Projekti „Tööandjate ja õppeasutuse koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel“ meediakajastus

Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor “Tööandjate ja õppeasutuse koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel” oli avatud 17. augustist 2018 kuni 17. oktoobrini 2018.

Projekti rahastavad: Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti Riik.

Taotlusvooru eelarve on 1 700 000 eurot.

Räpina Aianduskool esitas projekti “Tööandjate ja õppeasutuse koostöö arendamine” ja sai toetuse 12 646,80 eurot perioodiks 02.01.2019 – 15.12.2019.

Räpina Aianduskooli praktikasüsteemi arendamine, koostöö tugevdamine kooli ja praktikaettevõtete vahel, kogu õppe, sh praktika kvaliteedi ja tulemuslikkuse tõus ning parem seostatus tööturu vajadustega on võtmetähtsusega mitte ainult ühe kutseõppeasutuse vaid ka kutsehariduse ja kogu haridussüsteemi jaoks.

Projekti tegevusse kaasati aianduse, maastikuehituse, floristika, tekstiilkäsitöö ja keskkonnakaitse eriala valdkondade tööandjate esindajad, Räpina Aianduskooli õpilased, õpetajad ning õppe, sh praktilise õppe ja praktika korraldamisega seotud töötajad.

Toetatavad tegevused

  • Kooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitamine
  • Õppeasutuse praktikasüsteemi arendamine
  • Õppejõudude ja õpetajate stažeerimine tööandjate juures
  • Praktikute kaasamine õppetöösse
  • Kooli ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajatele toimus koolitus „Õppija arengut toetav praktika“.

Koolitused toimusid nii Tartus kui Tallinnas.

Koolituse eesmärk oli kujundad arusaama praktika juhendaja rollist ja ülesannetest ning kujundada juhendamis- ja tagasisidestamisoskusi.

Tänu professionaalsele koolitajale Ilona Sillakule oli koolituse tagasiside hea. Koolitaja oli kokku puutunud aastaid praktikantidega, olles ise praktikajuhendajaks. Koolitused olid täis praktilisi ülesandeid.

Oodatav tulemus: Projekti raames koolitati 19 praktikajuhendajat.

Praktika juhendamise kvaliteedi tõus. Uute tööandjate kaasamine praktikajuhendajatena.

  • Õppeasutuse praktikasüsteemi arendamise tegevuses toimusid õppekäigud aianduse, maastikuehituse, floristika ja keskkonnakaitse eriala ettevõtetesse. Lisaks toimus kahepäevane õppekäik Hiiumaa Ametikooli koos maastikuehituse, aianduse ja floristi eriala kutseõpetajatega.

Õppekäigud praktikaettevõtetesse annavad hea ülevaate ettevõtete pakutavate teenuste ja praktikavõimaluste kohta. Kuna õpekäigud toimusid vahetult enne praktikaperioodi siis mitmed õpilased sõlmisid pärast õppekäiku ettevõttega praktikalepingu, mis oli oodatud tulemus päras ettevõtte külastust.

Oodatav tulemus: Õppekäik annab õpilasele võimaluse tutvuda praktikakoha, sealse töö, keskkonna ja ootustega.

Koostöö tugevdamine kooli ja ettevõtete vahel.

Õppekäik annab hea ülevaate töömaailmas toimuvast ja uusi ideid, mida rakendada õppetöös.

Praktikajuhendajate ühisseminar on Räpina Aianduskoolis kord aastas toimuv päev, mille raames on käsitletud erinevaid praktikakorraldusega seotuid teemasid, võimalus korraldada ettevõtjatele lühikoolitusi ning vahetada infot valdkonna uuenduste osas. Päeva lõpus saavad ettevõtjad tutvustada oma ettevõtet tulevastele praktikantidele.

Oodatav tulemus: kogemuste vahetamine, praktikajuhendajate kohtumine õpilastega.

  • Õpetajate Marirold Mänd (Aia-ja Maastikukujunduse OÜ) ja Marko Laanes (Uma Tara  OÜ) stažeerimise. Eesmärgiks oli ettevõtetes uute praktiliste teadmiste ja oskuste omandamine, mida saab hiljem õppetöös kasutada.

Õpetajatele andis nädalane stažeerimise kogemus hea ülevaate tööturu nõudlusest, uute tehnoloogiate kasutamise võimalustest ning uute ja moodsate materjalide kasutamisest.

Oodatav tulemus: uute praktiliste oskuste omandamine ja selle rakendamine õppetöös.

  • Praktikute kaasamine õppetöösse tõi Räpina Aianduskooli suure hulga spetsialiste. Kaks praktikut tulid Räpina Aianduskooli välisriikides (Lätist ja Saksamaalt). Floristi eriala praktika Aija Žagarina teemadeks kahel päeval oli ruumikujundus ja sisehaljastus.

Maastikuehituse eriala praktik Andre Knauf praktiliste tundide teemaks oli sillutise rajamine. Mõlema eriala õpilastel ja õpetajatel oli kahel päeval võimalik töösituatsioonis kasutada lisaks võõrkeelt, mis on õpiväljund õppekavas.

Oodatav tulemus: õpilane suhtleb õpitavas võõrkeeles.

Õpilane paigaldab ning hooldab sillutist juhendamisel.

Õpilane valib õige tehnika, töövõtted ja materjali ning valmistab erinevaid dekoratsioone vastavalt lähteülesandele.

Keskkonnakaitse eriala praktikute teemadeks olid: keskkonnakorraldus organisatsioonis, järvede uurimine ja kalastiku seisund, loodusharidus ja Eesti loodus.

Praktikute loengutest võtsid osa nii keskkonnakaitse eriala õpilased, kutseõpetajad kui ka aianduskooli pere.

Oodatav tulemus: keskkonnakaitse eriala valdkonna õppekvaliteedi tõus.

Meediakajasuse koostas Kadi Koosapoeg, Räpina Aianduskooli praktikakorraldaja.