Taimekaitse täienduskoolitus professionaalsele taimekaitsevahendi kasutajale. Veebikoolitus.

Koolituste maht: 12 ak h
Toimumise koht ja aeg: 26. märts 2024  kell 9.00 veebis MS Teams
Koolitajad: Tairi Kruusma ja Mart Kiisküla
Osalustasu: 85€

Taimekaitse täienduskoolitusel saavad osaleda taimekaitsetöödega tegelevad inimesed, kelle taimekaitse tunnistus EI OLE veel aegunud! Taimekaitsetunnistuse kehtivust saad kontrollida SIIT.
Veebikoolituse õppe alustamise ja eduka läbimise tingimusteks on:
arvutialased oskused tavakasutaja tasemel,
– igal osalejal koolitusel vajalik arvuti,
– töökorras kaamera, mikrofoni ja kõlaritega arvuti,
– eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel,
– digiallkirjastamise võimalus ning dokumentide digiallkirjastamise oskus (ID kaardi või Mobiil-IDga).
– osaleja isiklik e-posti aadress ( täita juba koolitusele registreerumisel)
Kui te ei ole varem MS Teamsi keskkonnas veebikoolitusel osalenud, tutvuge palun Aianduskooli veebikoolitusel osalemise juhendiga.

NB! Vajalik on eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Mh * väljad on kohustuslikud ning kui maksja andmeid ei ole sisestatud, koostatakse arve eraisikule. Õppegruppi arvamine toimub avalduste laekumise järjekorras, koha õppegrupis tagab ettemaksuarve tasumine. Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust veel ühendust! Registreerimine kursusele lõpetatakse 5 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo koolitusjuhilt tel: 5346 1209 või eda.gross@aianduskool.ee 
Koolitus toimub vaid õppegrupi täitumisel. Sellest lähtuvalt jätab Räpina Aianduskool endale õiguse koolituse edasilükkamiseks või selle ära jätmiseks.

Koolituse õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

  • Rakendab kehtivaid taimekaitsealaseid õigusakte;
  • teab turule lubatud taimekaitsevahendeid ning kasutab ja hoiustab neid ohutult;
  • eristab taimekultuuride kahjustajaid, umbrohte ja nende tõrjevõimalusi, sh. integreeritud taimekaitse;
  • valmistab nõuetekohaselt, ohutult taimekaitseseadme tööks ette;
  • arvutab taimekaitsevahendi töölahuse kulunormi lähtuvalt pihustitest, liikumiskiirusest, töörõhust, ilmastikust jne;
  • on teadlikum ja kogenum taimekaitsevahendite ohutul kasutamisel.

Koolitus vastab Põllumajandusministeeriumi määrusele 18.11.2013 nr.67 „Taimekaitsekoolituse programmi, taimekaitsekoolitusel käsitlevate teemade ja koolituse kestuse nõuded“.

Koolitusel käsitletavad teemad.
I Taimekaitsevahendi valdkond:
1. Kehtivad taimekaitsealased riigisisesed, Euroopa Liidu ja rahvusvahelised õigusaktid; taimekaitsevahendite turustamisele, hoidmisele ja kasutamisele esitatavad nõuded
2. . Ülevaade turule lastud taimekaitsevahenditest, nende liigitamine kasutusotstarbe, toimemehhanismi ja toimespektri järgi
3. Taimekultuuride kahjustajad ja nende tõrjevõimalused, sh integreeritud taimekaitse põhimõtted.
4. Taimekultuuride taimekahjustajad ja nende tõrjevõimalused, sh integreeritud taimekaitse põhimõtted
5. Turule lubatud taimekaitsevahendite liigitamine ohuklasside järgi ning sobiva taimekaitsevahendi valiku põhimõtted ja rakendatud taimekaitseabinõu üle arvestuse pidamine
6. Ohutusnõuded taimekaitsevahendi kasutamisel, keskkonnaohutus, sealhulgas riskid sihtrühmavälistele taimedele, kasulikele putukatele, elusloodusele, bioloogilisele mitmekesisusele, joogiveele, valgaladele, kaitsealadele ning asjakohased meetmed nende riskide vähendamiseks
7.Taimekaitsevahendi pakend ja märgistus
8. Taimekaitsevahendi tühja pakendi, pesuvee, pritsimislahuse ning taimekaitsevahendi jääkide käitlemine
9. Ebaseaduslik taimekaitsevahend, sellest tulenevad riskid ning meetodid sellise toote tuvastamiseks
10. Taimekaitsevahendite liigitamine ohuklasside järgi ning sobiva taimekaitsevahendi valiku põhimõtted

II Taimekaitseseadme valdkond:
1.Taimekaitseseadmete tüübid ja taimekaitseseadmete kasutamise võtted;
Ohutusnõuded taimekaitseseadme kasutamisel, puhastamisel, hooldamisel ning hoidmisel
2. Taimekaitseseadmete ettevalmistamine tööks ning taimekaitseseadmete toimimise kontroll, sealhulgas nende reguleerimine; taimekaitseseadme tehniline kontroll
3. Taimekaitsevahendi töölahuse valmistamine ja kulunormi arvestamine

III Tööohutuse valdkond
1. Taimekaitsevahendi mürgistuse sümptomid ja esmaabi võtted
2. Isikukaitsevahendid ja nende praktiline kasutamine
3. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Taimekaitse koolitus lõpeb eksamiga. Eksamil tuleb täita test.

Koolitusel osalenule ja edukalt eksami sooritanule väljastatakse Räpina Aianduskooli täienduskoolituse tunnistus koolitusel osalemise kohta, mille alusel väljastab Põllumajandus- ja Toiduameti inspektor vastava sihtgrupi taimekaitsetöötaja tunnistuse.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava  ja täienduskoolituse õppekorraldusega,  sh olete teadlik, et vastavalt õppekorralduse punktidele 7.5 ja 7.6 säilib kursusele kohale ilmumata jätmise ja katkestamise korral täiemahuline koolitusarve tasumise kohustus.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiate töötukassa lehelt.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Õppegrupis vabu kohti veel: 20

Koolitusjuht: Eda Gross, eda.gross@aianduskool.ee; tel. 5346 1209

Kursusele registreerumise vorm

Osaleja ees- ja perekonnanimi *
Isikukood *
Ettevõte nimi ja reg.nr.
Isiklik E-mail *
Osaleja telefon *
Elukoha aadress *
Taimekaitsetunnistuse number ja kehtivuse kuupäev *
Kõrgeim omandatud hariduse tase
Arve saaja andmed, kui maksja pole koolitusel osaleja
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga *