Põhimäärus

Tegevusplaan

Räpina Aianduskooli tegevuste plaan 2023-24

Arengukava

Räpina Aianduskooli arengukava 2022-2025
Räpina Aianduskooli koolikäsitlus aastani 2030
Räpina Aianduskooli rahvusvahelistumise strateegia 2022-25

Töökorraldus

Töökorralduse reeglid
Töötasu maksmise kord
Sisehindamise kord

Õppe- ja kasvatustegevust reguleerivad dokumendid

Õppekorralduseeskiri (ÕKE)
Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) kord
Sõidukulude hüvitamise kord
Räpina Aianduskooli õpilaste vastuvõtu kord (ÕKE Lisa 2)
Räpina Aianduskooli praktikakord (ÕKE Lisa 4)
Õpilaste tugisüsteem (ÕKE Lisa 5), IÕK koolipoolne algatamineAvaldus individuaalsele õppekavale asumiseksIÕK põhivorm Tugirühma töökord
Õppetoetuste määramise kord (ÕKE Lisa 6)
Õpilaskodu sisekorraeeskiri
Õpilasesinduse põhikiri
Kirjalike tööde juhend
Õpilase arenguvestluse läbiviimise kord

Õppetoetus

Õppetoetuse taotlus (keskkooli baasil õppivale õpilasele)
Õppetoetuse taotlus (põhikooli baasil õppivale õpilasele)
Taotlus eritoetuse saamiseks

Ohutusjuhendid

Riigihanked

Räpina Aianduskooli hangete kord
Riigihangete plaan 2024

ET