Taimekaitse täienduskoolitus professionaalsele taimekaitsevahendite kasutajale

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on logo-mak-2014-2020-h-col-eu-text2.jpg
Taimekaitse täienduskoolitus taimekaitsetöötaja tunnistuse pikendamiseks.

Räpina Aianduskool korraldab Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 1 „Teadmussiirde ja teavituse toetuse (üleriigilise ja maakondliku ulatusega tegevused)“ alameetme 1.1. (koolitustegevuste korraldamine) raames taimekaitse täienduskoolitusi.

Maht: 11 tundi
Koolitaja: Tiiu Annuk või Tairi Kruusma

Toimumise ajad 2020
* N, 8.oktoober kell 9.00 – 19.00 Võrus, Võluvõru Koolituskeskuses, Räpina mnt.12 (III korrus), Võru linn TOIMUNUD
* R, 20.november kell 9.00 – 19.00 Tartus, Tartumaa Põllumeeste Liidus, Jalaka 48 NB! Õppegrupp täitunud!
* K 9.detsember 2020 kell 9.00 – 19.00 Räpina Aianduskoolis
NB! Palun üle kontrollida oma olemasoleva taimekaitse tunnistuse kehtivusaeg. Soovitame koolitusele tulla kõigil neil, kelle tunnistus lõpeb 2020 nov-dets ja jaan.-veebr 2021. 

Hind:

  • Koolitus on TASUTA sihtgruppi kuuluvatele inimestele õppegrupi täitumiseni. Tasuta õppekohti on 15. NB! Õppekohad Tartu koolitusele on täitunud!
  • 65€ sihtgruppi mittekuujatele ja ka sihtgruppi kuulujatele juhul, kui tasuta õppekohad on täitunud! 

 Sihtgrupp: Maaeluministri 17.06.2015 määruse nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus“ § 5 lg 7 kohaselt võivad  TASUTA täienduskoolitusest osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise ja turustamise, põllumajandusmaa hooldamise, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise, sealhulgas toidu valmistamine või töötlemine, või metsa majandamisega seotud või tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik või toidu valmistamise või töötlemisega tegeleva avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.

NB!
* Soovitame varakult kursusele registreeruda, sest tasuta õppekohtade arv on piiratud.
* Õppegrupi nimekirja arvamine toimub kursusele ajalise registreerumise alusel. Hilisemad pretensioonid on asjatud.                           
* Suurema nõudluse korral kui tasuta õppegrupp on täitunud, siis alates 16-st registreerunust pakume võimalust registreeruda koolituse tasulisele õppekohale alljärgneva osalustasuga: 
– Taimekaitse täienduskoolitus (1 päev) a´65€                                                 – Taimekaitse aluskoolitus (3 päeva)a´120€                                   
* Tasulises õppegrupis saavad osaleda kõik taimekaitse tunnistuse pikendamise õigusega soovijad (ka need, kes ei kuulu tasuta koolituse sihtgruppi.

Koolitus vastab Põllumajandusministeeriumi määrusele 18.11.2013 nr.67 „ Taimekaitsekoolituse programmi, taimekaitsekoolitusel käsitlevate teemade ja koolituse kestuse nõuded“.

NB! Kaasa võtta ID kaart, oma sülearvuti ja võimalusel ka pikendusjuhe!

NB! Taimekaitse täienduskoolitusel saavad osaleda need, kelle taimekaitsetunnistus EI OLE VEEL AEGUNUD või on aegunud 13. märts – 7. oktoober 2020.

Koolitusel käsitletavad põhiteemad on:
I Taimekaitsevahendi valdkond:
1. Kehtivad taimekaitsealased riigisisesed, Euroopa Liidu ja rahvusvahelised õigusaktid; taimekaitsevahendite turustamisele, hoidmisele ja kasutamisele esitatavad nõuded
2. . Ülevaade turule lastud taimekaitsevahenditest, nende liigitamine kasutusotstarbe, toimemehhanismi ja toimespektri järgi
3. Taimekultuuride kahjustajad ja nende tõrjevõimalused, sh integreeritud taimekaitse põhimõtted.
4. Taimekultuuride taimekahjustajad ja nende tõrjevõimalused, sh integreeritud taimekaitse põhimõtted
5. Turule lubatud taimekaitsevahendite liigitamine ohuklasside järgi ning sobiva taimekaitsevahendi valiku põhimõtted ja rakendatud taimekaitseabinõu üle arvestuse pidamine
6. Ohutusnõuded taimekaitsevahendi kasutamisel, keskkonnaohutus, sealhulgas riskid sihtrühmavälistele taimedele, kasulikele putukatele, elusloodusele, bioloogilisele mitmekesisusele, joogiveele, valgaladele, kaitsealadele ning asjakohased meetmed nende riskide vähendamiseks
7.Taimekaitsevahendi pakend ja märgistus
8. Taimekaitsevahendi tühja pakendi, pesuvee, pritsimislahuse ning taimekaitsevahendi jääkide käitlemine
9. Ebaseaduslik taimekaitsevahend, sellest tulenevad riskid ning meetodid sellise toote tuvastamiseks
10. Taimekaitsevahendite liigitamine ohuklasside järgi ning sobiva taimekaitsevahendi valiku põhimõtted

II Taimekaitseseadme valdkond:
1.Taimekaitseseadmete tüübid ja taimekaitseseadmete kasutamise võtted;
Ohutusnõuded taimekaitseseadme kasutamisel, puhastamisel, hooldamisel ning hoidmisel
2. Taimekaitseseadmete ettevalmistamine tööks ning taimekaitseseadmete toimimise kontroll, sealhulgas nende reguleerimine; taimekaitseseadme tehniline kontroll
3. Taimekaitsevahendi töölahuse valmistamine ja kulunormi arvestamine

III Tööohutuse valdkond
1. Taimekaitsevahendi mürgistuse sümptomid ja esmaabivõtted
2. Isikukaitsevahendid ja nende praktiline kasutamine
3. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Taimekaitse koolitus lõpeb eksamiga. Eksamil tuleb täita test.

Koolitusel osalenule ja edukalt eksami sooritanule väljastatakse Räpina Aianduskooli täienduskoolituse tunnistus koolitusel osalemise kohta, mile alusel väljastab Põllumajandusameti inspektor vastava sihtgrupi taimekaitsetöötaja tunnistuse.

Vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või eda.gross@aianduskool.ee
Registreerumine lõppenud
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.

Registreerumine tasulisele õppekohale:
Registreerumine lõppenud

TOIMUNUD täienduskoolitused 2020:
17.01.2020 Võrus
24.01.2020 Otepääl
26.02.2020 Tartus
06.03.2020 Räpinas