Praktika

PRAKTIKA – õppekava osa, mille ajal õpilane täidab töökeskkonnas juhendaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega töö- ja õppeülesandeid.
Praktika sooritamise käigus kinnistab õpilane teoreetilisi teadmisi ja täiendab praktilisi oskusi ning kujundab hoiakuid.
Praktika võib toimuda nii Eesti kui välismaa ettevõtetes.
Praktika maht ja ajakava kursuste lõikes on kindlaks määratud kooli õppekavaga ja kajastub õppetöögraafikus.

Kooli praktikakorralduse põhimõtted ja praktika korraldamisega seotud osapoolte ülesanded sätestab praktikakorralduse eeskiri.   

ETTEVÕTTE PRAKTIKA toimub kolmepoolse lepingu alusel (õpilane, kool ja ettevõtte).
Praktikalepingu vormistab praktikakorraldaja Kadi Koosapoeg üldjuhul nädal enne praktikaperioodi algust.
Praktikal olles õpilane täidab praktikapäeviku ja aruande IT vahendite abil, annab tagasiside kogetust ja eesmärkide täitumisest korrektses eesti keeles.
Praktikaperioodi lõppedes annab praktikajuhendaja õpilasele tagasiside õpiväljundite saavutamise kohta praktika käigus.

Praktikapäevikut ja -aruannet täidetakse õppeinfosüsteemi Tahvel keskkonnas.
Praktikapäeviku vaatamine ja täitmine õpilasele 
Juhend ettevõttepoolsele praktika juhendajale

Ettevõttepraktika ja praktikaga seotud küsimuste korral infosüsteemis Tahvel nõustab:
praktikakorraldaja Kaie Mei  (ruum 303; tel. 5333 4820; kaie.mei@aianduskool.ee).

ISESEISEV PRAKTIKA – õpetaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega tehtav töö.
Iseseisev praktika toimub õpilase poolt valitud kohas.
Iseseisva praktika sooritavad mittestatsionaarses õppes õppivad õpilased.

ISESEISVA PRAKTIKA  JUHENDID MITTESTATSIONAARSELE ÕPPELE

AEDNIK, tase 4 iseseisva praktika juhendid:
Avamaa köögiviljandus
Katmikala köögiviljandus
Avamaa lillekasvatus
Katmikala lillekasvatus
Dendroloogia
Puuviljandus

NOOREMAEDNIK, tase 3 iseseisva praktika juhendid:
Avamaa köögiviljandus
Katmikala köögiviljandus
Avamaa lillekasvatus
Katmikala lillekasvatus
Dendroloogia
Puuviljandus

* * *

MAASTIKUEHITAJA eriala praktika, sh iseseisva praktika 

* * *
KESKKONNAKAITSE eriala, sh iseseisva praktika korraldus
Praktikakava

KESKKONNAKAITSE, tase 5 iseseisva praktika juhendid:

X paikkonna taimkatte analüüs
Vanade metsade mitmekesisuse hindamine
Pargi väärtuste hindamine
Põllumajandusmaastike hindamine
Okaspuudele ja põllumajanduskultuuridele uluksõraliste poolt tekitatud kahju suuruse
hindamine.
Taimestiku liigiline muutus lageraielangil
Mardikaliste liigiline koosseis ning arvukus
Kahetiivaliste liigiline koosseis ja arvukus
Kiletiivaliste liigiline koosseis ning arvukus
Ühe maakonna kaitsealused puud
Ühe maakonna kaitstavad üksikobjektid.
Eeskujuliku jäätmete liigiti kogumise käivitamine oma kodukohas.
Matkarajad ja taimestiku analüüs.