Tekstiilide korrastamine, hooldus ja säilitamine

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 30.11. – 08.12 2019  UUS AEG!
Koolituspäevadel ja pühapäevadel alljärgnevalt:
L-P, 30. nov. – 1. dets.
L-P,  7. – 8. dets.
Õppepäevade algus kell 9.00

Maht: 60 tundi, sellest kontakttunde 40

Sihtrühm: Erialase hariduseta oskuskäsitöö valdkonnas tegutsevad inimesed, kes vajavad toodangu mitmekesistamiseks ja atraktiivsemaks muutmiseks ning müügiks  ettevalmistamiseks täiendavaid oskusi. Eelistatud on madalama haridustasemega (põhi- ja keskharidus) täiskasvanud ja aegunud kutseoskustega inimesed vanuses 50+.

Koolituse alustamise nõuded:
Algteadmised tikkimises, heegeldamises ja kudumises
Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal.

Kursuse läbinu:
1. Valdab tekstiilide hooldamist, korrastamist ja säilitamist.
2. Koostab tekstiiltoodete hooldusjuhendit, mis on vajalik toodete müümisel.
3. Pakub iseseisvalt tekstiilide korrastamise ja hoolduse teenust. Vastav teenus Eestis suuremas mahus puudub kuigi nõudlus on olemas.

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 18.12.2018 käskkirja nr 1.1-2/19/442 alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Kursusele registreerumise vorm

Osaleja nimi *
Isikukood *
E-mail *
Isiklik telefon *
Elukoha aadress *
Põhjendus ja lisainfo *
Kõrgeim omandatud hariduse tase *
Emakeel *
Tööga hõivatus *
Õpin hetkel
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga *
Käesolevaga kinnitan, et luban enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Statistikaametile ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks *

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.