RKT Konteineraianduse kavandamise ja projekteerimise metoodikad ja rajamise tehnoloogilised võtted 20.sept 2012(tasuta)

NB: Kursus täitunud. Taotlusi vastu ei võeta.

Õppeasutus: Räpina Aianduskool

TÄISKASVANUTE ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÖÖALASE KOOLITUSE ÕPPEKAVA LÜHIANDMED

 

Õppekava nimetus:Konteineraianduse kavandamise ja projekteerimise

metoodikad ja rajamise tehnoloogilised võtted

Õppekava kinnitamise kuupäev ja käskkirja nr.: 30.05.2012 kk. nr. 1-6/94

Õppekavarühm: Aiandus

Õppekeel: eesti keel

Koht: Tallinn ( Tallinna Ehituskool), Raadiku 10

Aeg: 20.september  2012 kell 13.00

Koolituspäevad: N,20.sept; L,22.sept; L,6.okt.; N,18.okt.; L,20.okt.; L,3.nov.; N,15-L,17.nov.; R,30.nov.; L,1.dets. 2012

NB: neljapäevaste koolituste toimumisaeg 13.00-17.50; reedeste koolituspäevade toimumisaeg 9.00-15.30, laupäevaste koolituspäevade toimumisaeg 9.00-16.10

Koolituse kogu maht ak. tundides (45 min.):

80 h sügisel

 

s.h. – auditoorse töö maht tundides

64h

 

– praktilise töö maht tundides

16 h

 

 

– iseseisva töö maht tundides

0

 

 

Õppekava koostamise alus:Aianduserialade riiklikud õppekavad, Räpina Aianduskooli aianduse

eriala õppekava

 

 

Kursuse läbiviimiseks vajalike sertifikaatide/litsentside olemasolu: X

Eesmärk: Kursuse lõpetanu on oskustega iseseisev konteineraianduse kavandaja, rajaja ja hooldaja. Konteineraiandus täienduskoolitusena lisab aedniku teadmistele ja oskustele lisaväärtust. Kursuse läbinu oskab:

– kavandada konteineraia vastavalt asukohale ja ruumilisele situatsioonile

– vormistada konteineraia paberkandjal objektiivses mõõtkavas

– markeerida kavandatud aia loodusesse kasutades mõõdistamise viise

– valida parima substraadi istutatavatele konteinertaimedele

– rajada ning hooldada konteineraeda kasutades innovaatilisi vahendeid ja materjale (talvekatted ja nende kasutamine)

 

Sihtrühm ja selle kirjeldus : Kursuse sihtgrupiks on aednikud, haljastajad, FIE-d, haljastusettevõtete töötajad, kelle tööülesannete hulka kuulub konteineraedade hooldamine või kes soovivad rajada konteineraia ning pakkuda konteineraiandusega seonduvaid teenuseid (konteineraia kujundamist, rajamist, hooldamist).

Osavõtjate arv: 20

 

Nõuded õpingute alustamiseks:

Sihtgruppi kuulumine.

Töötamine aianduse valdkonnas

 

Õppekava struktuur

Struktuur: Õppekava kohaselt on kursuse kogumaht 80 kontakttundi , mis koosneb 64 auditoorse töö tunnist ja 16 praktilise töö tunnist

 

Õppekava läbimisel käsitletakse auditoorses ja praktilises õppes alljärgnevaid teemasid:

 

1. Auditoorse töö teemad 64 tundi

 1. Konteineraiandus meil ja mujal. Konteineraedade kavandamise alused ja kasutamise põhimõtted. 8 tundi

 2. Värvusõpetus ja kompositsiooni kunstilised põhimõtted konteineraedade kavandamisel. 8 tundi

 3. Konteineraedade kujundamise põhietapid ja vormistamine plaanimaterjalil. 4 tundi

 4. Konteineraeda sobivad suvikud ja nende botaanilised ja bioloogilised iseärasused 8 tundi.

 5. Konteineraeda sobivad madalakasvulised ja kõrgekasvulised püsikud, sh dekoratiivkõrrelised, nende botaanilised ja bioloogilised iseärasused 8 tundi.

 1. Konteineraeda sobivad maitse-ja ravimtaimed; botaanilised ja bioloogilised iseärasused 4 tundi.

 2. Konteineraia tarbetaimed, marjapõõsad ja viljapuud 4 tundi.

 3. Konteineraeda sobivad okas- ja lehtpuud ning –põõsad 8 tundi.

 4. Taimekompositsioon konteineraia loomisel 4 tundi.

 5. Konteineraia substraadid ja väetamine 4 tundi.

 6. Konteinertaimede hooldamine (sh. taimekaitse ja talvekatted) 4 tundi.

 

2. Praktiline töö 16 tundi

 • Konteineraia kavandamine ja vormistamine plaanimaterjalil (olemasoleva olukorra kirjeldamine ja hindamine; märkimine plaanimaterjalil, tingmärgid, mõõtkava, kirjanurk) 8 tundi

 • Konteineraia praktiline rajamine: konteinertaimede valik, istutamine, kastmine, väetamine; ja hooldamine 8 tundi

 

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks :

 • Osalemine vähemalt 80 % ulatuses.

 • Kõikide praktiliste tööde nõuetekohane sooritamine.

 • Testi sooritamine

  Hindamine on arvestuslik. Hinnatakse praktilisi ülesandeid ( kompositsioon, s.h ilutaimede, -puude,-põõsaste ja köögiviljade kasutust, taimede valikut vastavalt juhendis äratoodud konteineri paigutuskohale, võimalikke värvilahendusi, loovust jms.). Testis hinnatakse valikvastuste õigsust vastavalt Räpina Aianduskooli õppekavas olevale hindamisjuhendile.

 

 

 

 

Põhilektori või -õppejõu andmed

Heli Molok Räpina Aianduskooli pedagoog-metoodik, EPMÜ põllumajandusteaduse magister aianduse erialal.

Heli.Molok@ak.rapina.ee

Tiiu Annuk EPMÜ loodusteaduse magister taimekaitse erialal.

tiiutarang@hotmail.com