Projektide kirjutamine

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina
Aeg: 25. jaanuar – 1. märts 2019. Koolitus toimub reedeti kell 14 – 17. Koolituspäevad on 25.01., 01.02., 08.02., 15.02., 22.02. ja 01.03.
Maht: 28 tundi, millest 24 kontakttundi ja 4 tundi on koolitaja poolt tagasisidestatav iseseisev töö.
Koolitaja: Haimar Sokk – projektitöö kutseõpetaja. Projektijuhtimise koolitusi läbiviinud alates aastast 1997, omab Logical Framework Approach projektijuhtimise treeneri sertifikaati.

Ootame koolitusele Räpina Aianduskooli töötajaid ja õpilasi, kes soovivad saada paremat ülevaadet projektidest ja nende kirjutamisest.

Kursuse läbinu:
 adub projektitöö erinevust püsitegevustest,
 teab projekti tunnuseid ja eristab projekti osade hierarhiat,
 oskab sõnastada probleemi/vajadust ja formuleerida sellele vastavad eesmärgid,
 saab aru enamikes taotlusvormides esitatud nõuetest ja terminoloogiast,
 oskab otsida ja leida rahastusallikaid,
 on suuteline koostama tavaprojekti või projektitaotlust.

Õppe sisu :
A: Auditoorne õpe
a. projektitöö olemus ja erinevus korralise tööst ning püsirahastusest. Plussid ja miinused – 1h
b. Projekti erinevad kategooriad ja projekti iseloomustavad tunnused – 1h
c. probleemide tuvastamine ja eesmärkide sõnastamine – 3h
d. huvigrupid ja töö nendega – 1h
e. ideede genereerimine, erinevad meetodid – 3h
f. loogiline maatriks, tegevuskava, ajakava ja eelarve koostamine – 4h
g. meeskond ja projektijuht – 1h
h. parimad praktikad – 2 h
i. Projekt kui rahastuse taotlemise vorm, doonorite erinevad nõuded – 1h
j. Taotlusprojektide vormistamine ja aruandlus. Projektide hindamine – 2h
k. Võimalike rahastusallikate leidmine – 1h

B: Praktiline õpe
l. Probleemide tuvastamine ja sõnastamine abistava meetodiga (probleemipuu, ajurünnak vmt) – 2h
m. Projektimeeskondade koostamine, eesmärkide seadmine ja ülesannete jagamine – 1h
n. Projektide esitlemine, hindamine ja tagasiside andmine kaasõpilastele – 1h
 Praktiline töö toimub läbivalt projektimeeskondades

C: Tagasisidestav iseseisev töö (kui on)
a. Projekti vormistamine ja elektrooniline esitamine
b. Võimaliku rahastusallika leidmine

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks. 

NB! Õppegrupp TÄITUNUD!