Tabel- ja tekstitöötluse baaskoolitus 40+. Vene keeles 20.05.2014

Õppekava nimetus: Tabel- ja tekstitöötluse baaskoolitus 40+ vene keeles
Базовый курс по работе с текстом и таблицей 40+

Koolituspäevad: T 20.05; N 22.05; T27.07; N 29.05; T10.06; N12.06; E16.06; T17.06; N19.06; N26.06
Aeg: 17.00-20.00
Õppekava kinnitamise kuupäev 27.02.2014 ja käskkirja nr. 1-19/26
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Õppekeel: vene keel
Koolituse kogu maht ak. tundides (45 min.): 48
s.h. – auditoorse töö (õpe loengu, seminari, õppetunni või koolis
määratud muus vormis) maht tundides 8
– praktilise töö (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine
õppekeskkonnas) maht tundides 32
– iseseisva töö maht tundides 8
Õppekava koostamise alus (kutsestandard ja kutse- või eriala riiklik või kooli õppekava või selle osa )
Arvutikasutuse Oskustunnistus (AO)
Kursuse läbiviimiseks vajalike sertifikaatide/litsentside olemasolu:x
Eesmärk
Õpiväljundid (milliseid teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi omandatakse, õpitulemused)
Koolituse läbinu on omandanud elementaarse tööalase arvutikasutaja oskused tabel- ja tekstitöötluses
Koolituse läbinu on motiveeritud iseseisev arvutikasutaja ning toetab tööturul konkureerimist
Kursuse läbinu oskab:
• arvestada turvariske ja mõistab nende olulisust
• koostada (s.h. CV, motivatsioonikiri, avaldus) ja töödelda tekste
• koostada diagramme, arveid-, tabeleid ja valemeid
• leida vajalikku infot ja pildimaterjali veebilehtedelt kirjadele ja tabelitesse lisamiseks ning tekstide kujundamiseks
• digiallkirjastada koostatud dokumente

Sihtrühm ja selle kirjeldus (mille alusel on antud grupp kokku pandud, kellele koolitus mõeldud, optimaalne grupi suurus. NB- kui kursusel pole spetsiifilist sihtrühma, tuleb märkida programmi sihtgrupp)
Sihtgrupiks on vähese arvutikogemusega muukeelne (vene keelt rääkivad) inimene.
Nimetatud sihtrühm on vähemotiveeritud noorema generatsiooniga koos arvutikoolitusel käima, sest nende arvutioskus on sageli noortest madalam ja suur arvutikartus mittehakkamasaamise osas. Paljud nimetatud sihtgrupi kuuluvad inimesed oskavad küll kasutada postkasti, kuid vähene arvutikasutus on piiravaks tegusriks tööturul konkureerida.
Arvestades osalejate vanuselisi iseärasusi on õppegrupi optimaalne suurus 10 inimest.
Nõuded õpingute alustamiseks (millised eelnevad teadmised ja oskused on vajalikud, haridustase, koolitus või kogemus)
Sihtgruppi kuulumine
Eeliseks õppegruppi saamisel on madal haridustase
Kasuks tulevad avutikasutamise algteadmised
Õppekava struktuur Õppekava maht on 48 tundi, sellest kontaktõpet 40 ja iseseisvat tööd 8 tundi. Kontaktõpe jaguneb teoreetiliseks ja praktiliseks õppeks:
a) auditoorne õpe 8 tundi
b) praktiline õpe 32 tundi
1. auditoorse töö teemad
nimetused ja mahud tundides
Kuna koolituse põhirõhk on praktilisel õppel, siis on teoreetiline ja praktiline õpe väga tihedalt omavahel seotud. Praktilisele tegevusele eelneb nn. Teoreetiline selgitus ja kohe järgneb praktiline tegevus.
1. Arvuti kasutamine ja informatsiooni otsimine ning salvestamine, failid ja kaustad – 2h teoreetilist + 6h praktilist õpet
2. Tekstitöötlusprogrammide põhioperatsioonid 2 h teoreetilist +10 h praktilist õpet
3. Tabeltöötlusprogrammide põhioperatsioonid 2 h teoreetilist + 10 h praktilist õpet
4. Riigi e-teenuste kasutamine ja isiku identifitseerimise võimalused 1 h teoreetilist + 4 h praktilist õpet
5. Tööalane arvutikasutus 1h teoreetilist + 4 h praktilist õpet

2. praktilise töö lühikirjeldus
nimetused ja mahud tundides
Praktiline tegevus on tihedalt seotud teoreetilise õppega ja tihti on raske aru saada, kus lõpeb teoreetiline õpe ja kus algab praktiline õpe, sest osalejad lahendavad kogu aeg õpetaja poolt antud ülesandeid, mida kinnistatkse iseseisva tööna ja esitatakse õpetajale. Tunnis tehtud praktilisi tegevused salvestatakse arvutisse, õppeklassi tööarvutisse.
Praktilised ja suuremad ülesanded- tegevused on:
Õpetaja poolt antud veebilehtede leidmine
Kaustade tegemine ja kausta materjali asetamine
Tekstitöötlusprogrammis teksti ja tabeli loomine, parandamine, kujundamine ja viimistlemine, fotode kasutamine dokumendis, printimine. Suvalise kirja postitamine
Tabelitöötlusprogrammis teksti ja tabeli loomine, parandamine, kujundamine ja viimistlemine, fotode või objektide kasutamine dokumendis, diagrammide kasutamine, printimine.
Eesti e-riigi teenuste kasutamine (1-2)
Dokumendi digiallkirjastamine
Listide ja uudistegruppide kasutamine tööalaselt

3. Iseseisev töö 10 h
Internetist õpetaja poolt antud andmete leidmine 2h
Avalduse ja oma CV koostamine 2h
Juhite järgi sobiliku arve koostamine kasutades vähemalt 3 valemit. 2 h
Ettevõtte reklaamlehe koostamine ( vähemalt 1 diagramm, 1 pilt, erinevad kirjastiilid jm tekstitöötluse võimalused) 2h
E-kirja koostamine, logodega manuse ettevalmistamine ja kirjale lisamine 2h
Kõik iseseisva töö ülesanded tuleb saata õpetaja e-mailile

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid
* 80% õppetegevuses osalemine
* arvestuse positiivne sooritamine
Hindamine on mitteeristav. Arvestusülesanne tõmmatakse loosiga (juhend, mida vaja teha). Hinnatakse tabeli koostamise, tekstifaili koostamise (CV, motivatsioonikiri), digiallkirjastamise ja digidokumendi saatmise oskust

Põhilektori või -õppejõu andmed (ees- ja perenimi, e-mail; kursuse läbiviimiseks vajalikku kompetentsust näitav kvalifikatsioon või õpi – või töökogemus)
Elmar Peterson – Tartu Avatud Ülikool 1998, informaatika õpetaja. Räpina Aianduskoolis töötab alates 2000 aastast arvutiõpetajana ja viimased aastad IT spetsialistina. Arvutialaseid täiskasvanute täienduskoolitusi viinud läbi juba üle 10 aasta.