Enampakkumine põllumaa rendile andmiseks

Haridus- ja Teadusministeerium ja Räpina Aianduskool kuulutavad välja avaliku kirjaliku enampakkumise vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 21.09.2018 käskkirjale nr 1.1-3/18/247 „Riigivara tasu eest kasutamiseks andmine, enampakkumise tingimuste määramine ja komisjoni moodustamine“ (fail) Põlva maakonnas Räpina vallas Sillapää külas Aianduskooli kinnistu osa (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 1720638, katastritunnus 70703:001:0028, pindala 8,11 ha, sihtotstarve maatulundusmaa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV8973, kasutusala pindala 6,3 ha) kasutamiseks andmiseks, alghinnaga 485 eurot aastatasuna ning tagatisraha 120 eurot. Kasutamiseks antav 6,3 ha suurune ala Aianduskooli kinnisasjal on märgitud lisatud asendiplaanil (fail).

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks saadab või esitab enampakkumisel osaleja pakkumise kinnises ümbrikus hiljemalt 25.10.2018 kl 13.00-ks Haridus- ja Teadusministeeriumi riigivaraosakonna juhatajale aadressil Munga tn 18, Tartu linn, Tartu maakond, 50088. Ümbrik peab olema suletud ning ümbrikule tuleb märkida hoiatusmärge „Mitte avada enne enampakkumist“ ja pealkiri „Aianduskooli kinnisasja rendile andmine“. Pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Kirjalik pakkumine peab sisaldama: 

  1. pakkuja nimi, isikukood või registrikood ning kontaktandmed (aadress, telefon, e-post);
  2. rendiobjekti nimetus (Aianduskooli kinnistu);
  3. sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta) aastatasuna. Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Juhul kui numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  4. nõustumist enampakkumisel osalemise ja kasutamiseks antava vara rendile võtmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustega;
  5. pakkumise tegemise kuupäev, esitaja allkiri, esindaja puhul esindusõigust tõendav volikiri. Volikirja ei ole vaja esitada, kui juriidilise isiku nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris;
  6. maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta.

Enampakkumise tagatisraha 120 (ükssada kakskümmend) eurot peab osaleja tasuma Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE932200221023778606 (Swedbank AS) või EE891010220034796011 (AS SEB Pank) viitenumbriga 2800082637 selgitusega „Aianduskooli tagatisraha“ hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia tuleb esitada koos enampakkumisel osalemise avaldusega kinnises ümbrikus. Pakkumise tegemisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub enampakkumise tingimustega, on tutvunud kasutamiseks antava varaga, teadlik vara seisukorrast ning ei oma selles osas pretensioone

Kirjalike pakkumise avamine toimub 25.10.2018 kell 13.05 Tartus Munga tn 18 Kuslapi koosolekuruumis. Pakkumiste avamine on avalik.

Enne pakkumise tegemist palun tutvuda „Enampakkumise tingimused ja korraga“ (fail) ja „Rendilepingu projektiga“ (fail). Kõik asjast huvitatud isikud võivad tutvuda kasutamiseks antava varaga looduses igal ajal. Täpsemat infot kinnisasja kohta saab Räpina Aianduskooli haldusjuhilt Jano Narvikult (tel 529 1650, e-post jano.narvik@aianduskool.ee).