Keskkonnakaitse eriala e-õppe materjalid

Õppekava põhiõpingute moodulid

Karjääri planeerimine ja ettevõtlus

Teema: karjääriplaneerimine ja asjaajamise alused

Laas, A. Asjaajamine. Ametikiri. Õpiobjekt.

Teema: majandus ja ettevõtlus

Ruuspõld, T. Ettevõtluse alused. E-kursus. Kursusele pääsemiseks küsi õpetajalt võtmesõna.
Ruuspõld, T. Majandusõpetuse alused. E-kursus. Kursusele pääsemiseks küsi õpetajalt võtmesõna.

Erialane võõrkeel

EnDic. Environmental Dictionary.

Eesti loodus

Teema: ökoloogia

Meriste, M. Ökoloogia. Õpiobjekt.

Teema: zooloogia ja loomastiku süstemaatika

Meriste, M. Ökoloogia. Õpiobjekt.

Teema: Eesti kalastik

Evestus. T. Keskkonnakaitse eriala loengumaterjalide kogumik.

Teema: ornitoloogia

NatureGate eLoodus. Linnumääraja.

       Eesti Ornitoloogiaühing

       Veebimängud (ornitoloogia)

       Ornitoloogiaga seotu juhendid

       Linnuäpid

Looduskaitse

Keskkonnaagentuur. Eesti Looduse Infosüsteem.

        Kaitsealad

        Liigikaitse

        Eesti looduskaitse mapp(2010)

        Õigusaktid ja kaitse-eeskirjad

        Kaitsealused liigid

   

Keskkonnakorraldus organisatsioonis

Teema: ettevõtlusest tulenevad keskkonnaprobleemid

Evestust, T. Ettevõtlusest tulenevad keskkonnaprobleemid. E-kursus.

Teema: keskkonnaseire ja KMH

Evestus, T. Keskkonnaseire ja KMH. Õpiobjekt.

Eesti metsad ja metsakasutus

Timber Diameter OÜ. Timbeter. Puidu koguse määramise mobiilirakendus.

       Eesti taimed

       Eesti taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsioon

       RMK keskkonnanõuded metsatöödel

       Keskkonnaalased juhised ja nõuded metsatöödel

       Metsakahjustused ja nende vältimine

       Metsa uuendamine

       Metsa hooldamine

Arvutiõpetus ja geoinfosüsteemid

Maa-amet. Geoportaal.

Truija, V. Arvutiõpetus, kaugõpe. E-kursus. Kursusele pääsemiseks küsi õpetajalt võtmesõna.

Truija, V. Geoinfosüsteemid. E-kursus. Kursusele pääsemiseks küsi õpetajalt võtmesõna.

Loodusharidus

Teema: klienditeeninduse alused

Seim, A. Õppematerjalide kogumik.

Teema: veebirakendused ja programmid loodushariduses

Uurman, K. Veebirakendused ja programmid loodushariduses. E-kursus.

 

Õppekava valikõpingute moodulid

Jahindus

Keskkonnaagentuur. Vaatluslehed ja ankeedid.

       Eesti Jahimeeste Selts (õppematerjalid)

       Ulukid

       Jahiseadus

       Imetajate jäljed

Keskkonnafüüsika

Truija, V. Keskkonnafüüsika. E-kursus. Kursusele pääsemiseks küsi õpetajalt võtmesõna.

Regionaalplaneerimine

Regionaalplaneerimine. Õpiobjekt.

Jäljed ja helid looduses

TÜ loodusmuuseum. Loodusheli.

       Jäljeaabits

       Imetajate jäljed

Mahepõllumajandus

Albert, T. Maheviljelus. E-kursus.