Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele taimekaitsevahendite kasutajale (27h)

Toimumise aeg:  Planeeritud augusti II poolde 2023. Täpse kuupäeva selgumisel paneme selle  aianduskooli kodulehele ja teatame ka registreerunutele.

Koht: Koolitus toimub Räpina Aianduskoolis, Aianduse 6, Räpina, algusega kell 9.00
Maht tundides: 27 ak tundi
Osalustasu: 185€ (ühe tunni hind 6,85€)
Läbiviijad: Tairi Kruusma, Mart Kiisküla ja Merike Aomets

NB! Oluline info!
Koolitusele võtta kaasa:

  1. Isikut tõendav dokument

NB! Vajalik eelregistreerimine. Registreerimine kursusele lõpetatakse 5 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel.

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud (kõigi nõutud andmetega) registreerimisvorm (s.h kursuse eest tasuja andmed koos e-posti aadressiga). Õppegruppi arvamine toimub avalduste laekumise järjekorras. Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust e-posti teel ühendust, kust leiate teabe teie õppegruppi arvamise kohta. Seejärel saadetakse teile arve ning koha õppegrupis tagab ettemaksuarve tasumine.

Lisateave:

  1. Kui koolitus toimub RÄPINAS: Majutuse võimalus lisatasu eest kooli õpilaskodus, Nooruse 1, Räpina. Majutuskohtade arv piiratud. Majutuskoha broneerib soovija ise vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tel.; 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelda kursuse nimetus, millel osalete.
    Muud majutusvõimalused valikuna Räpina valla kodulehel
  2. Kui koolitus toimub väljaspool Räpinat: Majutusvõimalust koolitaja ei paku. Vajadusel leiab osaleja ise majutuskoha.

Registreerumine kursustele samas lehekülje lõpus

Koolitus vastab Põllumajandusministeeriumi määrusele 18.11.2013 nr.67 „Taimekaitsekoolituse programmi, taimekaitsekoolitusel käsitlevate teemade ja koolituse kestuse nõuded“.

Koolitusel käsitletavad põhiteemad on:

I Taimekaitsevahendi valdkond:
1. Kehtivad taimekaitsealased riigisisesed, Euroopa Liidu ja rahvusvahelised õigusaktid; taimekaitsevahendite turustamisele, hoidmisele ja kasutamisele esitatavad nõuded
2. Ülevaade turule lastud taimekaitsevahenditest, nende liigitamine kasutusotstarbe, toimemehhanismi ja toimespektri järgi
3. Taimekultuuride kahjustajad ja nende tõrjevõimalused, sh integreeritud taimekaitse põhimõtted. Umbrohud.
4. Taimekultuuride taimekahjustajad ja nende tõrjevõimalused, sh integreeritud taimekaitse põhimõtted
5. Turule lubatud taimekaitsevahendite liigitamine ohuklasside järgi ning sobiva taimekaitsevahendi valiku põhimõtted ja rakendatud taimekaitseabinõu üle arvestuse pidamine
6. Ohutusnõuded taimekaitsevahendi kasutamisel, keskkonnaohutus, sealhulgas riskid sihtrühmavälistele taimedele, kasulikele putukatele, elusloodusele, bioloogilisele mitmekesisusele, joogiveele, valgaladele, kaitsealadele ning asjakohased meetmed nende riskide vähendamiseks
7.Taimekaitsevahendi pakend ja märgistus 
8. Taimekaitsevahendi tühja pakendi, pesuvee, pritsimislahuse ning taimekaitsevahendi jääkide käitlemine
9. Ebaseaduslik taimekaitsevahend, sellest tulenevad riskid ning meetodid sellise toote tuvastamiseks
10. Taimekaitsevahendite liigitamine ohuklasside järgi ning sobiva taimekaitsevahendi valiku põhimõtted
II Taimekaitseseadme valdkond:
1.Taimekaitseseadmete tüübid ja taimekaitseseadmete kasutamise võtted;
Ohutusnõuded taimekaitseseadme kasutamisel, puhastamisel, hooldamisel ning hoidmisel 
2. Taimekaitseseadmete ettevalmistamine tööks ning taimekaitseseadmete toimimise kontroll, sealhulgas nende reguleerimine; taimekaitseseadme tehniline kontroll 
3. Taimekaitsevahendi töölahuse valmistamine ja kulunormi arvestamine

III Tööohutuse valdkond
1. Taimekaitsevahendi mürgistuse sümptomid ja esmaabivõtted
2. Isikukaitsevahendid ja nende praktiline kasutamine
3. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded  
Taimekaitse koolitus lõpeb eksamiga. Eksam on kahe osaline: I osas tuleb täita test ja II osas tuleb piltidelt ära tunda taimekahjustajad (umbrohud, haigused, kahjurid).

Hindamine on arvestuslik.

Koolitusel osalenule ja edukalt eksami sooritanule väljastatakse Räpina Aianduskooli täienduskoolituse tunnistus koolitusel osalemise kohta, mille alusel väljastab Põllumajandus-ja Terviseamet vastava sihtgrupi taimekaitsetöötaja tunnistuse.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse ÕPPEKAVA ja täienduskoolituse õppekorraldusega.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Koolitusjuht: Eda Gross, eda.gross@aianduskool.ee; tel. 796 1549; 5346 1209

Kursusele registreerumise vorm

Andmed koolitusel osaleja kohta:


Nimi *
Isikukood *
Ettevõtte ärinimi ja registrikood *
Osaleja telefon *
Osaleja E-post *
Elukoha aadress *
Haridustase *
Põhjendus ja lisainfo

Koolituse eest tasuja andmed kui maksja pole sama isik


Maksja andmed *