Taimekaitse täienduskoolitus professionaalsele taimekaitsevahendite kasutajale

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on logo-mak-2014-2020-h-col-eu-text2.jpg
Taimekaitse täienduskoolitus taimekaitsetöötaja tunnistuse pikendamiseks.

Räpina Aianduskool korraldab Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 1 „Teadmussiirde ja teavituse toetuse (üleriigilise ja maakondliku ulatusega tegevused)“ alameetme 1.1. (koolitustegevuste korraldamine) raames taimekaitse täienduskoolitusi.

Koht ja aeg:

  • R 17. jaanuar 2020 Võluvõru Koolituskeskus, Räpina mnt 12,Võru linn; kell 9.00 – 18.30 NB! Õppegrupp TÄITUNUD!
  • R 24. jaanuar 2020 Otepää Vallamaja, Lipuväljak 13, Otepää; kell 9.00 – 18.30
  • K, 26. veebruar 2020 Tartu Põllumeeste Liit, Jalaka 48, Tartu NB! Õppegrupp täitunud!
  • R, 6. märts 2020  Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina

Maht: 11 tundi
Koolitaja: Tiiu Annuk

Hind:

  • Koolitus on TASUTA sihtgruppi kuuluvatele inimestele õppegrupi täitumiseni. Tasuta õppekohti on 15.

 Sihtgrupp: Maaeluministri 17.06.2015 määruse nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus“ § 5 lg 7 kohaselt võivad  TASUTA täienduskoolitusest osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise ja turustamise, põllumajandusmaa hooldamise, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise, sealhulgas toidu valmistamine või töötlemine, või metsa majandamisega seotud või tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik või toidu valmistamise või töötlemisega tegeleva avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.

  • Kui õppegrupp on täitunud, siis alates 16-st registreerunust pakume võimalust registreeruda koolituse tasulisele kohale, mis on soodushinnaga alljärgnevalt: Taimekaitse aluskoolitus (3 päeva) a´100€. Taimekaitse täienduskoolitus a´40€

Hind väljaspool sihtgruppi ja lisakohtade taotlejale ja osalejale: 40€

Koolitus vastab Põllumajandusministeeriumi määrusele 18.11.2013 nr.67 „ Taimekaitsekoolituse programmi, taimekaitsekoolitusel käsitlevate teemade ja koolituse kestuse nõuded“.

NB! Kaasa võtta ID kaart, oma sülearvuti ja võimalusel ka pikendusjuhe!

NB! Taimekaitse täienduskoolitusel saavad osaleda need, kelle taimekaitsetunnistus EI OLE VEEL AEGUNUD!

Koolitusel käsitletavad põhiteemad on:
I Taimekaitsevahendi valdkond:
1. Kehtivad taimekaitsealased riigisisesed, Euroopa Liidu ja rahvusvahelised õigusaktid; taimekaitsevahendite turustamisele, hoidmisele ja kasutamisele esitatavad nõuded
2. . Ülevaade turule lastud taimekaitsevahenditest, nende liigitamine kasutusotstarbe, toimemehhanismi ja toimespektri järgi
3. Taimekultuuride kahjustajad ja nende tõrjevõimalused, sh integreeritud taimekaitse põhimõtted.
4. Taimekultuuride taimekahjustajad ja nende tõrjevõimalused, sh integreeritud taimekaitse põhimõtted
5. Turule lubatud taimekaitsevahendite liigitamine ohuklasside järgi ning sobiva taimekaitsevahendi valiku põhimõtted ja rakendatud taimekaitseabinõu üle arvestuse pidamine
6. Ohutusnõuded taimekaitsevahendi kasutamisel, keskkonnaohutus, sealhulgas riskid sihtrühmavälistele taimedele, kasulikele putukatele, elusloodusele, bioloogilisele mitmekesisusele, joogiveele, valgaladele, kaitsealadele ning asjakohased meetmed nende riskide vähendamiseks
7.Taimekaitsevahendi pakend ja märgistus
8. Taimekaitsevahendi tühja pakendi, pesuvee, pritsimislahuse ning taimekaitsevahendi jääkide käitlemine
9. Ebaseaduslik taimekaitsevahend, sellest tulenevad riskid ning meetodid sellise toote tuvastamiseks
10. Taimekaitsevahendite liigitamine ohuklasside järgi ning sobiva taimekaitsevahendi valiku põhimõtted

II Taimekaitseseadme valdkond:
1.Taimekaitseseadmete tüübid ja taimekaitseseadmete kasutamise võtted;
Ohutusnõuded taimekaitseseadme kasutamisel, puhastamisel, hooldamisel ning hoidmisel
2. Taimekaitseseadmete ettevalmistamine tööks ning taimekaitseseadmete toimimise kontroll, sealhulgas nende reguleerimine; taimekaitseseadme tehniline kontroll
3. Taimekaitsevahendi töölahuse valmistamine ja kulunormi arvestamine

III Tööohutuse valdkond
1. Taimekaitsevahendi mürgistuse sümptomid ja esmaabivõtted
2. Isikukaitsevahendid ja nende praktiline kasutamine
3. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Taimekaitse koolitus lõpeb eksamiga. Eksamil tuleb täita test.

Koolitusel osalenule ja edukalt eksami sooritanule väljastatakse Räpina Aianduskooli täienduskoolituse tunnistus koolitusel osalemise kohta, mile alusel väljastab Põllumajandusameti inspektor vastava sihtgrupi taimekaitsetöötaja tunnistuse.

Vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või eda.gross@aianduskool.ee

Kursusele registreerumise vorm

Nimi *
Isikukood *
Aadress *
Ettevõtte ärinimi ja tegevusala *
Ettevõtte äriregistrikood *
Haridustase *
Telefon *
E-post: *
Aeg/Koht *
Olemasoleva taimekaitsetunnistuse nr ja kehtimise lõppemise kuupäev *

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.

Hind:

  • Koolitus on TASUTA sihtgruppi kuuluvatele inimestele õppegrupi täitumiseni. Tasuta õppekohti on 15.

 Sihtgrupp: Maaeluministri 17.06.2015 määruse nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus“ § 5 lg 7 kohaselt võivad  TASUTA täienduskoolitusest osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise ja turustamise, põllumajandusmaa hooldamise, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise, sealhulgas toidu valmistamine või töötlemine, või metsa majandamisega seotud või tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik või toidu valmistamise või töötlemisega tegeleva avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.

  • Kui õppegrupp on täitunud, siis alates 16-st registreerunust pakume võimalust registreeruda koolituse tasulisele kohale, mis on soodushinnaga alljärgnevalt: Taimekaitse aluskoolitus (3 päeva) a´100€. Taimekaitse täienduskoolitus a´40€

Hind väljaspool sihtgruppi ja lisakohtade taotlejale ja osalejale: 40€