Sotsiaalkindlustusameti Perehüvitiste üksus annab teada

Seoses kooliaasta algusega võib lükkuda vanemate kui 16.aastastaste õppurite peretoetuste maksmine oktoobrikuusse
Vanemate kui 16-aastaste laste õigus peretoetusele on seotud õppimisega. Peretoetust (lapsetoetust) makstakse kuni lapse 16-aastaseks saamiseni sõltumata tema koolikohustuse täitmisest. Peretoetus makstakse õppeaasta järgi ja õppeaasta lõpp üleminekuklassides on 31. augustil.
Uuel õppeaastal maksmise aluseks olevad õppimist tõendavad andmed laekuvad Sotsiaalkindlustusametile Eesti Hariduse Infosüsteemist (EHIS) septembrikuu jooksul. EHISe andmed on aluseks kõikidele vanematele kui 16-aastastele lastele peretoetuste maksmisel. Ka üleminekuklasside (11. ja 12. klassi) õppuritele jätkatakse peretoetuste maksmist pärast andmete laekumist Eesti Hariduse Infosüsteemist.
Põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes õppival keskhariduseta lapsel on õigus lapsetoetusele kuni 19-aastaseks saamiseni. 19-aastaseks saamisel makstakse toetust jooksva õppeaasta lõpuni.
Kuna peretoetuste maksmine panka toimub 8. kuupäeval, siis septembrikuus kõikide õpinguid jätkavate laste kohta infot selleks kuupäevaks Sotsiaalkindlustusametile laekunud ei ole. Seetõttu on septembrikuu peretoetused võimalik välja maksta oktoobrikuus koos oktoobrikuu toetusega, tähendab lastetoetust saab kahe kuu eest korraga.
Kui laps katkestab õpingud ja lahkub koolist, siis sellest tuleb kindlasti teavitada Sotsiaalkindlustusametit, et vältida enammakseid, sest enamsaadud peretoetus tuleb riigile tagastada igal juhul.

Raha tagasiküsimisel lähtume alati EHIS-es olevast õpingute lõpetamise kuupäevast, mitte sellest kuupäevast, millal õpilane koolist dokumendid välja võtab. Sama kehtib ka juhul, kui 16-a või vanem laps plaanib õpingute jätkamist alates 1. septembrist ja ta on kantud ka kooli õpilaste nimekirja, aga reaalselt õppima ei asu. Kui Sotsiaalkindlustusametit sellest ei teavitata, siis võivad samuti tekkida enammaksed, mida hakatakse lapsevanemalt tagasi nõudma.

Toetuste suurust saab vaadata Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/lastega-peredele/.

Head kooliaasta algust!
Sotsiaalkindlustusamet

В связи с началом учебного года выплата семейных пособий учащимся старше 16 лет может быть перенесена на октябрь
Право на семейное пособие для детей старше 16 лет связано с учебой. Семейное пособие (детское пособие) до достижения ребенком 16 лет выплачивается независимо от исполнения им школьных обязанностей. Семейное пособие выплачивается за учебный год, конец учебного года в переходных классах – 31 августа.
Основанием для выплат в новом учебном году являются данные, подтверждающие факт учебы. Они поступают в Департамент социального страхования из Инфосистемы образования Эстонии (EHIS) в течение сентября. Данные EHIS – основание для выплаты семейного пособия всем детям старше 16 лет. Выплата семейных пособий учащимся переходных классов (11 и 12 классы) также продолжается после поступления данных из Инфосистемы образования Эстонии.
Ребенок, не имеющий среднего образования и учащийся в основной школе, гимназии или получающий среднее образование в профессиональном училище, имеет право на детское пособие до достижения 19 лет. По достижении 19 лет пособие выплачивается до конца текущего учебного года.
Семейные пособия поступают в банк 8 числа каждого месяца. В сентябре Департамент социального страхования к этому дню еще не получает информации обо всех продолжающих учебу детях. Поэтому семейные пособия за сентябрь могут быть выплачены вместе с октябрьскими пособиями, в октябре, то есть детское пособие поступит сразу за два месяца.
Если ребенок прекращает учебу и покидает учебное заведение, об этом нужно обязательно сообщить в Департамент социального страхования, чтобы предотвратить переплату – переплаченное семейное пособие нужно будет в любом случае вернуть государству.

При востребовании возврата денег мы всегда отталкиваемся от даты прекращения учебы согласно EHIS, а не от даты, когда учащийся забирает документы из учебного заведения. Это действует и в том случае, если ребенок 16 лет или старше планирует продолжить учебу с 1 сентября, он внесен в список учащихся учебного заведения, но в действительности не приступает к учебе. Если Департамент социального страхования об этом не извещен, также могут возникнуть переплаты, который будут востребованы к возврату с родителей.

О размерах пособий можно узнать на сайте Департамента социального страхования http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/lastega-peredele/.

С новым учебным годом!
Департамент социального страхования