Taimekaitse täienduskoolitus professionaalsele taimekaitsevahendi kasutajale

Koolituste maht: 11h
Toimumise koht ja aeg: Põlvas E, 7. veebruar 2022  Dercare Koolituskeksuses, Metsa 1, Põlva linn. Koolitus toimub kontaktõppena, päev algab kell 9.00 ja kestab õhtuni välja.
Koolitaja Tairi Kruusma
Osalustasu:75€

Õppegrupp täitunud!

Taimekaitse täienduskoolitusel saavad osaleda taimekaitsetöödega tegelevad inimesed, kelle taimekaitse tunnistus EI OLE veel aegunud!!!

NB! Koolituse alustamise nõue: Covid-19 tõkestamisega seotud Vabariigi Valitsuse nõuetest ja kooli sisekorra ettekirjutustest kinnipidamine. Vastavalt 23.08.2021 Vabariigi Valitsuse korraldusele “COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud” peavad kõik koolitusel osalejad tõendama oma nakkusohutust, selleks esitavad nad kas COVID-19 tõendi vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta. Ilma tõendi või negatiivse testi tulemuseta kahjuks koolitusel osaleda ei saa. Kohapeal testimise võimalust ei ole.

NB! Vajalik eelregistreerimine. Registreerimine kursusele lõpetatakse 5 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või eda.gross@aianduskool.ee
Registreerumine kursustele samas lehekülje lõpus.

Koolitus vastab Põllumajandusministeeriumi määrusele 18.11.2013 nr.67 „Taimekaitsekoolituse programmi, taimekaitsekoolitusel käsitlevate teemade ja koolituse kestuse nõuded“.

Koolitusel käsitletavad põhiteemad on:
I Taimekaitsevahendi valdkond:
1. Kehtivad taimekaitsealased riigisisesed, Euroopa Liidu ja rahvusvahelised õigusaktid; taimekaitsevahendite turustamisele, hoidmisele ja kasutamisele esitatavad nõuded
2. . Ülevaade turule lastud taimekaitsevahenditest, nende liigitamine kasutusotstarbe, toimemehhanismi ja toimespektri järgi
3. Taimekultuuride kahjustajad ja nende tõrjevõimalused, sh integreeritud taimekaitse põhimõtted.
4. Taimekultuuride taimekahjustajad ja nende tõrjevõimalused, sh integreeritud taimekaitse põhimõtted
5. Turule lubatud taimekaitsevahendite liigitamine ohuklasside järgi ning sobiva taimekaitsevahendi valiku põhimõtted ja rakendatud taimekaitseabinõu üle arvestuse pidamine
6. Ohutusnõuded taimekaitsevahendi kasutamisel, keskkonnaohutus, sealhulgas riskid sihtrühmavälistele taimedele, kasulikele putukatele, elusloodusele, bioloogilisele mitmekesisusele, joogiveele, valgaladele, kaitsealadele ning asjakohased meetmed nende riskide vähendamiseks
7.Taimekaitsevahendi pakend ja märgistus
8. Taimekaitsevahendi tühja pakendi, pesuvee, pritsimislahuse ning taimekaitsevahendi jääkide käitlemine
9. Ebaseaduslik taimekaitsevahend, sellest tulenevad riskid ning meetodid sellise toote tuvastamiseks
10. Taimekaitsevahendite liigitamine ohuklasside järgi ning sobiva taimekaitsevahendi valiku põhimõtted

II Taimekaitseseadme valdkond:
1.Taimekaitseseadmete tüübid ja taimekaitseseadmete kasutamise võtted;
Ohutusnõuded taimekaitseseadme kasutamisel, puhastamisel, hooldamisel ning hoidmisel
2. Taimekaitseseadmete ettevalmistamine tööks ning taimekaitseseadmete toimimise kontroll, sealhulgas nende reguleerimine; taimekaitseseadme tehniline kontroll
3. Taimekaitsevahendi töölahuse valmistamine ja kulunormi arvestamine

III Tööohutuse valdkond
1. Taimekaitsevahendi mürgistuse sümptomid ja esmaabivõtted
2. Isikukaitsevahendid ja nende praktiline kasutamine
3. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Taimekaitse koolitus lõpeb eksamiga. Eksamil tuleb täita test.

Koolitusel osalenule ja edukalt eksami sooritanule väljastatakse Räpina Aianduskooli täienduskoolituse tunnistus koolitusel osalemise kohta, mille alusel väljastab Põllumajandus- ja Toiduameti inspektor vastava sihtgrupi taimekaitsetöötaja tunnistuse.

NB! Oluline info!
Koolitusele võtta kaasa:

  1. sülearvuti või nutiseade (kui olete harjunud viimase vahendusel internetist riigiasutuste portaalidest infot otsima),
  2. isikut tõendav dokument.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Mh * väljad on kohustuslikud ja kui maksja andmeid ei ole sisestatud, koostatakse arve eraisikule.

Registreerumine lõppenud