Taimekaitse täienduskoolitus professionaalsele taimekaitsevahendite kasutajale

Taimekaitsetöötaja tunnistuse pikendamiseks

Koht: Võru Vallamaja, Võrumõisa tee 4a, Võru
Aeg: 16. oktoober 2018 kell 8.30 – 19.00
Maht: 11 tundi
Hind: 60€

Koolitus vastab Põllumajandusministeeriumi määrusele 18.11.2013 nr.67 „ Taimekaitsekoolituse programmi, taimekaitsekoolitusel käsitlevate teemade ja koolituse kestuse nõuded“.

NB! Kaasa võtta oma sülearvuti!!!!

Koolitusel käsitletavad põhiteemad on:

I Taimekaitsevahendi valdkond:

1. Kehtivad taimekaitsealased riigisisesed, Euroopa Liidu ja rahvusvahelised õigusaktid; taimekaitsevahendite turustamisele, hoidmisele ja kasutamisele esitatavad nõuded

2. . Ülevaade turule lastud taimekaitsevahenditest, nende liigitamine kasutusotstarbe, toimemehhanismi ja toimespektri järgi

3. Taimekultuuride kahjustajad ja nende tõrjevõimalused, sh integreeritud taimekaitse põhimõtted.

4. Taimekultuuride taimekahjustajad ja nende tõrjevõimalused, sh integreeritud taimekaitse põhimõtted

5. Turule lubatud taimekaitsevahendite liigitamine ohuklasside järgi ning sobiva taimekaitsevahendi valiku põhimõtted ja rakendatud taimekaitseabinõu üle arvestuse pidamine

6. Ohutusnõuded taimekaitsevahendi kasutamisel, keskkonnaohutus, sealhulgas riskid sihtrühmavälistele taimedele, kasulikele putukatele, elusloodusele, bioloogilisele mitmekesisusele, joogiveele, valgaladele, kaitsealadele ning asjakohased meetmed nende riskide vähendamiseks

7.Taimekaitsevahendi pakend ja märgistus

8. Taimekaitsevahendi tühja pakendi, pesuvee, pritsimislahuse ning taimekaitsevahendi jääkide käitlemine

9. Ebaseaduslik taimekaitsevahend, sellest tulenevad riskid ning meetodid sellise toote tuvastamiseks

10. Taimekaitsevahendite liigitamine ohuklasside järgi ning sobiva taimekaitsevahendi valiku põhimõtted

II Taimekaitseseadme valdkond:

1.Taimekaitseseadmete tüübid ja taimekaitseseadmete kasutamise võtted;

Ohutusnõuded taimekaitseseadme kasutamisel, puhastamisel, hooldamisel ning hoidmisel

2. Taimekaitseseadmete ettevalmistamine tööks ning taimekaitseseadmete toimimise kontroll, sealhulgas nende reguleerimine; taimekaitseseadme tehniline kontroll

3. Taimekaitsevahendi töölahuse valmistamine ja kulunormi arvestamine

III Tööohutuse valdkond

1. Taimekaitsevahendi mürgistuse sümptomid ja esmaabivõtted

2. Isikukaitsevahendid ja nende praktiline kasutamine

3. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Taimekaitse koolitus lõpeb eksamiga. Eksamil tuleb täita test.

Hindamine on arvestuslik.

Koolitusel osalenule ja edukalt eksami sooritanule väljastatakse Räpina Aianduskooli täienduskoolituse tunnistus koolitusel osalemise kohta, mile alusel väljastab Põllumajandusameti inspektor vastava sihtgrupi taimekaitsetöötaja tunnistuse.

Eelregistreerimine lõpetatakse kohtade täitumisel või 5 tööpäeva enne kursuse algust.