Praktika

PRAKTIKA – õppekava osa, mille ajal õpilane täidab töökeskkonnas juhendaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega töö- ja õppeülesandeid. Praktika sooritamise käigus kinnistab õpilane teoreetilisi teadmisi ja täiendab praktilisi oskusi ning kujundab hoiakuid. Praktika võib toimuda nii Eesti kui välismaa ettevõtetes. Praktika maht ja ajakava kursuste lõikes on kindlaks määratud kooli õppekavaga ja kajastub õppetöögraafikus.

Kooli praktikakorralduse põhimõtted ja praktika korraldamisega seotud osapoolte ülesanded sätestab praktikakorralduse eeskiri.   Praktikakorralduse eeskiri

ISESEISEV PRAKTIKA – õpetaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega tehtav töö. Iseseisev praktika toimub õpilase poolt valitud kohas. Iseseisva praktika maht ja ajakava on kindlaks määratud direktori käskkirjaga. Iseseisva praktika sooritavad mittestatsionaarses õppes õppivad õpilased.

Ettevõttesse praktikale minekuks sõlmitakse kolmepoolne leping õpilase, kooli ja ettevõtte vahel. Praktikalepingu vormistab praktikakorraldaja Kadi Koosapoeg üldjuhul 2 nädalat enne praktikaperioodi algust.
Praktikal olles vormistab õpilane nõuetekohase praktikaaruande, mis sisaldab: praktikapäevikut, aruannet ja õppija hindamisvormi. Päevikut peetakse iga praktikapäeva kohta.Praktikaperioodi lõppedes kirjutab praktika juhendaja tagasiside hinnangu praktikandi kohta.
Praktikalepingu näidis

ÕPPEINFOSÜSTEEM TAHVEL
Praktikapäevikut ja -aruannet täidetakse Tahvel keskkonnas.
Praktikapäeviku vaatamine ja täitmine õpilasele 
Juhend ettevõttepoolsele praktika juhendajale

Ettevõttepraktika ja õppeinfosüsteem Tahvelis praktikaga seotud küsimuste korral abistab praktikakorraldaja Kadi Koosapoeg  (ruum 303; tel. 5333 4820; kadi.koosapoeg@aianduskool.ee).

PRAKTIKA, sh ISESEISVA PRAKTIKA KORRALDUS JA JUHENDID MITTESTATSIONAARSELE ÕPPELE

AIANDUSE eriala praktika, sh iseseisva praktika korraldus
Iseseisva praktika ülesanne

Iseseisva praktika juhendid:
Puuviljandus
Dendroloogia
Avamaaköögiviljandus
Katmikköögiviljandus
Avamaalillekasvatus
Katmiklillekasvatus
Roosikasvatus

* * *

Maastikuehituse eriala praktika, sh iseseisva praktika korraldus kursustele ME18-42-M1, ME18-42-M2 

* * *
KESKKONNAKAITSE eriala, sh iseseisva praktika korraldus:

Keskkonnakaitse eriala praktika, sh iseseisva praktika korraldus kursusele KK 17-52M, KK 18-52M, KK 19-52M
Praktikakava
Iseseisva praktika juhendid

X paikkonna taimkatte analüüs
Vanade metsade mitmekesisuse hindamine
Pargi väärtuste hindamine
Põllumajandusmaastike hindamine
Uluksõraliste poolt tekitatud kahju suuruse hindamine
Taimestiku liigiline muutus lageraielangil
Mardikaliste liigiline koosseis ning arvukus
Kahetiivaliste liigiline koosseis ja arvukus
Kiletiivaliste liigiline koosseis ning arvukus
Ühe maakonna kaitsealused puud
Ühe maakonna kaitstavad üksikobjektid.