Täiskasvanute koolitus

Projekti pealkiri: Eesti täiskasvanute koolituse tõstmine Euroopa tasemele

 

Projekti nr: LLP-LdV/VETPRO/2008/EE/003

 

Ulatus:Välismaine

 

Algus: 01.09.2008Lõpp: 31.08.2009

 

Lühikirjeldus: Lähetatavad on kutseõppeasutuste täiskasvanute koolituse spetsialistid ja asutuse juhid, kelle töökohustuste hulka kuulub täiskasvanute koolituse korraldamine regioonis, koolitusvajaduse selgitamine ja uute õppimisvõimaluste loomine, projektide väljatöötamine ja haldamine, koolituse kvaliteedi tagamine. Lähetused toimuvad kolmes grupis. Kas 10 liikmelist gruppi ja üks 8 liikmeline grupp. Gruppi kuulub võrdselt kutseõppeasutuste juhte ja täiskasvanute koolituse spetsialiste. Seega 5 või 4 juhti ja 5 või 4 koolitusspetsialisti. Iga grupp osaleb ühel lähetusel ühes vastuvõtvas riigis Iirimaal, Hollandis või Sloveenias. Kokku toimub aprillis 2009 3 lähetust, mille pikkuseks on 1 nädal.
Üldeesmärk: toetada Eesti täiskasvanuhariduse arengut, koolitustegevuste uuenduslikkust ja pakutava koolituse kvaliteeti.
Spetsiifilised eesmärgid:
1. Kutsekoolide juhtkond ja koolitusspetsialistid on tutvunud välisriikide praktikaga täiskasvanute koolituse korraldamisel ning analüüsides õpitut viinud sisse parendusi tagamaks paremaid õppimisvõimalusi täiskasvanutele
2. Kooli juhtkonnal on ülevaade täiskasvanute koolituse korraldamise probleemidest koolis ning sellest tulenevalt toetab juhtkond täiskasvanutele paremate õppimisvõimaluste loomist.
3. Hea koostöö kutseõppeasutuse juhi ja täiskasvanute koolituse osakonna vahel.
4. Koolid on avardanud koostöövõimalusi ning on valmis üksteiselt õppima täiskasvanute koolituse valdkonnas.
Tegevused:
1.Projekti ettevalmistavad tegevused ja osalejate informeerimine;
2.Lähetuste korraldamine
3.Kokkuvõtete tegemine lähetustest ja projektist
Tulemused:
1. Õppelähetusel on osalenud 13 täiskasvanute koolituse spetsialisti ja 13 direktorit.
2. Ühiselt on väljatöötatud raport õpitu analüüsiga ja tehtud parendusettepanekud Eesti kutseõppeasutuste täiskasvanute koolituse paremaks korraldamiseks.
3. Õpitut on jagatud projektis mitteosalevate koolidega kutseõppeasutuste täiskasvanute koolitajate ühisseminaril ja koolide töötajate koosolekutel.
Projekti tulemusi tutvustatakse Tartu KHK kodulehel. Avaldatakse pressiteade.
4.Teavitustegevused.

 

Projekti elluviija: Tartu Kutsehariduskeskus

 

Projektijuht/Tartu KHK kontaktisik Terje Kapp

 

 

 

  ESF projekt nr. 1.1.0801 – 10.0070 ” Täiskasvanud elanikkonna karjääri- ja õpinõustamine Liivimaa kutseõppeasutuste baasil”

 

Projekti kestvus:  01.04.2011 – 31.03.2013

Euroopa Struktuurfondist rahastatud projektiga ” Täiskasvanud elanikkonna karjääri- ja õpinõustamine Liivimaa kutseõppeasutuste baasil”