Vesi ja koristusained – kemikaalide osakaalu vähendamine puhastusteeninduses

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: UUS AEG! 11.mai – 25.mai 2019

Õppepäevad: L, 11.mai; L, 25.mai; T, 28.mai kell 9.00 – 16.00
Maht: 24h

Sihtrühm:
Puhastusteenindajad või puhastusteenindusega tegelevad ettevõtjad.
Eelistatud on erialase tasemehariduseta täiskasvanud, aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+ ja madalama haridustasemega täiskasvanud.

Kursuse läbinu:

  • Kasutab koristamisel lisaks kraaniveele aktiiv ehk osoneeritud ning ultrapuhast vett.
  • Kasutab koristusaineid vajadusel lähtudes mustusest, määrdumisastmest, pinnakattematerjalist ja soovitud puhtuseastmest ning doseerib vastavalt kasutusjuhendile.
  • Oskab kasutada probiootilisi puhastusaineid ja teab nende omadusi

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 18.12.2018 käskkirja nr 1.1-2/19/442 alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Kursusele registreerumise vorm

Osaleja nimi *
Isikukood *
E-mail *
Telefon *
Elukoha aadress *
Põhjendus ja lisainfo *
Kõrgeim omandatud hariduse tase *
Emakeel *
Tööga hõivatus *
Õpin hetkel
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga *
Käesolevaga kinnitan, et luban enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Statistikaametile ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks *