Erasmus+ õpirändeprojekt 2023-1-EE01-KA121-VET000115400

Periood: 01.06.2023-31.05.2025
Eelarve: 164 775€

KUTSEÕPPURITE VÕIMALUSED

  • Lühiajaline õpiränne 10 – 89 päeva;
  • Pikaajaline õpiränne (ErasmusPro) 90 – 365 päeva;
  • Rühmaviisiline õpiränne 2 – 30 päeva (osaleb vähemalt kaks õpilast, rühma saadab õpetaja!);
  • Kutsevõistlustel osalemine 1 – 10 päeva.

KUTSEHARIDUSTÖÖTAJATE VÕIMALUSED

  • Töövarjutamine 2 – 60 päeva;
  • Õpetamine välisriigis 2 – 365 päeva;
  • Kursustel ja koolitustel osalemine 2 – 30 päeva.
  1. Mis on Erasmus+ programm?

Varasemad koostööprogrammid „Euroopa elukestva õppe programm“, „Euroopa Noored“ ning Euroopa komisjoni rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid on viidud ühise katuse alla ja liidetud juurde spordiprogramm. Uue programmi nimi on Erasmus+ ning selle periood on 2020-2025. 
https://eeagentuur.ee/programmist/mis-on-erasmus/

Oluline lugeda! https://eeagentuur.ee/opirandurile/kutseoppurite-opiranne/

Nimetatud projekti raames saavad minna õpirändele  36 õpilast ja 17 töötajat. Praktikad toimuvad Itaalias, Taanis,  Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal ja Austrias. Praktikad on suunatud aianduse, maastikuehituse, floristika, keskkonnakaitse ja tekstiilkäsitöö erialade statsionaarse  ja mittestatsionaarse õppe õpilastele.

Lühiajalisele õpirändele saab minna 35 õpilast ja Erasmus PRO võimalust saab kasutada 1 õpilane. Haridustöötajatel on 3 võimalust minna end kursustel täiendada ja töövarjutuse võimalusi on 14.  

  1. Miks kandideerida?

Õpirändeprojektide eesmärgiks on arendada õpilaste erialaseid kutseoskusi ning anda uusi teadmisi õpitaval erialal meie partnerkoolide praktikabaasides töötades. Lisaks saadud oskustele, teadmistel ja kogemustele arvestatakse välismaal sooritatud praktika ettevõttepraktika osana vastavalt sooritatud tundide mahule.

Välispraktika lisaeesmärgiks on tõsta ka õppurite ettevõtlikkust ning suurendada nende võimalusi edukaks konkureerimiseks tööturul. Erialase terminoloogia kinnistamine võõrkeeles ning rahvusvahelise suhtlemiskogemuse saamine aitavad noortel soovi korral tööle asuda ka väljaspool Eestit. Kõik osalejad saavad Europassi Õpirändetunnistuse, mis on rahvusvahelistelt kehtiv tunnistus ja abiks töö leidmisel.

Projekti rahadest tasutakse õpirändele minejatele transport sihtkohta ja tagasi. Samuti on ette nähtud päevarahad, millest tasutakse majutus, toitlustus ja reisikindlustus.  Nendest üle jääva raha saab õpilane ülekandena oma kontole (tavaliselt kolmes jaos: nädal enne praktikale sõitu, praktika teisel nädalal ning viimase ülekande siis, kui õpilane on projektijuhile tagastanud nõutud dokumendid).

Samuti läbib õpilane keelelise- ja kultuurilise ettevalmistuse, mis aitab tal uues keskkonnas paremini hakkama saada. Keeleõppeks saab kasutada OLS veebipõhist võõrkeele õpet.

  1. Kuidas kandideerida?

Kandideerimiseks täida taotluse ankeet, lisa Europassi CV (inglise või saksa keeles, soovitavalt koos fotoga) ja võõrkeelne motivatsioonikiri (kuni 1 A4 lk).

Lisainfo: projektijuht Janely Trahv, tel 5400 4090, ruum 335.

Räpina Aianduskooli partnerkoolid ja -ettevõtted Euroopas.

ET