Mullaõpetus

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne
Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 11. – 25.09.2020 Õppepäevad: 11.sept; 24.ja 25.sept. 
Maht: 26 ak tundi  
Koolitaja: Sirje Tooding

Sihtrühm:
 erialase tasemehariduseta täiskasvanud,
 keskhariduseta täiskasvanud,
 aegunud oskustega elanikkond vanuses 50 +.

Õpiväljundid
Koolituse läbinu:

  • Teab enamlevinud mullatüüpe ja valib taimele sobiva mulla.
  • Võtab ja pakib mullaproovi.
  • Määrab mulla lõimise, happesuse ja N P K
  • Tunneb mullaparandusaineid.
  • Valib sobiva mullaparandusaine ja arvutab selle vajaduse.
  • Kasutab info leidmiseks mullastikukaarti.

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 27.12.2019 käskkirja nr 1.1-2/19/346 alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.

Kursusele registreerumise vorm

Osaleja ees- ja perekonnanimi *
Isikukood *
E-post *
Osaleja telefon *
Elukoha aadress *
Tööga hõivatus
Kõrgeim omandatud haridustase
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja õppekavaga *
Lisainfo koolitajale
Arve saaja andmed, kui maksja pole koolitusel osaleja

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.