Väikeaia kujundamine 22.okt. 2014 Viljandis

VÄIKEAIA KUJUNDAMINE (Viljandis, 22.okt 2014, hind 100.-)

Aeg: 22.okt. 2014 kell 10.00
Koolituspäevad: K 22.10; K 05.11; K 03.12
Maht: 20 tundi
Koht: Viljandi, Leola 12A, Viljandi KÕK täienduskoolituse osakond
Hind: 100€
Õppejõud: Reti Randoja-Muts

Õppekava koostamise alus:  Riiklik aianduse eriala õppekava, Räpina Aianduskooli maastikuehituse         eriala õppekava

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:  
a) õppegrupi maksimaalne suurus on 10 inimest
b) kursus on mõeldud inimestele, kes soovivad  kujundada aedlinna või asula väikeaeda, arvestades klassikaliste kujundamise põhimõtete- ja Eesti oludes vastupidavamate liikide ning sortidega.

Eesmärk:  Kursuse läbimisel on osalejal omandatud oskus väikeaia põhimõttelise kujundamise kohta oma aia näite varal

Õpiväljundid:
Kursuse läbinu oskab
-Inventeerida kujundatavat väikeaeda
-koguda ja kinnistusplaanile kanda kujundamise lähteülesanne
-jagada väikeaeda erineva otstarbega tsoonideks
-valida sobivaima kujundusteema teede, platside ja istutusalade kujundamiseks
-valida ilutaimi ja neid neid omavahel istutusmustrisse sobitada vastavalt kompositsiooni- ja värvusõpetusele ning asukohatingimustele
-kujundada juhendamisel toimiva ja esteetiliselt nauditava väikeaia

Õppesisu: Kursuse maht on 20 tundi, käsitletavad põhiteemad (praktikas) on:
1. Väikeaia inventeerimine ja lähteülesande kogumine
2. Väikeaia jagamine tsoonideks vastavalt otstarbele
3. Väikeaeda sobilike kujundusteemade kasutamine
4. Soovitusliku taimmamterjali tutvustus fotodelt kõigi kohustuslike parameetritega
1. lehtpuud ja põõsad
2. püsikud
5. Istutusmustri loomine arvestades kompositsiooni- ja värvusõpetuse põhitõdesid ning konkreetseid kasvukohatingimusi
6. Väikeaia plaani kujundamine elus ja eluta materjali väljatoomise tasemele

Õppemeetodid:  Aktiivõpe läbi praktilise kavandamise, joonestamise ning joonistamise. Iseseisevat tööd antud koolituse raames ei toimu.

Õppematerjalide loend: Õpetaja poolt koostatud väikeaia kujundamise õpimakett. Erialane kirjandus eesti ja võõrkeeles kasutamiseks kohapeal.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt kaheksateistkümnes kontakttunnis.
Lisaks tuleb koostada väikeaiaplaan.
Hindamismeetod – mitteeristav
Hindamiskriteeriumid
Väikeaiaplaan
-Lähteülesande kogumine on sooritatud vastavalt nõuetele
-Aed on jagatud tsoonideks vastavalt otstarbele
-Kasutatud on sobilikke kujundusvõtteid
– Valitud on taimmaterjal vastavalt kasvunõuetele ja kompositsioonireeglitele
– Plaanil on välja toodud elus ja eluta materjal

Kursuse läbiviija:
Reti Randoja- Muts, Räpina Aianduskooli aia- ja  maastikukujunduse erialaõpetaja