Suurenenud valikuvõimalused kutseõppes 

Räpina Aianduskool osaleb Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt möödunud suvel algatatud pilootprojektis, mis on suunatud nende noorte paremale kaasamisele kutseõppesse, kel on ühel või teisel põhjusel valikud edasiõppimiseks tegemata. Seda võimalust nimetatakse valikuaastaks. 

Valikuaasta sihtrühmade all peetakse silmas noori, kes 

  • põhikooli lõpetamisele järgneval aastal (erinevatel põhjustel) ei jätka õpinguid (3-5% põhikooli lõpetajaist), 
  • on katkestanud kutseõppe (igal aastal katkestab ca 5 000 õppijat, kutsekeskhariduses on katkestamine vähenevas trendis), 
  • on katkestanud gümnaasiumi (edasiõppijatest 1%) ning 
  • erivajadusega noored,  
  • võõrpäritolu potentsiaalne õpilaskond ja ka  
  • kõik erialavalikus ebakindlad inimesed.  

Pilootprojekti kaasati eripalgelisi kutseõppeasutused, kellel on olemas potentsiaal ja juba kogemus nende sihtrühmadega (või siis ainult ühega neist) tegelemiseks. Pilootprojektis osalemiseks tegi Aianduskool koos Maarja Küla õpperühmaga koostööpakkumise Urvaste Koolile, kellel on samuti suur kogemus erivajadustega noorte kutseõppe läbiviimiseks. 

Nii avatakse septembri keskpaigas Urvaste Kooli juures 8 õpilasega õpperühm hariduslike erivajadustega kutseõppuritele. Ühe aasta jooksul läbivad õppurid programmi, kus keskendutakse võtmepädevuste arendamisele (karjäärivaliku- ja õppimisoskused, sotsiaalsed, keele- ja matemaatikaoskused jms) ning praktilisele kutseoskuste õppele eelkõige aianduserialaga tutvumise eesmärgil.. Aasta lõppedes on õppuritel võimalus valida, kuidas jätkata oma haridusteed või asuda hoopis tööle. Eelistatud edasiõppimisvalikud on Urvaste Koolis ning Aianduskooli Maarja Küla õpperühmas õppekaval Abiaednik, tase 2. Tulevikus valikuvõimalused loodetavasti suurenevad. 

Piloteeritav aastane õpe kannab nimetust valikuaasta. Sellise lähenemisega on Haridus- ja Teadusministeerium astunud sammu õppijakeskse lähenemise suunas, mis põhineb muutunud õpikäsitusel ning on Elukestva õppe strateegia nurgakiviks. See on üks esimesi kordi Eestis, kus erivajadustega inimestele luuakse riiklikul tasemel võimalus kutseõppes eriala valikuks hästi läbimõeldud viisil.  

Kuigi põhiõpingud toimuvad Urvastes, saame uusi õpilasi kohata aeg-ajalt ka Maarja Külas ja Räpinas. Rõõmsa nägemiseni! 

 

Huko Laanoja 

õppejuht, Räpina Aianduskooli Maarja Küla õpperühm