Õpipoiss alustas

Esmaspäeval, 13. aprillil alustas töökohapõhise õppe ehk õpipoisiõppe vormis õppetööd  Maastikuehitaja (osakutse haljasalade hooldaja), tase 4 õppekava õppegrupp.

Õppeaeg: 9 kuud
Õppetöö algus: 13. aprillil 2015 Räpina Aianduskoolis
Õpingute lõpetamine: november 2015
Nõuded õpingute alustamiseks: vähemalt põhiharidus
Õppevorm: statsionaarne töökohapõhine õpe

Mis on töökohapõhine õpe?
Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõppe tasemeõppe õppevorm, mille puhul toimub praktiline väljaõpe ettevõttes või asutuses, moodustades vähemalt kaks kolmandikku kogu õppe mahust. Õpilane omandab seal teadmisi, oskusi ja hoiakuid tööülesandeid täites. Ülejäänud mahus toimub õpe kutsekoolis.
Töökohapõhisest õppest siin.

Veel pole hilja! Dokumentide vastuvõtt kestab 30. aprillini 2015.
Õppegrupiga liitumiseks  esita hiljemalt 30. aprillil 2015
elektroonselt e-posti aadressil  vastuvott@aianduskool.ee või Eesti Postiga aadressil Räpina Aianduskool, Pargi 32  Räpina 64505 Põlvamaa
järgmised dokumendid:

  • Keskharidust või põhiharidust tõendava dokumendi originaal või koopia (lõputunnistus+hinneteleht)
  • Isikut tõendava dokumendi koopia
  • 2 fotot
  • Vanema või hooldaja kirjalik nõusolek alaealise õppima asumiseks
  • Vormikohane avaldus

Info: kadi.koosapoeg@aianduskool.ee

TERE TULEMAST RÄPINA AIANDUSKOOLI!