Taasavastatud ja tervislikud aedviljad ja nende looduslähedane viljelemine H: 70€

Kursus: Taasavastatud ja tervislikud aedviljad ja nende looduslähedane viljelemine

Koht: Räpina aianduskool, pargi 32, Räpina
Õppepäevad:  22.mai; 19.juuni; 24.juuli 2014 kell 9.30-16.45

Maht: 24 tundi
Hind: Kogu kursus 70€,
osalemisel ühel õppepäeval on tasu 30 €
Õppejõud: Toivo Niiberg, Tairi Albert

Sihtgrupp ja õppe

Aednikud, väikeettevõtjad – aedviljade kasvatajad, hobiaednikud, l.

Kursus sobib hästi ka lasteasutuste ja toitlustusettevõtete töötajatele

Kursusele pääsemiseks eritingimused puuduvad

Kursusele pääsemine toimub registreerimise ajalises järjekorras

7. Eesmärk: Koolituse lõpuks on osaleja omandanud teadmised japõhioskused taasavastatud tervislike aedviljade kasvatamiseks

8. Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

* mõistab looduslähedase viljelemise osatähtsust tervislike aedviljade kasvatamiseks

* kavandab ise tootsipeenra ning teiste temale sobivate kultuuride kasvatamisskeemi

* oskab kirjeldada aedviljade viljelemise põhitõdesid ja erinevate kultuuride kasvuvajadusi

* teab ja oskab kirjeldada aedviljade kasutamise erinevaid võimalusi

9. Õppesisu:

Õppe kogumaht on 32 tundi, mis sisaldab nii teoreetilist kui praktilist õpet. Käsitletav temaatika on jaotatud neljaks õppepäevaks. Õppepäevad on koostatud selliselt, et soovi korral saab osaleda ka ühel õppepäeval.

Kursusel käsitletavad teemad õppepäevade lõikes on:

I Õppepäev

Pastinaagi, naeri, nuikapsa, spargli, sidrunkurgi, juursiguri, suhkruherne ja mustjuure viljelemine ning kasutamise võimalused.

II õppepäev

– Looduslähedane aianduse olemus

– Tootsipeenar.

– Taimsed pritsimis- ja väetuslahused.

III õppepäev

– Uusmeremaa spinati, aedmaltsa (saksa spinati), mungalille, mehhiko füüsali, nurmenuku, aedportulaki, ürt-allikkressi, põld-võõrkapsa, võõr-liivsinepi, rapuntsli (põldkännaku) ja kultuurvõilille viljelemine ning kasutamise võimalused

 

10. Õppemeetodid: Juhendmaterjali kasutamine, harjutamine, vestlus, arutelu, analüüs, rühmatöö (koostöö), aktiivõpe läbi praktilise tegevuse.

11. Iseseisev töö:Antud kursuse puhul iseseisev töö puudub

12. Õppematerjalide loend:

* Õpetaja konspekt

* T.Niiberg Maitsetaimed 2013

13. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:(kursus peaks lõppema arvestuse, testi, eksami või konkreetse praktilise tööga, mis peab olema kajastatud ka õpiväljundite saavutamise hindamises):

Koolitusel osalemiseks on kaks võimalust:

1. Osalemine üksikutel õppepäevadel. Sellisel juhul hindamist ei toimu ja osalejale väljastatakse koolitusel osalemise tõend

2. Osalemine koolitusel vähemalt 75% õppe mahust. Koolitus lõpeb arvestusega, mis põhineb mitteeristaval hindamisel.

Hindamismeetod

Hindamiskriteeriumid

Test, mitteeristav hindamine

Test loetakse sooritatuks kui 60% vastustest on õiged

16. Kursuse läbiviija(d):

Toivo Niiberg – köögiviljanduse kutseõpetaja

Tairi Albert – taimekaitse ja köögiviljanduse kutse- ja vanemõpetaja