Taimekaitse täienduskoolitus turustajale 21.03.2017

Taimekaitse täienduskoolitus turustajale
Aeg: 21.märts 2017 kell 9.00-16.00
Hind: 65€
Maht: 8 tundi

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina

Koolitust läbiviiv õpetaja: Tairi Albert

AJAJAVA:AJAKAVA .Taimekaitse
————————————————————————————————————————————————————————————

Alus: Põllumajandusministeeriumi määrus 18.11.2013 nr.67 „ Taimekaitsekoolituse programmi, taimekaitsekoolitusel käsitlevate teemade ja koolituse kestuse nõuded“.

Kursuse põhiteemad:

1. Taimekaitsevahendite valdkond

1)Kehtivad taimekaitsealased riigisisesed, Euroopa Liidu ja rahvusvahelised õigusaktid; taimekaitsevahendite turustamisele, hoidmisele ja kasutamisele esitatavad nõuded.
2)ülevaade turule lastud taimekaitsevahenditest, nende liigitamine kasutusotstarbe, toimemehhanismi, toimespektri ja ohuklasside järgi ning sobiva taimekaitsevahendi valiku põhimõtted
3)Kultuurtaimede kahjustajad ja nende tõrjevõimalused
4) Taimekaitsevahendi pakend ja märgistus.
5) Taimekaitsevahendi tühja pakendi, pesuvee, pritsimislahuse ning taimekaitsevahendi jääkide käitlemine
6) Ebaseaduslik taimekaitsevahend, sellest tulenevad riskid ning meetodid sellise toote tuvastamiseks.
7) integreeritud taimekaitse põhimõtted.
8) Ohutusnõuded taimekaitsevahendi kasutamisel, keskkonnaohutus, sealhulgas riskid sihtrühmavälistele taimedele, kasulikele putukatele, elusloodusele, bioloogilisele mitmekesisusele, joogiveele, valgaladele, kaitsealadele ning asjakohased meetmed nende riskide vähendamiseks.

2.Taimekaitseseadmed
1) taimekaitseseadmete tüübid ja taimekaitseseadmete kasutamise võtted, taimekaitseseadmete ettevalmistamine tööks ning taimekaitseseadmete toimimine, reguleerimine ja tehniline kontroll;
2) taimekaitsevahendi töölahuse valmistamine ja kulunormi arvestamine
3) Ohutusnõuded taimekaitseseadme kasutamisel, puhastamisel, hooldamisel ning hoidmisel.

3.Tööohutus
1) taimekaitsevahendi mürgistuse sümptomid ja esmaabivõtted;
2) isikukaitsevahendid ja nende praktiline kasutamine;
3) Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded.

Koolituse läbiviimise eest vastutab Eda Gross,
Räpina Aianduskooli täienduskoolituse metoodik
Tel: 53461209    eda.gross@aianduskool.ee