Mulla uurimine ja mullaomaduste parandamine 27.09.2013 H:30€

Kursus: Mulla uurimine ja mullaomaduste parandamineKoht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, RäpinaAeg: 27.sept 2013 kell 9.00Hind: 30€

NB! Palume osalejatel riietuda ilmastikukindlalt.

 

ÕPPEKAVA

1. Koolitaja: RÄPINA AIANDUSKOOL

reg.nr. 70002420, Pargi 32, Räpina 64505

2. Õppekavarühm: Aiandus

3. Õppekava koostamise alus: Räpina Aianduskooli aianduse eriala õppekava aianduse alused moodul

4. Õppekava nimetus: Mulla uurimine ja mullaomaduste parandamine

5. Õppekava maht: 8 tundi (2 T + 6 PR)

6. Õppekeel: eesti keel

7. Eesmärk: Õppija omandab teadmised ja praktilised oskused mulla analüüsimise ja parandamise võimaluste kohta.

8. Õpiväljundid:Õppija oskab võtta mullaproovi, määrata mulla lõimist, lugeda mulla lõimist mullakaardilt, määrata mulla happesust ja N P K sisaldust. Oskab hinnata mulla olukorda ja parandamise vajadust. Vastavalt juhisele teostada lupjamist ja väetamist ning mullaparandusaineid kasutada.

9. Sihtgrupp ja selle kirjeldus: a) õppegrupi suurus 12

b) algajad põllumehed, aednikud ja väikeaiapidajad, väikeettevõtjad,

klienditeenindajad

10. Vastuvõtu tingimused: Sihtgruppi kuulumine

11. Õppekava sisu ja maht:

Mullaproovi võtmine ja analüüsimine 5 tundi

Mullaproovi võtmine. 1 PR

Mehaaniline koostis, lõimise määramine, erineva lõimisega muldade omadused, lõimised mullakaardil. 1 T + 1 PR

Mulla happesuse ja NPK sisalduse määramine. 2 PR

Mullaomaduste parandamine 3 tundi

Taimede nõuded kasvukohale. 1 T

Vastavalt juhisele lupjamine ja väetamine. Mullaparandusainete kasutamine. 2 PR

 

A: Kontaktõppes käsitletavad põhiteemad on: kokku 2h

1) Mullaproovi võtmine ja analüüsimine – 1h

Mullaproovi võtmine

Mulla mehaaniline koostis

Mulla lõimise määramine

Erineva lõimisega muldade omadused

Lõimis mullakaardil

Mulla happesus

Mulla happesuse määramine

Mulla NPK sisalduse määramine

2) Mullaomaduste parandamine – 1h

Taimede nõuded kasvukohale

Vastavalt juhisele lupjamine

Vastavalt juhisele väetamine

Enamlevinud mullaparandusained ja nende kasutamine

 

B: Praktilise õppetegevuse kirjeldus: – kokku 6h

1) Mullaproovi võtmine ja analüüsimine – 4h

Mullaproovi võtmine mullapuuri ja labidaga, pakkimine.

Lõimise määramine kuivanud tükkide järgi, voolimisega, „näpuproovi“ meetodil.

Mullakaardi väljavõte Maa-ameti kodulehelt, lõimis ja kivisus mullakaardil.

Mulla happesuse määramine universaalindikaatoriga, lakmuspaberiga, pH-meetriga.

Mulla N P K määramine.

2) Mullaomaduste parandamine – 2h

Lubiväetise vajaduse hindamine, lubiväetise laotamine ja muldaviimine.

Mineraalväetise vajaduse hindamine, väetiste laotamine ja muldaviimine.

Mineraalsete ja orgaaniliste mullaparandusainete tundmaõppimine.

Enamlevinud mullaparandusaine mulda segamine.

 

C: Iseseisva töö kirjeldus: Iseseisvat tööd ei ole

 

12. Kasutatavad õpimeetodid: Loeng, rühmatöö, praktiline tegevus.

 

13. Õppetegevuses kasutatavad materjalid ja vahendid:

a) tehnilised vahendid: dataprojektor, arvuti;

b) õpetaja konspekt, jaotusmaterjal osalejatele;

c) juhendid, materjalid ja vahendid mulla analüüsimiseks.

14. Õppe- metoodilised lisamaterjalid iseseisvaks tööks või täiendamiseks

* Mölder, A. Haljasalade kasvupinnased ja multšid. Luua 2012

* Räpina Aianduskooli e-kursused:

Tooding, S. Mullaõpetus (parool: moreen219)

Albert, T., Tooding, S., Uurman, K. Taimekasvatuse alused .

Uurman, K. Väetusõpetus https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=2663

 

15. Hindamine:Töö käigus hinnatakse praktiliste tööde sooritamist ja rühmatöös osalemist.

16. Lõpetamise tingimused:

* Osalemine ja praktiliste tegevuste sooritamine õppepäeval

* Koolitusel osalenutele väljastatakse Räpina Aianduskooli täienduskoolituse tõend koolitusel osalemise kohta vastava tundide arvu ja teemadega, milles on osaletud.

17. Kursuse läbiviija, kvalifikatsioon ja kogemus:

Räpina Aianduskooli õpetaja aastast 1985. Vanemõpetaja Sirje Tooding

 

Õppekava koostas: Sirje Tooding

Õppekava vormistas: Eda Gross

06.09.2013