitulemuste saavutamisel, kavandatakse sobivad tugimeetmed, toetatakse õpilast õpioskuste arendamisel ning hinnatakse koos õpilase ja õpetajatega rakendatud meetmete tulemuslikkust. Eripedagoogilist teenust osutab kooli eripedagoog.
 • Psühholoogiline teenus – nõustamise käigus toetatakse õpilast individuaalselt või grupitegevustes eneseteadvuse ja enesehinnangu kujunemisel, isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel, suhtlemisoskuste omandamisel ning kriisisituatsioonide lahendamisel.  Esmatasandi nõustamist osutab kooli õpilasnõustaja.
 • Õpiabi  – igasugune täiendav pedagoogiline tugi, mis lisandub tavapärasele õppekavajärgsele õppetööle (õpiabitunnid/konsultatsioonid, mille käigus toimub individuaalne õpe soovitud õpiväljundite omandamiseks, intensiivsem harjutamine, sobivate õpetamis- ja õpistiilide väljaselgitamine ning vajadusel ka õpilase üldiste oskuste arengu toetamine.)
  Õpiabiteenust osutavad nii kooli õpetajad kui ka tugispetsialistid.

Karjääri- ja õppenõustamisteenuseid pakub ka Põlvamaa Rajaleidja keskus.

Kool rakendab vajadusel õpilase toetamiseks järgmisi hariduslikke tugimeetmeid:

 • individuaalse õppekava koostamine ja rakendamine;
 • individuaalse üleminekuplaani koostamine;
 • õpe väikerühmas suurusega 4–12 õpilast;
 • mõõdukas või põhjalik pedagoogiline sekkumine;
 • täiendav eesti keele õpe õpilastele, kes pole suutelised õpet alustama eesti keeles.

TUGISPETSIALISTID

Õpilasnõustaja Maarika Loodus, ruum 407, tel 5694 4621.

Eripedagoog Riina Vikman, E – R, Maarja Küla, riina.vikman@aianduskool.ee.