Raietöölise 3. taseme koolitus, kutseeksamiks ettevalmistamine

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 02.12.- 13.12.2019 Tööpäevadel E – R, kell 9.00 – 16.00
Maht: 80 ak tundi
Juhendajad: Sulev Mets, Urmas Roht, Karin Herman.

Sihtgrupp:
Osaleja peab vastama ühele kriteeriumile alljärgnevast:
• Kesk- või tasemehariduseta täiskasvanud isik
• metsanduse valdkonnaga tegelevad väikeettevõtja või tema töötaja
• inimesed, kellel puudub metsanduse haridus või raietöölise kutse, mis takistab neil töötamast metsa raie- ja hooldustöödel, metsauuenduste rajamisel ja hooldamisel või oma väikeettevõtluses teenuse pakkumist ning kes soovivad valmistuda 3.taseme kutseeksamiks;
Koolituse alustamise nõuded:
Koolitusele tulija omab:
– looduses orienteerumisvõimet
– hea füüsiline vastupidavus
Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal.
Koolituse läbinu:
1. Teab ja tunneb Eestis levinumaid puu- ja põõsaliike ning selgitab nende omadusi, hooldamise põhimõtteid ja levinumaid kahjustusi.
2. Nimetab metsauuendusmaterjali liigid ja kvaliteedinõuded ning kirjeldab metsauuendusviise, metsauuendusmaterjali transpordi- ja säilitusnõudeid.
3. Veendub tööobjekti õigsuses ja töötades väldib keskkonnakahjustuse võimalusi järgides töökeskkonna ja –ohutusnõudeid.
4. Teeb eesmärgistatud hooldus- ja uuendusraiet, arvestades õigusaktidega raietele seatud nõudeid.
5. Eristab puidurikkeid, kirjeldab sortimendi kvaliteedinõudeid ja hindab puidu kogust.
6. Hooldab võsa- või kettsaagi, lähtudes kasutusjuhendist.
7. Hindab oma töö kvaliteeti, lähtudes tööülesandest.
8. Kasutab ohutuid töövõtteid ning oskab anda esmaabi.

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 10.09.2019 käskkirja nr 1.1-2/19/257 alusel.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Registreerumine lõppenud
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.