Tugiisik – kellele ja milleks?

 

Koht: Tercare koolituskeskus, Metsa 1, Põlva
Aeg:17.10 – 12.12.2022
Maht:  76 ak tundi (70 kontakttundi)
Õppepäevad toimuvad esmaspäeviti alates kella 9.00-st
Õppepäevad:
17.oktoober
24.oktoober
31.oktoober
7.november
14.november
21.november
28.november
5.detsember
12.detsember

Koolitajad: Terje Paes, TLÜ, Sotsiaaltöö eriala, MA 2019 Täiskasvanute koolitaja, tase 7, Karjäärinõustaja, tase 7

 Sihtgrupp: Koolitus on suunatud neile, kes töötavad või soovivad tööle asuda erinevas vanuses ja erinevate toimetulekuraskustega isikute tugiisikuna või tegevusjuhendajatena. 

Koolituse alustamise nõuded: täisealine isik, kes omab vähemalt keskharidust.

Õpiväljundid:
Kursuse läbinu:
• Omab valmidust töötada sotsiaalvaldkonnas;
• toetab kliendi sotsiaalsete oskuste arendamist, tema võimetekohast kaasatust ja panustamist ühiskonda;
• loob koostöös kliendiga turvalise keskkonna, mis toetab tema tegevusvõime kujunemist, säilimist, arendamist ja juhendab klienti igapäevaelu toimingute kavandamisel, elluviimisel, lähtudes tema isikupärast, seisundist, erivajadusest, taustast ja harjumustest;
• teab erinevate abivajadusega sihtrühmadega töötamise põhimõtteid;
• kasutab suhtlemisel abivajajaga, meeskonnaga (sh. pere juhendamine), sotsiaalse võrgustikuga efektiivse suhtlemise võtteid kliendi toetamiseks igapäevaelu toimingutes;
• järgib tugispetsialisti kutse-eetikat;
• valdab enesejuhtimise ja tööalase motivatsiooni säilitamise võtteid.

Hind: Koolitus osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 22.08.2022 käskkirja nr 1.1 2/22/252 alusel.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.

Kursusele registreerumise vorm

Eesnimi *
Perekonnanimi *
Isikukood *
Töökoht ja amet *
Isiklik telefon *
E-post: *
Elukoha aadress *
Haridustase *
Põhjendus ja lisainfo *
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga. *