Programm “KUTSE”

 
Kutseõppes õpingute katkestanute programm “KUTSE” ehk “Kutseõpe Uuesti, Tõuge Sinu Eduks!” eesmärgiks on luua kutseõppe tasemel õpingud katkestanutele võimalused oma õpingute lõpuleviimiseks.Programmi KUTSE raames toetatakse õpinguid kuni aastani 2013 ja haridustee jätkajatele kehtivad kõik tavapärased õppurite õigused ja kohustused, sealhulgas õigus õppetoetusele ja koolisisestele toetustele.

KUTSE programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Sihtgrupp
1.  Perioodil 01.01.2000-01.09.2010 katkestanud;

2. Õppegrupid täiskasvanutele  (25+) õpperühmades, milles koolile on esitatud tasemekoolituse RKT.

Õppima asumise eelduseks on põhimõte, et õpinguid jätkata soovija on VÕTA põhimõtteid arvestades täitnud vähemalt 50% õppekava mahust, millel soovitakse õpinguid jätkata. VÕTA rakendamine õpilaste vastuvõtmisel toimub vastavalt Räpina Aianduskooli VÕTA korrale.

Vastuvõtt
Vastuvõtt programmi raames moodustatud õppekohtadele toimub paremusjärjestuse alusel. Avaldusi kandideerimiseks saab esitada 10.06―20.08.2011.

Haridusteed jätkavate õpilaste pingerea moodustamisel ning vastuvõetavate õpilaste valikul arvestatakse järgmisi tingimusi:

  • motivatsioon
  • õppekava täitmise määr
  • eelnev õppeedukus

Kandideerimine
Kandideerimiseks on vajalik esitada:

  • Avaldus
  • Motivatsioonikiri
  • VÕTA taotlus

Programmi elluviija
Programmi elluviijaks on Haridus- ja Teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse osakond.