Keskkonnakaitse spetsialisti põhilised tööülesanded

 • säästva ja jätkusuutliku looduskasutuse korraldamine
 • keskkonnajärelevalves osalemine
 • keskkonnateadlikkuse edendamine – loodushariduse propageerimine
 • keskkonnateadlikkuse koordineerimine – keskkonnaalaste tegevusjuhiste koostamine, analüüsimine ja planeerimine, keskkonnauuringute läbiviimises osalemine
 • keskkonnaalane nõustamine – keskkonnalubade taotluste koostamine
 • keskkonnamõjude hindamine – jäätmekäitlus, veemajanduse analüüsimine ja planeerimine

Keskkonnaspetsialist töötab nii kontoris (nt tegevuslubade andmine) kui välitingimustes (nt keskkonnajärelevalve jms). Väga oluline on keskkonnaalase seadusandluse tundmine. Töö eeldab pingetaluvust, head suhtlemisoskust, täpsust, otsustus- ja vastutusvõimet, analüüsi- ja algatusvõimet. Keskkonnaspetsialist on usaldusväärne, kohusetundlik ja armastab loodust.

Keskkonnaspetsialisti põhilised töövahendid

 • arvuti, telefon, GPS-seadmed
 • kaardirakendused ja infosüsteemid
 • looduses liikumiseks vajalikud abivahendid ja tööriistad
 • erinevad sõidukid, vajadusel spetsiaaltehnika

Võimalused tööturul

keskkonnaspetsialist riigiasutustes (Keskkonnaamet, Riigimetsa Majandamise Keskus), kohalikus omavalitsuses või keskkonnakasutusega seotud ettevõttes


Keskkonnaspetsialistiks Räpina Aianduskoolis

 • ainus kutseõppeasutus Eestis, kus on võimalik keskkonnakaitset õppida tasemeõppes
 • õppetöö toimub kaasaegselt sisustatud õppeklassides
 • erialaõpetajateks tunnustatud ja valdkonnas töötavad spetsialistid
 • rohkesti õppekäike valdkonna ettevõtetesse ja loodusesse
 • võimalus praktiseerida välismaal (Erasmus+ õpiränne)
 • õppijate vajadusi ning nende konkurentsivõimet toetavad valikmoodulid, nt keskkonnakaitselised projektid, ulukibioloogia ja jahindus, regionaalplaneerimine
 • võimalus omandada B-kategooria sõiduki juhtimisõigus
 • õpingute jätkamise võimalused kõrgkoolis (nt Eesti Maaülikool)

Viited

Õppekava (vt Keskkonnakaitse, tase 5)

ET