Taimekaitse täienduskoolitus professionaalsele taimekaitsevahendi kasutajale

Kursuse maht: 11 ak h

Toimumise aeg: R, 10.12.2021 kell 9.00

Toimumise koht: Veebikeskkonnas Zoom Meeting

Kursuse läbiviija: Tiiu Annuk

 Kursus on osalejale TASULINE. Osalustasu on 70€

NB! Vajalik eelregistreerimine. Registreerimine kursusele lõpetatakse  6.detsembril või õppegrupi täitumisel. Hilisemad pretensioonid on asjatud. Hiljemalt 7.detsembril anname sihtgrupi osalejatele e-posti teel teada, kas koolitus toimub (õppegrupi 12 kohta täitunud).

Kursusele registreerimine toimub Räpina Aianduskooli kodulehel Lisainfo tel: 796 1549 ja 5346 1209 või  eda.gross@aianduskool.ee

  • Osaleda saavad isikud, kelle taimekaitsetunnistuse kehtivusaeg lõpeb hiljemalt kolme kuu jooksul ja soovivad pikendada oma taimekaitsetöötaja tunnistust.
  • Valmidus ja võimekus läbida koolitus veebikeskkonnas (nt. oskus allkirjastada osalusleht digitaalselt, veebikaamera ja mikrofoni kasutamisoskus).
  • Oma arvuti olemasolu.
  • Aegunud taimekaitse tunnistuse omanikud täienduskoolitusel osaleda ei saa.

Registreerumine kursustele samas lehekülje lõpus.

Koolitus vastab Põllumajandusministeeriumi määrusele 18.11.2013 nr.67 „Taimekaitsekoolituse programmi, taimekaitsekoolitusel käsitlevate teemade ja koolituse kestuse nõuded“.

Koolitusel käsitletavad põhiteemad on:
I Taimekaitsevahendi valdkond:
1. Kehtivad taimekaitsealased riigisisesed, Euroopa Liidu ja rahvusvahelised õigusaktid; taimekaitsevahendite turustamisele, hoidmisele ja kasutamisele esitatavad nõuded
2. . Ülevaade turule lastud taimekaitsevahenditest, nende liigitamine kasutusotstarbe, toimemehhanismi ja toimespektri järgi
3. Taimekultuuride kahjustajad ja nende tõrjevõimalused, sh integreeritud taimekaitse põhimõtted.
4. Taimekultuuride taimekahjustajad ja nende tõrjevõimalused, sh integreeritud taimekaitse põhimõtted
5. Turule lubatud taimekaitsevahendite liigitamine ohuklasside järgi ning sobiva taimekaitsevahendi valiku põhimõtted ja rakendatud taimekaitseabinõu üle arvestuse pidamine
6. Ohutusnõuded taimekaitsevahendi kasutamisel, keskkonnaohutus, sealhulgas riskid sihtrühmavälistele taimedele, kasulikele putukatele, elusloodusele, bioloogilisele mitmekesisusele, joogiveele, valgaladele, kaitsealadele ning asjakohased meetmed nende riskide vähendamiseks
7.Taimekaitsevahendi pakend ja märgistus
8. Taimekaitsevahendi tühja pakendi, pesuvee, pritsimislahuse ning taimekaitsevahendi jääkide käitlemine
9. Ebaseaduslik taimekaitsevahend, sellest tulenevad riskid ning meetodid sellise toote tuvastamiseks
10. Taimekaitsevahendite liigitamine ohuklasside järgi ning sobiva taimekaitsevahendi valiku põhimõtted

II Taimekaitseseadme valdkond:
1.Taimekaitseseadmete tüübid ja taimekaitseseadmete kasutamise võtted;
Ohutusnõuded taimekaitseseadme kasutamisel, puhastamisel, hooldamisel ning hoidmisel
2. Taimekaitseseadmete ettevalmistamine tööks ning taimekaitseseadmete toimimise kontroll, sealhulgas nende reguleerimine; taimekaitseseadme tehniline kontroll
3. Taimekaitsevahendi töölahuse valmistamine ja kulunormi arvestamine

III Tööohutuse valdkond
1. Taimekaitsevahendi mürgistuse sümptomid ja esmaabivõtted
2. Isikukaitsevahendid ja nende praktiline kasutamine
3. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Taimekaitse koolitus lõpeb eksamiga. Eksamil tuleb täita test.

ÕK _kk.2_2019 (11h) Taimek. täienduskoolitus _2019

Koolitusel osalenule ja edukalt eksami sooritanule väljastatakse Räpina Aianduskooli täienduskoolituse tunnistus koolitusel osalemise kohta, mille alusel väljastab Põllumajandus- ja Toiduamet  pikendatud professionaalse taimekaitsetöötaja tunnistuse.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Lisateave:

Kursusehuviliste nimekirja lisamise aluseks on avalduste laekumise kuupäevaline kronoloogia ning korrektselt täidetud registreerimisvorm. Mh * väljad on kohustuslikud ja kui maksja andmeid ei ole sisestatud, koostatakse arve eraisikule. Õppegrupi mittetäitumisel on Räpina Aianduskoolil õigus kursuse algust edasi lükata või see ära jätta.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Kursusele registreerumise vorm

Andmed koolitusel osaleja kohta:


Nimi *
Isikukood *
Töökoht ja amet *
Telefon *
E-post *
Elukoha aadress *
Haridustase *
Aeg:
Koht
Taimekaitsetunnistuse number ja kehtivuse kuupäev: *

Koolituse eest tasuja andmed kui maksja pole sama isik


Maksja andmed