Taimekaitse täienduskoolitus professionaalsele taimekaitsevahendi kasutajale

Kursuse maht: 11 ak h

Toimumise aeg: I õppegrupp E, 28.03.2022 Eelisõigus õppekohale Põlva-, Võru- ja Valgamaa põllumeestele ja taimekaitset teostavatele töötajatele. Õppekohtade olamasolul ka teistele registreerunutele (selgub 15.märtsil 2022)

           II õppegrupp N, 31.03.2022  KOOLITUST  EI TOIMU

Toimumise koht: Veebikeskkonnas MS Teams

Kursuse läbiviija: Tairi Kruusma

 Kursus on osalejale TASULINE. Osalustasu on 70€

NB! Vajalik eelregistreerimine. Registreerimine kursusele lõpetatakse I õppegrupp: 15.märtil  ja II õppegrupp:  20.märtsil  või õppegruppide täitumisel. Hilisemad pretensioonid on asjatud. Hiljemalt 5 päeva enne koolitust anname  osalejatele e-posti teel teada, kas koolitus toimub (õppegrupi 20 kohta täitunud).

Kursusele registreerimine toimub Räpina Aianduskooli kodulehel Lisainfo tel: 796 1549 ja 5346 1209 või  eda.gross@aianduskool.ee

  • Osaleda saavad isikud, kelle taimekaitsetunnistuse kehtivusaeg lõpeb hiljemalt märts  2022 või järgneva kolme kuu jooksul ja soovivad pikendada oma taimekaitsetöötaja tunnistust.
  • Valmidus ja võimekus läbida koolitus veebikeskkonnas (nt. oskus allkirjastada osalusleht digitaalselt, veebikaamera ja mikrofoni kasutamisoskus).
  • Oma arvuti olemasolu.
  • Aegunud taimekaitse tunnistuse omanikud täienduskoolitusel osaleda ei saa.

Registreerumine kursustele samas lehekülje lõpus.

Koolitus vastab Põllumajandusministeeriumi määrusele 18.11.2013 nr.67 „Taimekaitsekoolituse programmi, taimekaitsekoolitusel käsitlevate teemade ja koolituse kestuse nõuded“.

Koolitusel käsitletavad põhiteemad on:
I Taimekaitsevahendi valdkond:
1. Kehtivad taimekaitsealased riigisisesed, Euroopa Liidu ja rahvusvahelised õigusaktid; taimekaitsevahendite turustamisele, hoidmisele ja kasutamisele esitatavad nõuded
2. . Ülevaade turule lastud taimekaitsevahenditest, nende liigitamine kasutusotstarbe, toimemehhanismi ja toimespektri järgi
3. Taimekultuuride kahjustajad ja nende tõrjevõimalused, sh integreeritud taimekaitse põhimõtted.
4. Taimekultuuride taimekahjustajad ja nende tõrjevõimalused, sh integreeritud taimekaitse põhimõtted
5. Turule lubatud taimekaitsevahendite liigitamine ohuklasside järgi ning sobiva taimekaitsevahendi valiku põhimõtted ja rakendatud taimekaitseabinõu üle arvestuse pidamine
6. Ohutusnõuded taimekaitsevahendi kasutamisel, keskkonnaohutus, sealhulgas riskid sihtrühmavälistele taimedele, kasulikele putukatele, elusloodusele, bioloogilisele mitmekesisusele, joogiveele, valgaladele, kaitsealadele ning asjakohased meetmed nende riskide vähendamiseks
7.Taimekaitsevahendi pakend ja märgistus
8. Taimekaitsevahendi tühja pakendi, pesuvee, pritsimislahuse ning taimekaitsevahendi jääkide käitlemine
9. Ebaseaduslik taimekaitsevahend, sellest tulenevad riskid ning meetodid sellise toote tuvastamiseks
10. Taimekaitsevahendite liigitamine ohuklasside järgi ning sobiva taimekaitsevahendi valiku põhimõtted

II Taimekaitseseadme valdkond:
1.Taimekaitseseadmete tüübid ja taimekaitseseadmete kasutamise võtted;
Ohutusnõuded taimekaitseseadme kasutamisel, puhastamisel, hooldamisel ning hoidmisel
2. Taimekaitseseadmete ettevalmistamine tööks ning taimekaitseseadmete toimimise kontroll, sealhulgas nende reguleerimine; taimekaitseseadme tehniline kontroll
3. Taimekaitsevahendi töölahuse valmistamine ja kulunormi arvestamine

III Tööohutuse valdkond
1. Taimekaitsevahendi mürgistuse sümptomid ja esmaabivõtted
2. Isikukaitsevahendid ja nende praktiline kasutamine
3. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Taimekaitse koolitus lõpeb eksamiga. Eksamil tuleb täita test.

Õppekava

Täienduskoolituse õppekorraldus

Koolitusel osalenule ja edukalt eksami sooritanule väljastatakse Räpina Aianduskooli täienduskoolituse tunnistus koolitusel osalemise kohta, mille alusel väljastab Põllumajandus- ja Toiduamet  pikendatud professionaalse taimekaitsetöötaja tunnistuse.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Lisateave:

Kursusehuviliste nimekirja lisamise aluseks on avalduste laekumise kuupäevaline kronoloogia ning korrektselt täidetud registreerimisvorm. Mh * väljad on kohustuslikud ja kui maksja andmeid ei ole sisestatud, koostatakse arve eraisikule. Õppegrupi mittetäitumisel on Räpina Aianduskoolil õigus kursuse algust edasi lükata või see ära jätta.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Registreerumine lõppenud.