Püsililled, peenarde planeerimine, rajamine ja hooldamine

PÜSILILLED, PEENARDE PLANEERIMINE, RAJAMINE JA HOOLDAMINE

Koht ja aeg: Pargi 32, Räpina, Räpina Aianduskool
Aeg:
3.sept.-1.okt.2015 kell 9.00
Maht: 32 tundi
Hind: 100€
Õppejõud: Katrin Uurman
Õppe kogumaht on 32 tundi, mis läbitakse järgmiselt:
• teoreetiline õpe Räpinas – 4 tundi
• praktiline õpe Räpinas – 12 tundi
• teoreetiline õpe e-õppe vormis– 11 tundi
• iseseisev töö – 5 tundi

Õppepäevad ja tööde esitamise tähtajad:
1. õppepäev Räpinas – 3. september 2015
2. õppepäev Räpinas – 1. oktoober 2015

1. teema e-õppena – 13. september 2015
2. teema e-õppena – 20. september 2015
3. teema e-õppena – 27. september 2015
iseseisvate tööde (joonis ja kursust kokkuvõttev reflektsioon) esitamine – 1. oktoober 2015

Õppe alustamise tingimused
Kursuse läbimiseks on vajalik osalejal igapäevane arvuti kasutusvõimaluse ja internetiühenduse olemasolu.
Vajalikud vahendid esimeseks õppepäevaks: joonestus- ja joonistusvahendid (harilik pliiats, kustutuskumm, joonlaud (vähemalt 30cm), kolmnurk, must tintenpen (nr 0,2…0,5), värvilised pliiatsid (12 värvi), 4-5 lehte A3 suuruses valget paberit, 4-5 lehte A4 suuruses ruudulist paberit), kalkulaator, võimalusel isikliku nutiseade (nutitelefon, tahvelarvuti) või sülearvuti.

Kursuse eesmärk
Õpetusega taotletakse, et kursuse läbinu omab ülevaadet haljastuses kasutatud püsililledest, nende liikidest, sortidest, nõudetest kasvukohale. Paljundab ja noorendab püsililli. Planeerib, rajab ja hooldab eritüüpi püsikute peenraid. Kasutab oma töös vajalikke infoallikaid, materjale, tööriistu ja seadmeid sh IKT-vahendeid ja loob kursuse käigus personaalse virtuaalse õpimapi (blogi) ning hindab leitava info usaldusväärsust. Lähtub töötamisel tööohutusest ja keskkonnanõuetest.

Õpiväljundid
Kursuse läbinu:
• kirjeldab püsilillede olemust,
• tunneb haljastuses kasutatud püsilillede liike ja kirjeldab nende omadusi ning nõudeid kasvukohale,
• valib püsililli erinevatesse kasvukohtadesse taimede nõuetest lähtuvalt,
• planeerib eritüübilisi püsikute peenraid,
• paljundab ja noorendab püsililli,
• valmistab ette püsilillede kasvukoha ja istutab taimed,
• hooldab püsililli ja peenraid,
• kasutab töös erinevaid infoallikaid, materjale, tööriistu ja vahendeid, sh IKT-vahendeid ning hindab info usaldusväärsust,
• töötab ennast ja keskkonda säästvalt.

Õppesisu:
Kontaktõppes käsitletavad põhiteemad on:
• e-õppe õpikeskkonna tutvustamine ja nõuded kursuse läbimiseks (1 h) (1. päev Räpinas)
• püsilillede, sh sibullillede olemus ja klassifikatsioon (1 h) (1. päev Räpinas)
• püsilillede üldised nõuded kasvukohale (1 h) (1. päev Räpinas)
• püsilillepeenarde (sh. kiviktaimla) planeerimise lihtsamad põhimõtted (1 h) (1. päev Räpinas)
• haljastuses kasutatavad püsilillede sortiment, nende omadused ja nõuded kasvukohale (3 h) (e-õppena)
• püsilillede paljundamine ja noorendamine (2 h) (e-õppena)
• püsilillede peenarde (sh kiviktaimla) rajamine ja hooldamine, kasutatavad vahendid, tööriistad ja materjalid (6 h) (e-õppena).

Praktilise õppetegevuse kirjeldus:
• Räpina Aianduskooli püsilillekollektsiooni taimedega tutvumine (2h) (1. päev Räpinas)
• püsilillede peenarde (sh kiviktaimla) planeerimine (2 h) (1. päev Räpinas)
• püsilillede paljundamine ja noorendamine (2 h) (2. päev Räpinas)
• püsilillede peenarde (sh kiviktaimla) rajamine ja hooldamine, kasutatavad vahendid, tööriistad ja materjalid (6 h) (2. päev Räpinas).

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingute lõpetamise eelduseks on 100% osalemine teoreetilises ja praktilises õppetegevuses, virtuaalse õpimapi (blogi) ja reflektsiooni koostamine ning püsililliepeenra joonise esitamine.

Hindamiskriteeriumid:

1. Virtuaalne õpimapp (blogi) ja kursust kokkuvõttev reflektsioon:
Nõuded:

 • e-õppe käigus koostatud ülesanded on esitatud tähaegselt ja vastavad etteantud sisunõuetele;
 • ülevaatlikud ja reflekteerivad kokkuvõtted Räpinas toimunud kontaktpäevadest;
 • reflektsioon peegeldab kursuse läbija enesearengut, teadmiste ja oskuste täienemist;
 • sisaldab nii tekste kui ka illustreerivat materjali (joonised, visandid, fotod, tabelid vms);
 • on vormistatud veebikeskkonnas (nt blogger.com, wordpress.com vms)
 • on sidus ja struktureeritud, korrektses eesti keeles, materjalid on loogilises järjestuses ja moodustavad ühtse terviku;
 • on esitatud lingina kursuse läbiviijale e-kirja teel (katrin.uurman@aianduskool.ee);
 • kursust kokkuvõttev reflektsioon sisaldab õppija reflekteerivat analüüsi kursusel õpitu kohta.

2. Püsilillepeenra joonis:
Nõuded:

 • vormistus on korrektne;
 • on värvitud värvipliiatsitega ühe, valitud suvekuu õitsemise järgi;
 • sisaldab püsilillede eesti ja ladinakeelseid ning sortide nimesid;
 • sisaldab taimede koguseid;
 • taimed on valitud etteantud nõuetest lähtuvalt;
 • taimed on paigutatud lähtuvalt lihtsamatest põhimõtetest lähtuvalt;
 • on esitatud teisel õppekäeval (1. oktoober 2015) paberkandjal kursuse läbiviijale.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Tunnistus – Aktiivne osalemine õppetöös (32 tundi) ja nõuetele vastavate ülesannete ja tööde õigeaegne esitamine.

Dokumenti ei väljastata kui õppija ei ole osalenud koolitusel ettenähtud mahus (32 tundi).

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiate töötukassa lehelt