Erialane eesti keel võõrkeelena teenindajale

ERIALANE EESTI KEEL VÕÕRKEELENA TEENINDAJALE

Tundide maht: 60 kontakttundi
Ajavahemik: 17.veebr.-31.märts 2015
Koolituspäevad:
T 17.veebr. 4t  kell 13.00- 16.15
R 20.veebr. 6t kell 9.30-14.45
K 25.veebr. 4t
R 27.veebr. 6t
T 03.märts .4t
R 06.märts 6t
T 10.märts 4t
R 13.märts 6t
R 20.märts 6t
T 24.märts 4t
R 27.märts 6t
T 31.märts 4t

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina
Hind: 250 €
Õpetaja: Koidula Rauk

Õppeasutus: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina

Õppekava nimetus: Erialane eesti keel võõrkeelena teenindajale
Õppekava kinnitamise kuupäev ja käskkirja nr. 21.08.2014 nr1-19/93
Õppekavarühm (lähtudes ühtsest hariduse liigitusest ISCED 97): hulgi- ja jaekaubandus
Õppekeel: eesti keel
Õppekava kogumaht: 70 akadeemilist (45-minutilist) tundi, millest kontakttunde 60,
praktilise töö maht  0 ja õpetaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht ak. tundides (kui on) 10

Sihtrühm ja selle kirjeldus: Eelistatakse madala haridustasemega Teenindussfääris ( kaubandus, puhastusteenindus) töötavad inimesed, kes vajavad eesti keeles erialakeele taseme tõstmist , et olla konkurentsivõimelisemad tööturul ning pakkuda paremat teenindust Eestis.

Õppe alustamise nõuded: Eesti keele algtase A1 valdamine

Õppe eesmärk:
Tõsta muukeelsete õppijate konkurentsivõimet tööturul
Õpetada müüjatele ja puhastusteenindajatele vajalikku sõnavara, et nad saaksid nendes valdkondades tööd leida ning töötada professionaalselt heal tasemel.

Õpiväljundid (e. õpitulemused, kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised ja millisel tasemel peavad õppija teadmised, oskused ja hoiakud olema õppeprotsessi lõpuks.)
Õppija
● saab aru sageli esinevatest fraasidest eesti keeles, mis on seotud talle oluliste valdkondadega (müügitöö, puhastusteenindus)
● kirjeldab eesti keeles oma töökohustusi, oma võimeid ja huvisid, mõtteid, kavatsusi ja kogemusi seoses teda huvitava tööga
● kasutab eesti keele oskuse arendamiseks endale sobivaid keele õppimise strateegiaid ja teabeallikaid, seostades keeleõpet elukestva õppega
● saab aru lihtsamatest tekstidest ning oskab neist leida spetsiifilist infot( tööpakkumised, ostu-müügikuulutused, reklaamtekstid jms)
● on teadlik edasiõppimise ja tööturul kandideerimise võimalustest; koostab tööle asumiseks vajalikud eestikeelsed taotlusdokumendid

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad); 60 tundi
Auditoorse töö teemad nimetused ja mahud tundides :
1. Mina ja kliendid
2. Töövõimaluste leidmine
3. Erinevad inimesed, suhtlemine konfliktsituatsioonis
4. Mina ja keskkond
5. Haridus ja töö
6. Ametiasutused

2. praktilise töö lühikirjeldus nimetused ja mahud tundides
Kõik auditoorse töö teemad on tihedalt seotud praktiliste harjutuste ning situatsionimängudega

3. iseseisva töö kirjeldus 10 tundi
1. Oma tööalase kaubaartiklite nimistu koostamine
2. Töökuulutuse tõlge
3. Kaubareklaami koostamine
4. Viisakusväljendite harjutus situatsioonis.
5. Lugemistekst kutsehaigustest
6. Motivatsioonikirja koostamine
Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid
Osalemine vähemalt 80 % ulatuses
Erialase sõnavara kokkuvõtlik test.
Kriteeriumid:
– 60% õigeid vastusid
– Suuline osa on sooritatud viisakusväljendeid kasutades ja sisuliselt arusaadav, võib esineda vigu , mis ei tekita vääriti mõistmist

Õppevara: Õpik “E nagu Eesti”; õpetaja poolt valitud jaotusmaterjalid; ajalehed ja ajakirjad; kuulatakse raadiosaateid ning vaadatakse TV saatelõike; arvutist tööpakkumiskuulutused ning  CV ja motivatsioonikirja koostamise  juhised jne

Õppekava koostamise alus: Müüja ja puhastusteenindaja kutsestandard, Räpina Aianduskooli floristi õppekava , Euroopa keeletase A2 nõuded

Õppekava koostaja
Irmen Nagelmaa, Räpina Aianduskooli täienduskoolituse spetsialist
Irmen.nagelmaa@aianduskool.