Täienduskoolituse õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alused

Õppekorralduse alused

1. Üldsätted

1.1 Räpina Aianduskool (edaspidi kool) lähtub täienduskoolituse (edaspidi kursus) korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, haridus- ja teadusministri määrusest „Kutseõppeasutuses täiendusõppe korraldamise tingimused ja kord“, Räpina Aianduskooli õppekorralduseeskirjast ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2 Õppetöö toimub grupikoolitustena aastaringselt. Kursused toimuvad õppekavas määratud mahus tunniplaani alusel. Individuaalkoolitused toimuvad põhjendatud vajaduse korral ning nende kohta sõlmitakse eraldi kokkulepped. 

1.3 Kool korraldab täienduskoolitust õppekavarühmades ja võtmepädevuste alal, kus koolil on olemas õppe läbiviimiseks vajalik õppekeskkond ja vajaliku kvalifikatsiooniga õpetajad. 

1.4 Kooli pakutavad kursused ja nende õppekavad on leitavad kooli veebilehel www.aianduskool.ee/taienduskoolitus .  

1.5 Õppekavade koostamise aluseks on reeglina vastav kutsestandard ja kutse- või eriala riikliku või kooli õppekava või selle osa. Õppekavade koostamise aluseks võib olla ka tasulise kursuse tellinud isiku või ettevõtte koolitusvajadus. 

1.6  Kursused toimuvad kooli direktori käskkirjaga kinnitatud õppekavade ning koolitusnimekirjade alusel.  

1.7 Kursuste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit. 

1.8 Koolitusel osaleja kinnitab koolitusele registreerumisel interneti teel või kursuse alustamisel allkirjaga avaldusel, et on tutvunud Räpina Aianduskooli täienduskoolituse õppekorralduseeskirjaga. 

1.9 Kursustel õppijatele ei laiene tasemeõppes õppivate õpilaste õigused: saada õpilaspilet, saada vabariigi valitsuse ja kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud korras ainelist abi või soodustusi, saada õppetoetust ja õppelaenu. 

1.10 Eesti Töötukassa klientidele toimuvad kursused vastavalt Eesti Töötukassa reeglistikule. 

1.11 Käesoleva õppetöö korraldusega saab tutvuda kooli veebilehel  ning korda tutvustatakse õppijatele  kursuse alguses. Õppijad kinnitavad korraga tutvumist allkirjaga kursuse alguses. 

1.12    Käesoleva korra mittetäitmisel on koolil õigus õppija koolituselt kõrvaldada. 
1.13    Õppekava säilitatakse koolis kümme aastat.

2. Kursusele registreerumine ja kursuse komplekteerimine

2.1. Kursusele registreerumine 

Kursuse komplekteerimise aluseks on kursusele soovijate registreerumine. 

2.1.1 Kursusele soovijal tuleb eelnevalt registreeruda. Kursusele registreerumise võimalused:  

Interneti teel registreerumise õnnestumise korral kuvatakse veebilehel registreerumist kinnitav kirje – (https://www.aianduskool.ee/olete-registreeritud-kursusele/ ) 
Vastavasisulise kirje mitte ilmumise korral on registreerumine ebaõnnestunud (näiteks olete jätnud andmed korrektselt sisestamata, „Saadan registreerimisteate“ käsklusele on klikkimata jäänud või on tegemist meist sõltumatu arvutitehnilise veaga).  

2.1.2 Õppijal on õigus saada täiendavat infot täienduskoolituse töötajalt, kelle kontaktid on  Räpina Aianduskooli kodulehel – https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/ 
2.
1.3 Kursusele registreerumine lõpetatakse üldjuhul 3 tööpäeva enne koolituse algust kui kursuse sisukirjelduses ei ole see märgitud teisiti.
2.1.4 Registreerumisavalduse täitmine ei tähenda automaatset kursusele pääsemist. Õppegrupi lõplik nimekiri selgub registreerumisaja lõpus.  

2.1.5 Õppegrupi komplekteerimisel eelistatakse  sihtgruppi kuulujaid. 

2.1.6 Vähemalt 2 päeva enne koolituse algust võtab täienduskoolituse töötaja kursusele registreerunuga ühendust kas telefoni või e-posti teel ja täpsustab kursusega seonduvat. 

2.2. Kursuse komplekteerimine  

2.2.1  Kursused komplekteeritakse vastavalt tasuliste, riikliku koolitustellimuse (RKT), Eesti Töötukassa ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooniameti(edaspidi PRIA) hanke korras tellitud, projektikursuste või muude kursustena. 

2.2.2  Kursuste komplekteerimisel lähtutakse õppekavas sätestatud osavõtu tingimustest ja nõuetest. 

2.2.3  Räpina Aianduskoolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus kursust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni või kursus ära jätta. 

2.2.4  Iga kursuse läbiviimise aluseks on kooli direktori käskkiri, millega kinnitatakse kursusel õppijate nimekiri. 

3. Kursuse eest tasumine ning soodustused

3.1 Tasulistest kursustest võib osa võtta igaüks. 

3.2 Iga kursuse kohta koostab kool eelarve, mille kinnitab kooli direktor. 

3.3 Kursuse eest tasumine toimub ülekandega arve alusel ja sellel sätestatud korras ja tähtajaks. Arve saadetakse e-maili peale.  

3.4 Kui koolituse eest tasuja ei ole koolitusel osaleja, tuleb kursusele registreerumisel esitada maksja andmed (isiku/ettevõtte nimi, isiku/registrikood, postiaadress, postiindeks, e-mail). 

3.5 Pikemate kursuste puhul ja kokkuleppel täienduskoolituse töötajaga on võimalik tasuda kursuse eest osamaksete kaupa. 

3.6 Kursuse tasu sisaldab üldjuhul õppetegevuse ettevalmistamist ja läbiviimist, õppematerjale ja kursuse tõendit või tunnistust. Koolitaja  ei kindlusta koolituselt puudujaid saamata jäänud õppematerjalidega. 

3.7 Kursuse eest mittetasumisel õppijale tunnistust ei väljastata ning maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata koolipoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks. 

3.8 Eesti Töötukassa koolituskaardiga koolitusel osalejal on kohustus koolitusele registreerumisel sellest teavitada ka koolitajat.  

 3.9 Kui kursusel osaleb ühe tööandja juurest rohkem kui 3 osalejat on võimalik saada koolituse hinnast 5% soodustust.  

3.10 Koolitatav, kes osaleb aasta jooksul vähemalt kolmel tasulisel kursusel, on võimalik saada kolmanda koolituse hinnast 5% soodustust. 

3.11 Soovijal on võimalik osta Räpina Aianduskoolist täienduskoolituse kinkekaart (kas valitud kursusele või teatud summaga) ning kinkida koolitus oma lähedasele, sõbrale, töökaaslasele. 

3.12 Kinkekaardi ostjale ise koolitusel  osalemisel koolitus 5% soodustusega. 

3.13 Räpina Aianduskooli kursuse eest tasutud õppetasu on kursuse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele §26. 

4. Riikliku koolitustellimuse kursused 

4.1. Riikliku koolitustellimuse (edaspidi RKT) kursusi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik programmi “Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused” raames. 

4.2.  RKT kursuseid rahastatakse haridus- ja teadusministri kehtestatud standardiseeritud ühikuhindade alusel. Tellimuse rahastamise tingimused ja kord sätestatakse haridus- ja teadusministri täiskasvanute tööalase koolituse RKT käskkirjas. 

4.3. RKT kursusest osavõtu tingimused: 

4.3.1 RKT kursused on mõeldud täiskasvanud elanikkonnale, kes ei ole koolikohustuslikud (koolikohustuslikud ei ole need, kes on põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud, kes ei õpi üldhariduskoolis) 

4.3.2 RKT kursused on osalejale tasuta. 

4.3.3 RKT kursustel ei saa osaleda: 

 • täiskasvanud, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel õppekohal; 
 • täiskasvanud, kes töötavad pedagoogidena. 

4.4. RKT kursusel õppekoha saamise kriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ja õpingute alustamiseks vajalike nõuete täitmine. Soovijate rohkuse korral ka registreerumise ajaline järjekord.  

4.5. Käesoleva perioodi RKT kursuste prioriteetseteks sihtgruppideks on: 

 • erialase tasemehariduseta täiskasvanud, 
 • keskhariduseta täiskasvanud, 
 • aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+ 

4.6. RKT kursusele õppima asudes täidavad kõik osalejad vormikohase avalduse isikuandmetega ja lisavad motivatsiooni kirjelduse. 

4.7.  Igal koolituspäeval kinnitab osaleja oma allkirjaga õppetööst osavõttu vastaval koolituspäeva osaluslehel. 

4.8. RKT kursusele õppima asudes on koolitataval kohustus osaleda õppetöös õppekavas ettenähtud mahus (üldjuhul 70%) ja läbima õppekavas ette nähtud õpiväljundipõhise hindamise. 

4.9. RKT kursuse lõppedes tuleb osalejal täita vormikohane tagasiside. 

4.10. RKT kursuste rahastusse ei kuulu toitlustamine, majutus- ja sõidukulud.

5. Täienduskoolitusel osalemine

5.1 Õppija kinnitab igal koolituspäeval oma allkirjaga õppetööst osavõttu. 

5.2 Nii auditoorne kui praktiline õpe (s.h. praktika) toimub õppekavas kirjeldatud õppe keskkonnas ja sätestatud mahus. 

5.3 Enne praktilisele tööle või tegevusele (praktiline õpe ja praktika) asumist toimub tööohutusalane juhendamine töö või tegevuse juhendaja või selle vastutaja poolt. Õppija kinnitab juhendamise läbimisja selle järgimist oma allkirjaga. 

5.4 Kui õppekava üheks osaks on praktika, siis sõlmitakse praktika läbiviimiseks kolmepoolne leping Räpina Aianduskooli, tööandja ja õppija vahel. Lepingus sätestatakse praktika toimumise korraldus ning poolte õigused ja kohustused. 

5.5 Praktikal viibimise ajal kehtib õppijale töötervishoiu ja –ohutuse seadus. 

5.6 Aianduse valdkonna praktiliseks õppeks (s.h. praktika) osalemiseks riietub osaleja eelnevalt vastavalt ilmastikule.

6. Kursuse alustamine ja lõpetamine
.

6.1. Õppima asudes tuleb osalejal täita registreerimisleht isikuandmetega. 

6.2. Kursuse lõpetamise tingimused on sätestatud kursuse õppekavas.  

6.3. Kursuse lõpetamiseks vormistatakse direktori käskkiri, milles on fikseeritud õppekavas märgitud õpiväljundid läbinud kursuslased. 

6.4.Kursuse lõpus väljastatavad dokumendid: 

 • Kursuse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse Räpina Aianduskooli täienduskoolituse tunnistus. 
 • Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend. 

6.5. Kursuse lõpetaja soovil lisab kool tunnistusele või tõendile kursuse õppekava. 

6.6 Kursuse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta. 

6.7 Tunnistused ja tõendid väljastatakse direktori käskkirja alusel ja registreeritakse kooli täienduskoolituses õppimist ja õpitulemusi tõendavate dokumentide registris. 

6.8 Kursusel osaleja täidab kursuse lõpus vastava kursuse tagasiside.

7. Kursusest loobumine ja katkestamine

7.1 Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest viivitamatult enne koolitust teavitada täienduskoolituse töötajat. 

7.2 Kursusest loobumise teatamisel kuni viis (5) tööpäeva enne kursuse algust tühistatakse tasumata arve või tagastatakse makstud õppetasu 100% ulatuses avalduse alusel. 

7.3 Kursusest loobumise teatamisel vähem kui viis (5) tööpäeva enne kursuse toimumist tuleb arve tasuda 25% ulatuses (s.h. ka riikliku koolitustelimuse koolitused) või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel. 

7.4. Tagasimakse taotluse avaldus tuleb esitada kirjalikult Räpina Aianduskooli täienduskoolituse spetsialistile elektrooniliselt: koolitus@aianduskool.ee või paberkandjal: Täienduskoolitus, Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina, Põlva maakond 64505  

7.5 Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda või koolituskoha maksumus kompenseerida 100% ulatuses. 

7.6 Kursusele poolelijätmisel makstud õppetasu ei tagastata ja maksmata osamaksete maksmise kohustus jääb. 

8. Isikuandmete kaitse ja töötlemise kord

8.1 Räpina Aianduskool töötleb isikuandmeid koolitusteenuse osutamise võimaldamiseks vastavalt seadusandlusele. (https://www.riigiteataja.ee/akt/Isikuandmete-kaitse-seadus)   

8.2 Räpina Aianduskool võib kasutada punktis 8.1. nimetatud eesmärgil järgmiseid isikuandmeid: koolitusele registreeruja nimi, isiku- või registrikood, tema kontaktandmed (sidevahendite numbrid, elukoha aadress, e-posti aadress), töökoht ja amet, haridustase, andmed õppija poolt teenuse kasutamist puudutavate üksikasjade kohta ja õppija maksedistsipliiniga seotud andmed.  

8.2.1Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. 

8.3 Räpina Aianduskool tagab andmete kaitsmise (sh sõnumite sisu ja vormi ning sõnumite saatmise aja ja viisi saladuse), töödeldes andmeid üksnes kooskõlas õigusaktidega.  

8.4 Räpina Aianduskool hoiab isikuandmeid saladuses ega võimalda kolmandatel isikutel ilma seadusest tuleneva aluseta isikuandmetele ligi pääseda. Räpina Aianduskool kasutab isikuandmeid üksnes õigusaktides sätestatud viisil ja tingimustel. 

9. Lõppsätted

9.1 Käesoleva korraga reguleerimata küsimustes ning erandjuhtudel sõlmitakse õppija ja kooli vahel eraldi kokkulepped. 

10. Vaidluste lahendamine

10.1 Pooltevahelised teated esitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
10.2 Õppekorraldusega seotud vaidlused, mida osapooled ei ole suutnud läbirääkimiste teel lahendada, antakse lahendamiseks Tartu Maakohtule.

 

 

Kvaliteedi tagamise alused

Räpina Aianduskool lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, haridus- ja teadusministri määrusest „Kutseõppeasutuses täiendusõppe korraldamise tingimused ja kord“ ning Räpina Aianduskooli õppetöö korraldusest.

Täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused sätestab Räpina Aianduskooli täienduskoolituse õppekavade, koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise ning täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise korra.

 1. Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamine.

1.1. Räpina Aianduskooli täienduskoolituse õppekavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardis ning haridus- ja teadusministri määruses „Kutseõppeasutuses täiendusõppe korraldamise tingimused ja kord“ esitatud nõuetele.
1.2. Kutse-, erialase täiendusõppe, erialase osaoskuse õppekava koostamise aluseks on vastav kutsestandard ja kutse- või eriala riiklik õppekava või kooli õppekava osa.
1.3. Õppekava lähtub sihtgrupi vajadusest ja koolituse eesmärgist.
1.4. Täienduskoolituse õppekava on reeglina väljundipõhine.
1.5. Täienduskoolituse õppekavas määratakse kindlaks:

 1. õppekava nimetus;
 2. õppekava õppekavarühm lähtudes ühtsest hariduse liigitusest ISCED 97 (International Standard Classification of Education, UNESCO; 1997);
 3. õpiväljundid;
 4. õppekava koostamise alus;
 5. õppe maht ja struktuur, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 6. kasutatava õppekeskkonna kirjeldus;
 7. sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded, kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 8. õppe sisu (teemad ja alateemad);
 9. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
 10. iseseisva töö kirjeldus, juhul kui õppetegevuse läbimiseks on iseseisev töö ette nähtud;
 11. õppe lõpetamise nõuded, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid ning väljastatavad dokumendid;
 12. koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus;
 13. õppekava kinnitamise aeg.

2. Täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamine.
2.1 Täienduskoolitust viivad läbi vastava erialase hariduse või erialase töökogemusega koolitajad.
2.2 Täienduskoolitust läbiviivatel koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus.
2.3 Kursusespetsiifilised koolitajate kvalifikatsiooninõuded on lahti kirjutatud õppekavades.
2.4 Koolitajate kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal.

3.  Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine.
3.1 Räpina Aianduskool on riiklik kutseõppeasutus, kus on olemas täienduskoolitusteks vajalik õppe- ja praktikabaas. Täienduskoolitused toimuvad avarates, piisavate õpilaskohtadega, kaasaegselt sisustatud esitlustehnikaga varustatud õppeklassides ja vastava seadmetega ja tehnikaga praktikaruumides (s.h. kasvuhoones).
3.2 Räpina Aianduskooli koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

4. Täienduskoolituse tagasiside kogumise kord.
4.1 Koolituse kestel koguvad koolitusspetsialistid ja koolitajad õppijatelt suulist tagasisidet, mille põhjal viiakse vajaduse korral ellu muudatused koolituse korralduses, et tagada igale õppegrupile parim õppe kvaliteet.
4.2 Iga kursuse lõpus täidavad osalejad koolituse tagasisidelehe, mis täidetakse üldjuhul paberkandjal kohapeal või olenevalt kursuse olemusest elektrooniliselt. Tagasiside sisaldab küsimusi koolituse korralduse, õppe sisu (õppekava) ning koolitaja(t)e kohta.
4.3 Tellitud koolituste puhul lisandub tagasiside tellijalt (üldjuhul tööandjalt) varem kokkulepitud vormis.
4.4 Tagasisidestust analüüsitakse koos antud kursuse koolitajatega ning tulemuste põhjal tehakse parendused edasistes koolitustes.