Taimekaitse koolitus turustajatele

 
 
Toimumise koht: Tartus, Jalka 48, Tartumaa Põllumeeste Liidus.
Toimumise aeg: N, 23.09.2021  ÕPPEGRUPP TÄITUNUD!
Maht: 10h
Õppe keel: eesti keel
Koolitaja: Tiiu Annuk
Osalustasu: 70€

Sihtgrupp: Taimekaitsevahendite turustajad (nii algajad kui ka taimekaitse tunnistuse pikendajad)

NB! Vastavalt 23.08.2021 Vabariigi Valitsuse korraldusele “COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud” peavad kõik koolitusel osalejad tõendama oma nakkusohutust, selleks esitavad nad kas COVID-19 tõendi vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta. Ilma tõendi või negatiivse testi tulemuseta kahjuks koolitusel osaleda ei saa.

Vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud.
Registreerimine kursusele lõpetatakse 5 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel.

Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või eda.gross@aianduskool.ee

Registreerumine kursustele samas lehekülje lõpus.

Koolitusprogramm vastab Vabariigi Valitsuse 18.11.2013 määrusele nr.67 “Taimekaitsekoolituse programm, taimekaitsekoolitusel käsitletavate teemade ja koolituse kestuse nõuded” Taimekaitse koolitus lõpeb eksamiga.

Kursuse põhiteemad:

1. Taimekaitsevahendite valdkond
1) Kehtivad taimekaitsealased riigisisesed, Euroopa Liidu ja rahvusvahelised õigusaktid; taimekaitsevahendite turustamisele, hoidmisele ja kasutamisele esitatavad nõuded.
2) Ülevaade turule lastud taimekaitsevahenditest, nende liigitamine kasutusotstarbe, toimemehhanismi, toimespektri ja ohuklasside järgi ning sobiva taimekaitsevahendi valiku põhimõtted.
3) Kultuurtaimede kahjustajad ja nende tõrjevõimalused.
4) Taimekaitsevahendi pakend ja märgistus.
5) Taimekaitsevahendi tühja pakendi, pesuvee, pritsimislahuse ning taimekaitsevahendi jääkide käitlemine.
6) Ebaseaduslik taimekaitsevahend, sellest tulenevad riskid ning meetodid sellise toote tuvastamiseks.
7) Integreeritud taimekaitse põhimõtted.
8) Ohutusnõuded taimekaitsevahendi kasutamisel, keskkonnaohutus, sealhulgas riskid sihtrühmavälistele taimedele, kasulikele putukatele, elusloodusele, bioloogilisele mitmekesisusele, joogiveele, valgaladele, kaitsealadele ning asjakohased meetmed nende riskide vähendamiseks.

2. Taimekaitseseadmed
1) taimekaitseseadmete tüübid ja taimekaitseseadmete kasutamise võtted
2) taimekaitseseadmete ettevalmistamine tööks ning taimekaitseseadmete toimimise kontroll, sealhulgas nende reguleerimine;
3) taimekaitsevahendi töölahuse valmistamine ja kulunormi arvestamine
4) Taimekaitseseadme tehniline kontroll.
5) Ohutusnõuded taimekaitseseadme kasutamisel, puhastamisel, hooldamisel ning hoidmisel.

3. Tööohutus
1) taimekaitsevahendi mürgistuse sümptomid ja esmaabivõtted;
2) isikukaitsevahendid ja nende praktiline kasutamine;
3) Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded.

EKSAM
Praktiliste tööde edukas teostamine ja testi sooritamine

Koolitusel osalenule ja edukalt eksami sooritanule väljastatakse Räpina Aianduskooli täienduskoolituse tunnistus koolitusel osalemise kohta, mille alusel väljastab Põllumajandus- ja toiduameti inspektor vastava sihtgrupi taimekaitsetöötaja tunnistuse.

 
Info tel: 796 1549; 5346 1209 või eda.gross@aianduskool.ee

Eelregistreerimine lõpetatakse kohtade täitumisel või 5 tööpäeva enne kursuse algust.

Kursusele registreerumise vorm

Andmed koolitusel osaleja kohta:


Nimi *
Isikukood *
Elukoha aadress *
Töökoht ja amet *
Haridustase *
Telefon *
E-post *
Aeg:
Koht
Põhjendus ja lisainfo

Koolituse eest tasuja andmed kui maksja pole sama isik


Maksja andmed