Raietöölise väljaõppe koolitus

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina
Aeg: 16. – 27. aprill 2018 kell 9.00
Hind: 650€
Õppekava maht: 80 tundi

Koolituse läbiviijad: Urmas Roht, Sulev Mets

Kursuse eesmärgiks on anda teoreetilised ja praktilised juhised raietöölisele ja raietöödele esitatavatest keskkonna ja kvaliteedinõuetest; ergonoomilistest töövõtetest jpm. ning
praktilised oskused raietööde teostamiseks arvestades töötervishoiu, keskkonna ja kvaliteedi nõudeid ning töötamiseks selliselt, et ei aseta ohtu enda ega kaastöötajate elu ja tervist.
Kursus loob eeldused läbilöögivõimeks tööturul ning õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks, on kutseeksami ettevalmistus.

Sihtgrupp: Metsanduse valdkonnas, päästeteenistuses, teedehoolduses jne. trasside ja liinide hoolduses töötavale madala kvalifikatsiooniga või erialase väljaõppeta töötavale või mitteaktiivsele täiskasvanule.
Koolituse alustamise nõuded:
– looduses orienteerumisvõime,
– hea füüsiline vastupidavus.

Kursuse läbinu

  1. töötab ja hooldab võsa- ja kettsaage
  2. valdab ergonoomilisi töövõtteid raie läbiviimisel ning oskab hinnata ohufaktoreid
  3. langetab, laasib ja järkab ohutult ning ergonoomiliselt
  4. tunneb sortimente ja koondab valmistatud materjali

ÕK_ kk. 39 Raietöölise väljaõpe, tase 3 (2018)

INFO KUTSEEKSAMI KOHTA:

Kutsetaotlejale:

1. Eksamile tuleb ennast eelregistreerida vähemalt 3 päeva enne eksami toimumist. Eksamid toimuvad gruppide täitumisel, miinimum 12 inimest, maksimaalselt 25.

2. Kõik vajalikud dokumendid peavad olema eelsaadetud hindamiskomisjonile aadressil tonu@luua.ee. Korduseksamile tulijad ei pea enam uuesti kõiki dokumente saatma, välja arvatud avaldus.

3. Tasu makstakse EMPLile (allpool). Maksekorralduse peal peab olema märgitud, kelle eest on tasutud ja kas tegemist on korduseksamiga ja millise osaeksamiga. Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu ja uuesti eksamile tulles tuleb uuesti eksamitasu tasuda.

4. Eksamil kontrollitavad teadmised on lahti kirjeldatud Raietööline 3 kutsestandard ja Raietööline 3 hindamisstandard

5. Eksamid toimuvad Luua Metsanduskoolis, kui ei ole märgitud registreerimisvormil teisiti. Kaasa oma turvavarustus (turvapüksid, turvasaapad, täiskomplektne kiiver) ja töövahendid (mootorsaag, kiil, langetuslabidas jne).

Kõik eksamid võetakse vastu eesti keeles, kui ei ole märgitud teistmoodi. Ettevõtte soovil võib 12 soovija olemasolul teha eraldi eksami ka venekeelsena.

NB! Kutseeksamiks registreeruda saab Luua Metsanduskooli kodulehel

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiate töötukassa lehelt