Tegevuste juhendaja koolitus looduspõhisuse printsiibil 30.10.2014

TEGEVUSTE JUHENDAJA KOOLITUS LOODUSPÕHISUSE PRINTSIIBIL 30.okt.2014 (RKT, tasuta)

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina
Aeg: 30.okt.-05.dets.2014 kell 9.30 ( esimene päev 9.30, teine koolituspäev 9.00)
Koolituspäevad: N30.10.; R31.10.; N06.11.; R07.11.; K19.11.; N20.11.; N04.12; R05.12.2014 ( lisandub 2 praktikapäeva omal valikul)
Hind: Tasuta. Koolitust toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

Õppekeel: eesti keel
Õppekava kogumaht: 84 akadeemilist tundi (45 min.), s.h kontakttunde 80 ja õpetaja poolt tagasisidestatava iseseisev töö  4 tundi

Sihtrühm:  loodusmajanduse ja/või aiandusega tegelevates ettevõtetes või hoolekandeasutustes töötavad isikud, kes vajavad täiendkoolitust intellektipuudega või psüühikahäiretega inimeste juhendamiseks töökollektiivis ( praktikajuhendajad, mentorid).

Õppe alustamise nõuded: eelistatakse aegunud kvalifikatsiooniga töötajaid.

Õppe eesmärk:
Koolituse eesmärgiks on katta intellektipuudega ja psüühikahäirega inimeste juhendajate nappus loodusmajandusega tegelevates – ja aiandusettevõtetes kvalifitseeritud inimeste osas.

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu
• Kasutab oma töös tegevuse juhendaja kutse-eetika nõudeid ja põhimõtteid ning analüüsib isiklikke suhtlemis- ja koostööoskusi lähtuvalt töö spetsiifikast
• Märkab ja arvestab mitteverbaalseid märke juhendatava praktikandi või kaastöötaja käitumises ja suhtlemises ning analüüsida tema käitumist ja vajadusi. Planeerib suhtlemisprotsessi ning tegevusi
• Valdab intellektipuudega või psüühikahäirega praktikandi/ kaastöötajaga efektiivse koostöö saavutamise praktilisi oskusi ning oskab motiveerida töökollektiivi, teisi kaastöötajaid koostöös osalema
• Valdab looduspõhiste lõdvestavate-rahustavate tegevuste olemust ja metoodikat
• Oskab juhendada aiandus-loodusvaldkonna praktilistel töödel nii intellektipuudega kui ka psüühikahäirega inimesi

Õppe sisu:
Auditoorse töö teemad
1.Sotsiaalpoliitika 2 t
2.Tegevuste juhendaja töövaldkond ja rollid 6 t
3.Suhtlemisoskuste kujundamine 4 t
4.Enamlevinud konfliktide tekkimise põhjused tegevuste juhendaja töös 4 t
5.Puuete liigid ja toetav tegevus 16 t
6.Alternatiivkommunikatsioon 8 t
7.Looduspõhisuse printsiip vaimupuudega või psüühikahäirega inimese toetamisel 16 t

Praktilise töö lühikirjeldus ja maht – 24 t
1.Osaluspraktika erihoolekandeasutuses või ettevõttes 16 t
2.Praktikapäeviku esitamine ja praktikal saadud kogemuste analüüs. 8 t

Iseseisva töö kirjeldus 4 t
1.Praktikapäeviku täitmine

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 85% õppetegevuse kontakttunnis, osaluspraktika läbimist ning praktikapäeviku esitamist

Põhilektor: Toivo Niiberg, toivo.niiberg@aianduskool.ee
Räpina Aianduskooli psühholoog, loodusainete õpetaja, pikaajaline kogemus töös intellektipuudega inimestega.
2012 Psühhoteraapia ja Nõustamise Koolituskeskus III kursus.Terapeut.

Tegevuste juhendaja koolitus looduspõhisuse printsiibil

Õppekava koostaja
Irmen Nagelmaa,
Räpina Aianduskooli täienduskoolituse spetsialist;
irmen.nagelmaa@aianduskool.ee