Viljapuude lõikamine, tüvede ravimine ja noore puu ümberpookimine

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne
Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg:  K-R, 01.04. – 03.04.2020 NB! Õppegrupp täitunud! 
Maht: 28 ak h    

NB! Eriolukorra tõttu riigis JÄÄB KURSUS ÄRA!                    

Sihtrühm: Erialase aiandusliku tasemehariduseta või aegunud oskustega põllumajandus- ja aiandusettevõtjad ning nende töötajad. Eelistatud on madalama haridustasemega inimesed (eelistus keskhariduseta või 50+ soovijatel).

Koolitaja: Sirje Tooding

Koolituse alustamise nõuded:
1. Algteadmised viljapuude kasvutingimustest
2. Kuulumine sihtgruppi
3. Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal.

Kursuse läbinu:

  1. Teab enamlevinud võratüüpe
  2. Valib kujundamiseks sobiva võratüübi
  3. Määrab lõikustööde vajaduse
  4. Kujundab noort viljapuud
  5. Lõikab erinevas vanuses viljapuid
  6. Ravib viljapuude tüvekahjustusi
  7. Poogib noore viljapuu

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 27.12.2019 käskkirja nr 1.1-2/19/346 alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.