Piirdeaedade ehitamine 03.04.2014

Kursus: PIIRDEAEDADE EHITAMINE

Aeg: N3.-L.5.aprill; N10.-R11.aprill 2014 kell 9.30

Maht: 40 tundi

Koht: Räpina Aianduskool. Pargi 32, Räpina

Hind: Tasuta, Toetab Euroopa Liit ja Eesti riik.

Õppejõud: Marko Laanes

 

NB! Eellistataud on madala haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga osalejad.

1. Koolitaja: RÄPINA AIANDUSKOOL

reg.nr. 70002420, Pargi 32, Räpina 64505

2. Õppekavarühm: ehitus ja tsiviilrajatised

3. Õppekava koostamise alus: Kutsestandard maastikuehitaja, tase 4

4. Õppekava nimetus(kursuse teema): Piirdeaedade ehitamine

5. Õppekava maht(ak. Tundides): 40

6. Õppekeel: eesti keel

7. Eesmärk: Maastikuehituses tegevate töötajate kutseoskuste täiendamine piirdeaedade ehitamise osas .Osakutse -piirdeaedade ehitaja- ettevalmistamine.

8. Õpiväljundid:

  1. Oskab lugeda piirdeaedade ehitusjoonist ja määrata funktsionaalse asukoha haljasalal, arvestab materjalikulu.

  2. Teab tööde tehnoloogilist järjekorda piirdeaedade ehitamisel ja oskab paigaldada erinevaid piirdeaedu. (lippaed, metallpiiret, võrkaeda)

  3. Teab ja tunneb erinevaid kinnitus- ja abivahendeid.

  4. Okab ohutult käsitseda mehhaanilisi ja elektrilisi käsitööriistu

  5. Oskab järgida töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid puidu käsitsi töötlemisel; töötada ennast ja keskkonda säästvalt.

9. Sihtgrupp ja selle kirjeldus:

Grupi suurus 12 inimest

Koolitus on mõeldud:

1) haljastusfirmades töötavatele inimestele;

2) rajamisteenust pakkuvatele väikeettevõtjatele ja FIE-dele

 

10. Vastuvõtu tingimused: Töötamine haljastusfirmas või rajamisteenust pakkuvas ettevõttes; vajalikud on algteadmised aiandusest,maastikuehitusest ning joonestamisest, vajalik on rajamise töökogemus.

 

10. Õppekava sisu ja maht:

 

10.1. Auditoorse töö põhiteemad ja maht tundides: 6 tundi

1.Piirdeaiad 1 tund

Piirdeaiad haljasalal.

2.Piirdeaedade ehitusmaterjalid 1 tund

Piirdeaedade ehitusmaterjalid. Materjali kättesaadavus ja kvaliteet. Materjali omadused ja eripära. Materjali töötlus ja töövõtted.

 

3. Piirdeaedade ehitamine 3tundi

 

Joonised ja eskiisid. Puidulõikepingid ja puidumasinaid ning nende seadistamine. Toodete kvaliteedinõuded. Toorikute töötlemise põhimõtted. Erinevaid piirdeaiad: lippaed, metallaed, võrkpiire.

 

4. Ohutusnõuded 1 tund

10.2. Praktilise töö lühikirjeldus ja maht tundides: 34 tundi

1. Tööjooniste koostamine ja lugemine;materjalide tundmine;materjalide töötlemine 2 tundi

2. Materjalikulu arvestamine vastavalt tööülesandele 2 tundi

3. Koostejoonise lugemine kasutades erinevaid mõõte- ja märkimisvahendeid 2 tundi

4. Baaspinna valimine vastavalt tööoperatsioonidele 1 tund

5. Lõikeinstrumendi valimine vastavalt sooritatavale tööoperatsioonile 1 tund

6. Puitühenduste valmistamine järgides tööde tehnoloogilist järjekorda 4 tundi

7. Piirdeaiapostide paigaldamine 4 tundi

8. Postvundamendi rajamine 8 tundi

9. Lippaia, metallpiirde, võrkaia paigaldamine 10 tundi

11. Õppetegevuses kasutatavad materjalid ja vahendid:

a) tehnilised vahendid:

Maapuur, vesilood, akutrell, ehitusnöör, labidad, segumasin, aiakäru, nurgasaag, ketaslõikur, tikksaag

b) muud materjalid ja vahendid:

Kaitsevahendid: kaitseprillid, kõrvaklapid, kindad

Muud vahendid: pikendusjuhe, laserlood, möödulint 5 m ja 50 m, pintslid

Muud materjalid: kinnitustarvikud- poldid, mutrid; viimistlusvahendid- värvid; Puitmaterjal- lipid, tagapuu; Punutud võrk, keevisvõrk; metallpostid, kuivbetoonpostid, postikingad

 

12. Õppe- metoodilised lisamaterjalid iseseisvaks tööks või täiendamiseks

Priit Valge „ Piirdeaedade ehitus“

 

13. Õpiväljundite saavutamise hindamine:

 

Hinnatakse:

  • Piirdeiaia projekti lugemist ja piirdeaia asukoha määramist haljasalal

  • Materjalikulu arvestamist

  • Erinevate kinnitus- ja abivahendite tundmist

  • Lippaia, metallpiirde ja võrkaia paigaldamist järgides ohutusnõudeid ja tööoperatsioonide tehnoloogilist järjekorda

Hindamine on mitteeristav: arvestatud või mittearvestatud.

 

14. Lõpetamise tingimused:

Tunnistuse kursuse eduka läbimise kohta saab kõik hinnatavad aspektid tulemusele- ARVESTATUD sooritanud puhul. Teistel juhtudel väljastatakse tõend kursusel osalemise kohta.

 

15. Kursuse läbiviija ja

kvalifikatsioon:

 

 

Marko Laanes; markus05@hot.ee Räpina AK kutseõpetaja/ maastikuehitaja III.

 

(Kutsestandard: Maastikuehitaja IIIKutsetunnistus 068228).

 

Õppekava koostasid:

Marko Laanes, Räpina AK kutseõpetaja

Irmen Nagelmaa, Räpina Aianduskooli täienduskoolituse spetsialist