Piirdeaedade ehitamine 3.-11.04.2014 H: tasuta RKT

PIIRDEAEDADE EHITAMINE

Aeg: 3.-11.aprill 2014
Koolituspäevad: N3.-L5.aprill ja  N10.-R11.aprill 2014
Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina
Õppejõud: Marko Laanes
Hind: tasuta, Riiklik Koolitustellimus, koolitust rahastab Euroopa Liit ja Eesti riik

Õppeasutus: Räpina Aianduskool

TÄISKASVANUTE ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÖÖALASE KOOLITUSE ÕPPEKAVA LÜHIANDMED

Õppekava nimetus: Piirdeaedade ehitamine

Õppekava kinnitamise kuupäev ja käskkirja nr.: 27.05.2013 kk.nr. 1-19/62

Õppekavarühm:ehitus ja tsiviilrajatised

Õppekeel: Eesti

Koolituse kogu maht ak. tundides (45 min.):

40

s.h. – auditoorse töö (õpe loengu, seminari, õppetunni või koolis

määratud muus vormis) maht tundides

6

– praktilise töö (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine

õppekeskkonnas) maht tundides

34

 • õpetaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht tundides

0

Õppekava koostamise alus (kutsestandard ja kutse- või eriala riiklik või kooli õppekava või selle osa )

Maastikuehitaja II ja III kutsestandard

Kursuse läbiviimiseks vajalike sertifikaatide/litsentside olemasolu: X

Eesmärk:

Maastikuehituses tegevate töötajate kutseoskuste täiendamine piirdeaedade ehitamise osas. Osakutse-piirdeaedade ehitaja- ettevalmistamine.

Õpiväljundid:

 1. Oskab lugeda piirdeaedade ehitusjoonist ja määrata funktsionaalse asukoha haljasalal, arvestab materjalikulu.

 2. Teab tööde tehnoloogilist järjekorda piirdeaedade ehitamisel ja oskab paigaldada erinevaid piirdeaedu. (lippaed, metallpiiret, võrkaeda)

 3. Teab ja tunneb erinevaid kinnitus- ja abivahendeid.

 4. Oskab ohutult käsitseda mehhaanilisi ja elektrilisi käsitööriistu

 5. Oskab järgida töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid puidu käsitsi töötlemisel; töötada ennast ja keskkonda säästvalt.

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

Õppegrupis 12 inimest

Koolitus on mõeldud

1) haljastusfirmades töötavatele inimestele;

2) rajamisteenust pakkuvatele väikeettevõtjatele ja FIE-dele

Nõuded õpingute alustamiseks(millised eelnevad teadmised ja oskused on vajalikud, haridustase, koolitus või kogemus)

Kuulumine sihtgruppi.

Õppekava struktuur

1. Auditoorse töö põhiteemad ja maht tundides: 6 tundi

1.Piirdeaiad 1 tund

2.Piirdeaedade ehitusmaterjalid 1 tund

3. Piirdeaedade ehitamine 3tundi

4. Ohutusnõuded 1 tund

2. Praktilise töö lühikirjeldus ja maht tundides: 34 tundi

1. Tööjooniste koostamine ja lugemine;materjalide tundmine;materjalide töötlemine 2 tundi

2. Materjalikulu arvestamine vastavalt tööülesandele 2 tundi

3. Koostejoonise lugemine kasutades erinevaid mõõte- ja märkimisvahendeid 2 tundi

4. Baaspinna valimine vastavalt tööoperatsioonidele 1 tund

5. Lõikeinstrumendi valimine vastavalt sooritatavale tööoperatsioonile 1 tund

6. Puitühenduste valmistamine järgides tööde tehnoloogilist järjekorda 4 tundi

7. Piirdeaiapostide paigaldamine 4 tundi

8. Postvundamendi rajamine 8 tundi

9. Lippaia, metallpiirde, võrkaia paigaldamine 10 tundi

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Hinnatakse:

 • Piirdeiaia projekti lugemist ja piirdeaia asukoha määramist haljasalal

 • Materjalikulu arvestamist

 • Erinevate kinnitus- ja abivahendite tundmist

 • Lippaia, metallpiirde ja võrkaia paigaldamist järgides ohutusnõudeid ja tööoperatsioonide tehnoloogilist järjekorda

  Hindamine on mitteeristav: arvestatud või mittearvestatud.

Tunnistuse kursuse eduka läbimise kohta saab kõik hinnatavad aspektid tulemusele- ARVESTATUD sooritanu. Teistel juhtudel väljastatakse tõend kursusel osalemise kohta.

Põhilektori või -õppejõu andmed:

Marko Laanes; markus05@hot.ee Räpina AK kutseõpetaja/ maastikuehitaja III.

(Kutsestandard: Maastikuehitaja IIIKutsetunnistus 068228).

[Form id=”11″]