Eripuhastustööd teoorias ja praktikas

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne
Koht: Tercare Koolituskeskus, Metsa 1, Põlva linn
Aeg: Uus planeeritud aeg on augustis, 24.08. – 28.08.2020. Õppepäevade algus kell 9.00

Maht: 40 ak tundi (5 õppepäeva)
Koolitaja:  Juta Mõts

Sihtrühma kuuluvad puhastusteenindajad, kes soovivad spetsialiseeruda eripuhastustöödele. Eelistatud on aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+, erialase tasemehariduseta täiskasvanud ja madalama haridustasemega inimesed.

Koolituse alustamiseks ja edukaks läbimiseks peaks koolitusele tulijal olema läbitud puhastusteenindaja algtaseme koolitus või töötama puhastusteenindajana ning ta ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes.

Koolituse läbinu :

• Planeerib koristustöö arvestades kokkulepitud tulemust.
• Valib koristustarvikud ja/või –masinad vastavalt mustusastmele ja pinnakattematerjalile.
• Valib ja doseerib koristusaine vastavalt mustusele ja pinnakattematerjalile, arvestades mustuse liiki ja pinnakattematerjali ning järgides kasutus- ja ohutusjuhendit.
• Puhastab aknad, seinad ja põrandad, mööbli ja esemed mustusest, kasutades sobivaid koristusmeetodeid, -tarvikuid, -aineid ja /või –masinaid.
• Teostab põrandate süvapuhastust, vahaeemaldust ja vahatab järgides isikukaitse- ja ohutusreegleid.
• Teostab tekstiilpindade süvapuhastust.

Hind:Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 27.12.2019 käskkirja nr 1.1-2/19/346 alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.

Kursusele registreerumise vorm

Osaleja nimi *
Isikukood *
Isiklik E-post *
Telefon *
Elukoha aadress *
Põhjendus ja lisainfo *
Kõrgeim omandatud hariduse tase *
Emakeel *
Tööga hõivatus *
Õpin hetkel
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga. *
Käesolevaga kinnitan, et luban enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Statistikaametile ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks *

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.