RKT Positiivne suhtlemis-ja teeninduskultuur taastusravis 28.nov. 2012 (tasuta)

Õppeasutus: Räpina Aianduskool

TÄISKASVANUTE ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÖÖALASE KOOLITUSE ÕPPEKAVA LÜHIANDMED 

Õppekava nimetus: Positiivne suhtlemis- ja teeninduskultuur taastusravis.

Õppekava kinnitamise kuupäev ja käskkirja nr.: 30.05.2012 kk. nr. 1-6/94
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppekeel: eesti keel

Koht: Tuglase 2, Põlva ( Kohvik Aal II korrusel)

Algus: 28.nov. 2012 kell 9.00

Koolituspäevad: K 28.-N 29.nov.; T 6.dets.; N 13.dets-R 14.dets. 2012

Õppejõud: Terje Paes, Toivo Niiberg

Hind: tasuta

Koolituse kogu maht ak. tundides (45 min.):

40 h

 

s.h. – auditoorse töö maht tundides

40 h

 

– praktilise töö maht tundides

 

– iseseisva töö maht tundides

 

Õppekava koostamise alus:

 

Kursuse läbiviimiseks vajalike sertifikaatide/litsentside olemasolu: X

Eesmärk:Töötaja kutseoskust ja karjäärialast enesehinnangut toetav.

Kursuse läbimine loob eeldused ja hoiakud elukestvaks õppeks ning positiivse suhtumise tööturul edasiliikumiseks. Õppija omandab teenindajale vajaliku mõttekultuuri ja teenindusliku hoiaku, oskab suhelda erinevate klientidega kasutades õigeid suhtlemistehnikaid ja oskab töötada/suhelda kutse -eetika nõudeid järgides, oskab kliente nõustada, kaupu tutvustada, probleemseid olukordi lahendada. Oskab tagada klientide rahulolu, usalduse ja pikaajalise kliendisuhte

 

Sihtrühm ja selle kirjeldus :

SPA ja hoolitsusvaldkonnas töötavad spetsialistid.

Õppegrupi suurus 15 inimest

Koolituse idee on tulnud hoolitsusvaldkonnas töötavatelt inimestelt.

Kursus toimub Põlvamaal, Räpina linnas

Nõuded õpingute alustamiseks:

* Kuulumine sihtrühma

  • Eelistatud valdkonnas alla 3a. töötavatele inimestele

 

 

 

Õppekava struktuur

Õppekava kohaselt on kursuse kogumaht 40 kontakttundi. Õppetegevus on küll auditoorne, kuid põhirõhk on praktilisel tegevusel, mis sisaldab rollimänge, situatsiooniharjutusi, analüüse, paaris- kui grupitööd. Õppetegevus on planeeritud viiele õppepäevala alljärgnevalt:

I õppepäeva põhiteemad ja tegevused: 8h

– Teenindusprotsess ja selles toimivad mehhanismid

  • Klienditeenindus ja suhtlemine klientidega

  • Praktilised tegevused (positiivne häälestus kontakti loomine, sõnavalik, hääl ja miimika ) läbi grupitöö ja rollimängude koos aruteluga

II Õppepäev: 8 tundi

– Klientide nõustamine (nõustamisprotsess, -tehnikad, nõustamine erinevat liiki taastusravis jne.)

– Praktilised tegevused ( verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine nõustamisprotsessis, toimetulek negatiivsuse , lootusetuse ja vastupanuga jne.) läbi grupitöö ja rollimängude koos aruteluga

 

– kehakeele, kui olulise suhtlemisvahendi kasutamine

– sõnavalik, hääl ja miimika positiivse suhte loomisel

– grupitöö ja arutelu;

– rollimäng

III õppepäeva põhiteemad ja tegevused: 8h

– Konfliktid

– Erinevad klienditüübid ja käitumine eriolukorras

– Praktilised tegevused (Konfliktsete näidisolukordade praktuiline lahendamine) läbi iseseisva praktilise ülesande ja rollimängude koos aruteluga

IV õppepäeva põhiteemad ja tegevused: 8h

Kultuuritaustad ja erivajadused

– Meeskonnatöö (meeskonnatöö – hea teenindustulemuse alus, motivatsioon ja kutsealane jne.) eneseanalüüs

– Praktilised tegevused (meeskonnatöö praktilised situatsioonmängud)

 

 

V õppepäeva põhiteemad ja tegevused: 8h

Teeninduskultuur meeskonnatöö osana

– Tööalane enesejuhtimine

– Eneseregulatsioon. Stressi juhtimine

– Vaimne ja füüsiline tervis, selle teadlik säilitamine.

– Praktilised tegevused (näit.:mõtte – ja lõõgastusharjutused, motivatsioonikaardi koostamine, kehtestamisharjutused jm.) läbi iseseisva praktilise ülesande , grupitöö ja rollimängude koos aruteluga

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks :

  • osalemine auditoorses töös vähemalt 80% ulatuses;

  • iseseisvate ja praktiliste ülesannete sooritamine ning esitamine;

 

 

 

 

Põhilektori või -õppejõu andmed

Terje Paes, Tercare OÜ juhataja ning nõustaja, koolitaja, karjäärinõustaja V järk, andragoog IV järk, karjäärinõustajate kutseeksami komisjoni liige, andragoogidele kutse omistamise kutsekomisjoni liige.

Terje on oma erialased teadmised omandanud Tallinna Pedagoogilises Instituudis, on lõpetanud 1988 aastal koolieelse pedagoogika ja psühholoogia eriala ning omab sellel alal magistrikraadi. Ta on töötanud noorte ja täiskasvanute koolitus- ja nõustamisvaldkonnas alates aastast 1999. Terje on olnud väga erineva sisu ja vormiga koolituste korraldaja ja läbiviija ning osutanud nõustamisteenust nii era- kui avalikus sektoris.

tecare@gmail.com

 

 

Õppekava koostasid: Terje Paes – OÜ Tecare tegevjuht

Eda Gross, Räpina Aianduskooli täienduskoolituse metoodik