Raietöölise väljaõppe koolitus, tase 3

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: Kinnitatakse hiljemalt 15. september 2019
Maht: 80 ak tundi
Koolitajad: Sulev Mets, Urmas Roht, Karin Herman

Sihtrühm:
Erialase hariduseta täiskasvanud ja/või väikeettevõtjad (inimesed, kellel puudub metsanduse haridus või raietöölise kutse, mis takistab neil töötamast metsa raie- ja hooldustöödel, metsauuenduste rajamisel ja hooldamisel või oma väikeettevõtluses teenuse pakkumist ning kes soovivad valmistuda 3.taseme kutseeksamiks).

Koolituse alustamise nõuded:
– looduses orienteerumisvõime,
– hea füüsiline vastupidavus,
– koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal. .

Koolituse läbinu:
1. kasutab ja hooldab võsa- ja kettsaagi ning teisi töö- ja turvavahendeid;
2. teab ja oskab rajada metsauuendust;
3. hooldab metsauuendust ja teeb valgusraiet;
4. teeb hooldus- ja uuendusraiet;
5. tunneb erinevaid lepingutüüpe ning omab ülevaadet FIE-na ja äriühinguna tegutsemise erisustest;
6. on ettevalmistatud raietöölise tase 3 kutseeksamiks.

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 23.05.2018 nr 1.1-2/18/221 käskkirja alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Õppegrupi mittetäitumisel on Räpina Aianduskoolil õigus kursuse algust edasi lükata.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 
Registreerumine lõppenud