Tabel- ja tekstitöötlus väikeettevõtjale 50+ (täienduskoolitus)

Kursus:TABEL- JA TEKSTITÖÖTLUS VÄIKEETTEVÕÜTJALE 50+

 

Õppekeel: eesti keel

 

Koolituse kogu maht ak. tundides(45 min.): 28
s.h. – auditoorse töö (õpe loengu, seminari, õppetunni või koolis määratud muus vormis) maht tundides 7
– praktilise töö (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)maht tundides 17
– iseseisva töö maht tundides 4
Õppekava koostamise alus
Arvutikasutuse Oskustunnistus (AO)
Kursuse läbiviimiseks vajalike sertifikaatide/litsentside olemasolu:X
Eesmärk (milliseid teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi omandatakse, õpitulemused)
Kursuse eesmärgiks on parandada väikeettevõtlust alustava või väikese kogemusega ettevõtjad 50+, kes vajavad oma töös arvete koostamise ja tekstide töötlemise oskust arvuti abil.
Kursuse läbinu teab :

 • tekstitöötlemise võimalusi
 • tabelite koostamise võimalusi
 • e-posti erinevaid võimalusi
 • turvariske ja nende vähendamise võimalusi

oskab:

 • töödelda tekste
 • koostada arveid- tabeleid
 • koostada valemeid
 • leida vajalikku infot veebilehtedelt
 • kasutada mitmeid e- posti võimalusi
 • kasutada e-teenuseid
Sihtrühm ja selle kirjeldus
Alustavad või vähese arvutikogemusega ettevõtjad ja töötajad (50+), kes vajavad oma igapäevases töös arvete koostamise, tekstide töötlemise ja e-posti kasutamise oskust.
Õppegrupi suurus 10 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks
Algteadmised arvuti kasutamisel.
Õppekava struktuur
1.Auditoorse ja praktilise töö teemad
Arvuti kasutamine ja failihaldus 1 h teoreetilist+ 1 h praktilist õpet

 • Turvaline arvutisse logimine kasutajanime ja parooliga, taaskäivitamine.
 • Töö dokumentidega ja nende salvestamine eri asukohtadesse ja eri failivormingutes. Failide otsimine. Liikumine avatud dokumentide vahel. Erinevad vaated ja suurendustööriistad.

Tekstitöötlus 2 h teoreetilist + 4 h praktilist õpet

 • Väikesemahuliste tekstitöötlusdokumentide loomine ja redigeerimine, mis on valmis levitamiseks ja ühiskasutuseks. Erinevate vormingute rakendamine dokumendile nende parandamiseks enne levitamist, head tavad sobivate vormindussuvandite valimisel.
 • Tabelite, piltide ja jooniste lisamine dokumentidesse.  Dokumentide ettevalmistamine kirjakoostetoimingute jaoks.
 • Dokumendi lehesätete kohandamine ning õigekirja kontroll ja vigade parandamine enne dokumendi lõplikku printimist.

Arvutustabelid 3 h teoreetilist + 10 h praktilist õpet

 • Töö arvutustabelitega ja nende salvestamine eri failivormingutes. Sisseehitatud suvandite, näiteks spikrifunktsioonide valimine rakenduses tööviljakuse tõstmiseks.
 • Andmete sisestamine lahtritesse ja head töövõtted loendite loomisel. Andmete valimine, sortimine ja kopeerimine, teisaldamine ja kustutamine.
 • Ridade ja veergude redigeerimine töölehel. Töölehtede kopeerimine,  teisaldamine, kustutamine ja sobiv ümbernimetamine.
 • Matemaatiliste ja loogiliste valemite loomine standardsete tabelitöötlusfunktsioonide abil. Head töövõtted valemite loomisel, vigaste väärtuste leidmine valemites. Arvude ja tekstisisu vormindamine arvutustabelis.
 • Diagrammide valimine, loomine ja vormindamine teabe mõistlikuks edastamiseks
 • Arvutustabeli leheküljesätete kohandamine ning arvutustabeli sisu kontrollimine ja parandamine enne tabeli lõplikku printimist.

Veebisirvimine ja elektrooniline suhtlus 1 h teoreetilist + 2 h teoreetilist õpet

 • Veebibrauserid, veebiaadress, otsingumootorid, turvalise veebi tunnused, turvaohud veebisaitidelt.
 • Vahekaartide kasutamine, järjehoidjad, veebivormid, e-teenused, veebimaterjali printimine ja salvestamine, failide allalaadimine.
 • e-posti kasutamine, postiloendite teenustest loobumine, manused,sõnumite konfidentsiaalsuse ja terviklikkuse tagamine digiallkirjaga.
 1. Iseseisev töö 4 h
 • Oma ettevõttele sobiliku arve koostamine kasutades vähemalt 3 valemit. 2 h
 • Oma ettevõtte reklaamlehe koostamine ( vähemalt 1 diagramm, 1 pilt, erinevad kirjastiilid jm tekstitöötluse võimalused)2h
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Kurusesl osalemine vähemalt 85% ulatuses ja isesisvate tööde esitlemine.
Põhilektori või -õppejõu andmed (ees- ja perenimi, e-mail; kursuse läbiviimiseks vajalikku kompetentsust näitav kvalifikatsioon või õpi – või töökogemus)
Kaido Palu, 1993 TÜmatemaatika-informaatika õpetaja,
10 a informaatikaõpetaja kogemust, Ole Kaasas arvutikoolituse koolitaja, Tiigrihüppe SA koolitaja aastast 1997.