Ajaga sammu – efektiivne ajakasutus

Koht: Võrus  (koht täpsustamisel)
Aeg: 02. – 09.12.2019 Koolituspäevad E-T, 2-3.dets. E, 9.dets. algusega kell 9.00
Maht: 24 ak tundi

Koolitaja: Terje Paes

Sihtgrupp: Erineva tasemega juhid ja spetsialistid, kelle töös on pikema perspektiiviga ülesandeid ja kiiret otsustamist ning tegutsemist vajavaid küsimusi ning teemade ja tegevuste vahel tuleb kiiresti ümber orienteeruda.

Koolituse alustamise nõuded: Eesti keele oskus. Soov õppida ja ennast täiendada. Valmisolek osaleda vähemalt 70 % auditoorses õppetöös. Arvuti kasutamise oskus vähemalt tavakasutaja tasemel (iseseisva töö teostamiseks).
Koolituse tulemusena osaleja:

  • omab ja kirjeldab ajajuhtimise võimalusi ja erinevaid ajajuhtimise abivahendeid, mis aitavad muuta tööd ja isiklikku karjääri efektiivsemaks ning tulemuslikumaks;
  • oskab seada lühi- ja pikaajalisi eesmärke, määrata prioriteete, organiseerida oma päevakava;
  • oskab püstitada toimivaid eesmärke, leiab võimalusi ja ideid oma aja paremaks kasutamiseks;
  • oskab oma isiklikku ja tööaega paremini kasutada ja oma ajakasutust täpsemalt analüüsida, leida parema tasakaalu erinevate eluvaldkondade vahel;
  • mõistab enda aja juhtimise tugevusi ja arenguvajadusi, analüüsib oma hoiakuid aja juhtimise suhtes;
  • valdab võtteid, mille abil ennast paremini motiveerida ning teab ajakasutuse seost stressiga ning stressi vältimise võimalusi;
  • teab meeskondliku ajajuhtimise ja ühise ajakasutuse põhimõtteid ja oskab planeerida tegevusi arvestades ning austades meeskonnakaaslaste ajalisi ressursse ja võimalusi.

Hind: 80€
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Õppegruppi arvamine toimub avalduste laekumise järjekorras. Õppegrupi mittetäitumisel on Räpina Aianduskoolil õigus kursuse algust edasi lükata.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 
ÕK Ajaga sammu-efektiivne ajakasutus

Kursusele registreerumise vorm

Ees- ja perekonnanimi *
Isikukood *
E-mail *
Osaleja telefon *
Elukoha aadress *
Tööga hõivatus
Kõrgeim omandatud hariduse tase
Lisainfo koolitajale
Arve saaja andmed, kui maksja pole koolitusel osaleja
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga *