Väliköökide rajamine

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 03.10. – 19.10.2019 Koolituspäevad on N-L, 3. – 5.okt., 10. – 12.okt. ja 17. – 19.okt. algusega kell 9.00
Maht: 80 ak t
Koolitaja: Mairold Mänd

Sihtgrupp:
• Väikeettevõtjad, kes pakuvad maastikuehituse või väikeehitusalast teenust ning vajavad lisaoskust oma ettevõtluse teenuste laiendamiseks;
• Põhi-, kesk- või keskeriharidusega täiskasvanud, kes alustavad või on alustanud väikeettevõtlusega
• Aegunud kutseoskustega 50+ inimesed
Koolitusel ei saa osaleda inimesed, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal. Koolitusel ei saa osaleda õpetajad.

Õpiväljundid:
Kursuse läbinu:
• hindab objekti, vastavalt objektile valib asukoha maastikul
• planeerib oma tööd, valib väliköögi ehitamiseks õiged materjalid ning arvutab materjalide mahud
• ehitab vastavalt tööjuhendile vundamendi ning müüritised, teeb segu
• tunneb ja järgib küttekollete ladumise põhimõtteid, tuleohutusnõudeid, sorteerib ja ladustab jäätmed

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 10.09.2019 käskkirja nr 1.1-2/19/257 alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.
NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega 
https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 


Kursusele registreerumise vorm

Osaleja nimi *
Isikukood *
E-mail
Telefon *
Aadress *
Põhjendus ja lisainfo *
Kõrgeim omandatud hariduse tase *
Emakeel *
Tööga hõivatus *
Õpin hetkel
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga *
Käesolevaga kinnitan, et luban enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Statistikaametile ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks *

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.