Õppekorraldus

Räpina AK täiskasvanute koolituse üldine õppekorraldus

Täienduskoolituse osakond korraldab aastaringselt erinevatel teemadel kursusi.
Kursused toimuvad õppekavas määratud mahus tunniplaani alusel. Kursuste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides.

Info ja registreerimine

Tööpäeviti telefonidel 796 1549 ja 53 461 209      (E-N kell 8.00 – 16.00, R 8.00-15.00)
e-post: koolitus@aianduskool.ee, eda.gross@aianduskool.ee, elina.oeselg@aianduskool.ee 

 1.Kursusele registreerumine

1.1. Kõikidele kursustele tuleb eelnevalt registreeruda. Selleks on järgnevad võimalused:
a) kooli kodulehel Räpina Aianduskool/Täienduskoolitus  iga kursuse sisukirjelduse lõpus olevalt vormilt,
b) telefoni teel 53 461 209 või 79 61 549 E-N 8.00- 16.00; R 8.00-15.00 (välja arvatud riiklikel pühadel ja puhkuste perioodil, millest teavitame kodulehel),
c) meili teel koolitus@aianduskool.ee; eda.gross@aianduskool.ee, elina.oeselg@aianduskool.ee ,
d) kohapeal, täienduskoolituse ruumis 333 (Räpina Aianduskoolis Pargi 32, Räpina).

1.2. Kursusele registreerumine lõpetatakse üldjuhul 3 tööpäeva enne koolituse  algust.
1.3. Registreerumisavalduse täitmine ei tähenda automaatset kursusele pääsemist. Osavõtjate lõplik nimekiri selgub registreerumisaja lõpus. Õppegrupi komplekteerimisel eelistatakse  sihtgruppi kuulujaid.
1.4. Enne koolituse algust võtab täienduskoolituse osakonna töötaja Teiega ühendust kas telefoni või e-posti teel ja täpsustab Teie poolt valitud kursusega seonduvat.

2. Kursuse eest tasumine
2.1. Koolituse eest tasumine toimub Räpina Aianduskooli poolt esitatud arve alusel ja selles sätestatud korras. Kui koolituse eest maksab tööandja, siis tuleb osalejal esitada koolituse algul vastavasisuline garantiikiri tööandjalt.
2.2. Erandjuhtudel on võimalik  pikemate kursuste puhul, kokkuleppel täienduskoolituse osakonnaga, tasuda osamaksete kaupa.
2.3. Kursuse tasu sisaldab üldjuhul õppetegevuse ettevalmistamist ja läbiviimist, õppematerjaliga õpimappi ja tõendit või tunnistust. Koolitaja  ei kindlusta koolituselt puudujaid saamata jäänud õppematerjalidega.

3. Kursusest loobumine
3.1. Kursusest loobumisel tuleb sellest koheselt teavitada Räpina Aianduskooli täienduskoolituse osakonna töötajaid, eelistatult e-posti koolitus@aianduskool.ee kaudu.
3.2. Õppekohast loobumisel peale koolitusjuhi saadetud kinnituskirja registreerumisel märgitud e-posti aadressile võib kool nõuda õppekoha maksumuse kompenseerimist vastavalt kinnitatud hinnakalkulatsioonile.
3.3. Kursuse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata ja maksmata osamaksete maksmise kohustus jääb.

4. Kursuse edasilükkamine või ärajäämine
Korraldajal on koolitusgrupi  mittetäitumisel õigus kursuse toimumist edasi lükata või kursus ära jätta. Registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel.

5. Kursuse alustamine ja lõpetamine
5.1. Õppima asumiseks tuleb igal osalejatel täita vastav ankeet isikuandmetega.
5.2. Õppetöös osalemine fikseeritakse koolitusel osaleja allkirjaga vastaval registreerimislehel.
5.3. Koolituse lõppedes väljastatab Räpina Aianduskool osalejale täiskasvanute täienduskoolituse tunnistuse või tõendi. Tunnistuse saamise eelduseks on koolitusel osalemine minimaalselt 70 % ulatuses (kui ei ole õppekavas sätestatud teisiti) ja teiste õppekavast tulenevate nõuete täitmine (eksam, test, praktilised tööd, lõputöö jm).

6. Soodustused
6.1. Räpina Aianduskooli koolituse eest tasutud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele §26.
6.2. Kui koolitusel osaleb ühe tööandja juurest rohkem kui 5 inimest, on üldjuhul võimalik saada koolituse hinnast 5% soodustust, kui konkreetse koolituse puhul ei ole sätestatud teisiti.
6.3. Kursusel osalejatele kehtib soodushind ööbimisel Räpina Aianduskooli õpilaselamus (Nooruse tn.1, Räpina).

7. Sisekord
7.1. Kursuslastel on õigus saada infot kursuse kohta, tutvuda kursuse õppekavaga ja õppekorralduseeskirjaga.
7.2. Kursuslased peavad täitma töötervishoiu ja tuleohutuseeskirju, tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms.) vastavalt eeskirjadele ja kooli töötajate korraldusele;
7.3. Kursuslased peavad hoidma heaperemehelikult kooli ja kaasõppijate vara ning vahendeid ja tagastama need saadud seisukorras või hüvitama tekitatud kahju; täitma kooli töötajate korraldusi.
7.4. Kursuslastel on keelatud ilmuda õppetööle alkoholijoobes, narkootiliste ja uimastavate ainete mõju all, omada, tarvitada ja levitada alkoholi, narkootilisi ja uimastavaid aineid, külm- ja tulirelvi;
7.5. Kõigil on keelatud suitsetada kooli ruumides ja väljaspool selleks ettenähtud kohti kooli territooriumil.

Lisanõuded osalemiseks RKT (riiklik koolitustellimus) kursustel:

Riikliku koolitustellimuse käesolev  periood on suunatud madalama haridustasemega ja madala või aegunud kvalifikatsiooniga täiskasvanutele.

1. RKT kursused on valdavalt osavõtjatele tasuta. Neid kursusi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik programmi “Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused” raames.
2. Ühe tööandja juurest võib  koolitusgrupis osaleda kuni 3 inimest.
3. Ühe õppeaasta jooksul saab üks inimene osaleda maksimaalselt kahel RKT koolitusel.
4. Õppegrupis osalemise põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine.
5. Euroopa Liidu vahenditest  finantseeritud kursustel ei saa osaleda need täiskasvanud inimesed, kes
– on koolikohustuslikud (koolikohustuslikud ei ole need, kes on põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud, kes ei õpi üldhariduskoolis),
– õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel õppekohal,
       – töötavad õpetajana.
6. Koolil on õigus seada lisanõudeid kursuse alustamiseks (Näit. kindlad eelteadmised, erialane haridus, valdkonnas töötamise kogemus vmt).
7. RKT koolituse puhul ei kompenseerita toitlustamist, ööbimist, sõidukulusid jms.