Õitsvate põõsaste lõikamine

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina
Aeg:  N – L 14. – 16. märts 2019 Esimese koolituspäeva algus on kell 13.00, järgnevatel kell 9.00 NB! Õppegrupp on täitunud!
Maht: 32 tundi

Sihtrühm:
 Haljastustöötajad, kellel puudub erialane kutseharidus ja kompetents.
 Aegunud oskustega 50+ inimesed.
 Haljastust pakkuvad väikeettevõtjad.

Koolituse läbinu :
 tunneb ära raagus olekus põõsa liigi
 valib fenoloogilisest ja morfoloogilistest iseärasustest lähtuvalt antud põõsaliigile sobiva
lõikamise viisi.
 oskab kujundada eri liiki ilupõõsaid

ÕK_Õitsvate põõsaste lõikamine

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 18.12.2018 käskkirja nr 1.1-2/19/442 alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Kursusele registreerumise vorm

Osaleja nimi *
Isikukood *
E-mail *
Telefon *
Aadress *
Põhjendus ja lisainfo *
Kõrgeim omandatud hariduse tase *
Emakeel *
Tööga hõivatus *
Õpin hetkel
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga *
Käesolevaga kinnitan, et luban enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Statistikaametile ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks *