Eesti keel tööotsijale

EESTI KEEL TÖÖOTSIJALE

Koht ja aeg: Pargi 32, Räpina, Räpina Aianduskool
Aeg:
jaanuar 2016
Maht: 40 tundi
Hind: 135
Õppejõud: Koidula Rauk

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 45 akad. tundi, millest 40 kontakttundi ja 5 tundi iseseisvat tööd
Täiendav info – Õppetöö toimub kaks korda nädalas teisipäeviti kell 13.00 ja reedeti kell 9.00. Vastavalt osalejate  soovidele saame algusaegu kokkuleppeliselt muuta.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp – Eesti keelt võõrkeelena kõnelevad inimesed, kes vajavad täiendavat sõnavara tööturul konkureerimiseks.
Õppe alustamise tingimused – Eesti keele oskus algtasemel ( A1)

Eesmärk
Koolituse tulemusena suudab õppija suhelda eestikeelses keskkonnas iseseisva tööotsijana ( B1 tase)

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:
• Koostab CV eesti keeles
• Mõistab eesti keelsete töökuulutuste sisu
• Vestleb töölepingute tingimuste teemal
• Oskab suhelda tööintervjuul
Õppesisu
1. Igapäevased suhtlussituatsioonid
Igapäevastes suhtlussituatsioonides olulise sõnavara ja suhtlusmallide kordamine ( elukoht, hotell, terviseasutus, kauplus, teater, tee küsimine ja juhatamine jms) 12 tundi ( 4+8 praktilist)
Praktiline tegevus: õpetaja antud suhtlussituatsioonides dialoogide koostamine
2.Saame tuttavaks, see olen mina
Õppija tugevad ja nõrgad küljed,
Haridustee, töökogemused, hobid- 10 tundi ( 4+6 praktilist tundi)
3. Abimaterjal eesti keele iseseisvaks õppimiseks
Internetisõnastike kasutamine. Internetis leiduvad keeleõppekursused 6 tundi kõik praktilised tunnid. Info otsimine ja harjutamine
4.Töö otsimine 2tundi
4.1.Töökuulutused internetis ja ajalehtedes. Kuulutustele vastamise harjutamine 6 tundi
4.2 CV koostamine 4 tundi

Õppemeetodid
Iseseisev, paaristöö, vestlus, intervjuu, rühmatööd, töö meediatekstidega, videomaterjalidest vestlus, tunnivideo analüüs, slaidiesitlused, kirjalike tekstide koostamine

Õppekeskkond
Õpe viiakse läbi Räpina Aianduskooli õppeklassides, kus on olemas internetiühendus tööks arvutiga.

Iseseisva töö kirjeldus
Õpilased koostavad oma nädalategevuste kohta kirjelduse, mille esitavad suuliselt. Jälgivad õpetaja poolt soovitatud telesaateid ning tutvuvad ühe ajalehe (Postimees) päevakohaste uudistega.

Õppematerjalid
Õppetegevuses kasutatakse alljärgnevaid õppematerjale:
õpetaja koostatud jaotusmaterjalid, meediatekstid, videomaterjalid, vene gümnaasiumi õpikud, sõnaraamatud, internetimaterjalid jne

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Õpingute lõpetamise eelduseks on 100% osalemine õppetegevuses.
Osalemine praktilises tegevuses.
Arvestuse edukas läbimine

Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Hindamismeetod- arvestus ( test) Testi sooritamine vähemalt 51% ulatuses

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Tunnistus- Koolitusel osalemine vähemalt 85% ulatuses ja arvestuse eduka läbimise puhul

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koidula Rauk- Räpina Aianduskooli eesti keele õpetaja, pikaajaline kogemus eesti keele võõrkeelena õpetajana

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiate töötukassa lehelt