Taimekaitse aluskoolitus konsulendile

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina
Maht: 39h
Aeg: 6.-14.10. 2016  kell 9.30
Koolituspäevad:
I õppepäev – N,6.okt. 9.30 – 18.00, 9.00 – 9.30 saabumine, registreerimine, hommikukohv
II õppepäev – R, 7.okt. 9.00 – 16.00
III õppepäev – N, 27.okt. 9.00 -16.55
IV õppepäev – R, 28.okt. 9.00 – 16.30
Kursus lõpeb eksamiga

I, II ja III õppepäev toimub Tartu Kutsehariduskeskuses, Kopli 1a ja IV õppepäev Konekesko`s, Kogre tee 7, Räni küla, Ülenurme v. (Tartust Viljandi ringteest paarsada meetrit Viljandi poole).

ÕK- Taimekaitse aluskoolitus konsulendile

Kursust viivad läbi: Tiiu Annuk, Pille Sooväli, Mart Kiisküla ja Annika Küüdorf

Sihtgrupp:     1. Koolitusel võib osaleda isik, kes vastab vähemalt ühele järgmistest nõuetest:

  • isikule on kutseseaduses sätestatud alusel ja korras antud konsulendi kutse ja tal on kehtiv kutsetunnistus;
  • isikule kutseseaduse alusel ja korras antud konsulendi kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud (kursusele soovija esitab/saadab koolitajale kehtivuse lõppenud tunnistuse koopia)
  • isik on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lõikes 1 sätestatud valikumenetluse kohaselt valitud nõustamisteenuse osutajaga lepingulises suhtes ning tegeleb põllu- või maamajandusliku nõustamisteenuse osutamisega.
  1. Koolitusel osalemine on riigiabi Euroopa Liidu suuniste riigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris ning maapiirkondades aastateks 2014–2020 (ELT C 204, 01.07.2014, lk 1–97) (edaspidi riigiabi suunised) II osa 3. peatüki jao 3.6 tähenduses, kui koolitusel osaleb ettevõtja konkurentsiseaduse tähenduses või tema töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige.
  2. Riigiabi saaja on ettevõtja, kes osaleb ise või kelle töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige osaleb koolitusel.
  3. Riigiabi saaja esitab enne koolituse algust toetuse saajale(koolitajale) riigiabi suuniste I osa 3. peatüki jao 3.4 punktis 71 nimetatud abitaotluse.
  4. Riigiabi saaja ei või olla raskustes olev ettevõtja riigiabi suuniste I osa 2. peatüki jao 2.4 punkti 35 alapunkti 15 tähenduses.

Osalustasu: Kursus on sihtgrupipõhine ja osalejale tasuta (koolitus, õppepäeval toitlustamine)

Kursuse rahastaja: Eesti riik  ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD)

Lisateave: Koolituse korraldaja ei organiseeri ega kata osaleja ööbimiskulusid.

Majutust võimalik broneerida Tartu KHK hotellis tel 7 361 850, hotell@khk.ee

Kursusele registreerimine:

Kursusele registreerimine toimub Räpina Aianduskooli kodulehel www.aianduskool.ee/taienduskoolitused

Registreerimisel kastikesse „Põhjendused ja lisainfo“ tuleb kindlasti märkida järgmist: konsulendi puhul kutsetunnistuse number (viimase 12 kuu jooksul kehtivuse kaotanud kutsetunnistuse puhul tuleb esitada kutsetunnistuse koopia) ja riigiabi saaja puhul ettevõtja täpne nimi ja registri kood.

Vajalik eelregistreerimine. Registreerimine kursusele lõpetatakse 30.septembril 2016

Info ja  kursusele registreerimine Räpina Aianduskooli kodulehel www.aianduskool.ee või tel 7961 549 ja 53 461 209

Kursuse kontaktisik:

Eda Gross

Räpina Aianduskooli täienduskoolituse metoodik

Tel. 7961 549; 5346 1209

Eda.gross@aianduskool.ee